• 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………………………………………. ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDI...

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………………………………………. ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

1. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı olarak bilinen Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Döneminde yazılan dört eserin isimlerini ve yazarlarını yazınız.

(10 P)

Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip

Divân-ı Lugati’t Türk: Kaşgarlı Mahmut

Atabetü’l Hakayık: Edip Ahmet Yükneki

Divân-ı Hikmet: Ahmet Yesevi

2. Türk Halk Şiirinin özelliklerinden beşini yazınız. (10 P)

 • İslamiyet öncesinden günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir.
 • Halk içinde yetişmiş ozanların icra ettiği bir edebiyattır.
 • Temelinde sözlü bir gelenek vardır.
 • Dili sadedir.
 • Dörtlük ve yarım kafiye esaslıdır.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Koşma, semai, destan, varsağı, mani, türkü gibi nazım şekilleri vardır.

3.Türklerin kullandığı alfabeleri sırasıyla yazınız. (10 P)

Kök Türk Alfabesi

Uygur Alfabesi

Arap Alfabesi

Kiril Alfabesi

Latin Alfabesi

4. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. (10 P)

a) Bir metinde üzerinde söz söylenen, yazı yazılan duygu, düşünce, olay veya durumlara KONU denir.

b) Okura aktarılmaya çalışılan temel duygu veya anlamlara TEMA denir.

c) Farklı düşünceler, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına ÇATIŞMA denir.

d) Belli bir konu çerçevesinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütüne OLAY ÖRGÜSÜ denir.

e) Anlatıcının, aktardığı olayla ilgili ayrıntılara hâkimiyeti ve ayrıntıları aktarma biçimine BAKIŞ AÇISI denir.

5. Halk hikâyelerinin bölümlerini ve içeriklerini kısaca anlatınız. (10 P)

a) FASIL: Anlatıcının hikâyeye başlamadan önce dinleyenleri hikâyeye hazırlamak amacıyla türkü, şiir ve tekerleme söylediği bölümdür.

b) DÖŞEME: Hikâye başlamadan önce anlatıcının hikâyenin olay, kişi, mekân ve zamanından bahsettiği bölümdür.

c) ASIL KONU: Hikâye kahramanın geçmişte yaşadığı olaylarla başlayan bu bölüm hikâyenin asıl konusunun yani özünün anlatıldığı bölümdür.

d) SONUÇ, DUA: Hikâyenin bittiği bölümdür. Bu bölüm mutlu ya da mutsuz biter. Halk hikâyelerinde mutlu sonla biten tek hikâye Âşık Garip hikâyesidir. Bu bölümün sonunda “Duvak Kapama” denilen bir muhammes türkü söylenir.

e) EFSANE: Hikâye bittikten sonra anlatılan hikâyeden bağımsız olarak anlatılır. Genellikle âşıkların diğer dünyadaki vuslatlarından bahsedilir.

6. Mesnevinin beş özelliğini yazınız. (10 P)

 • Kafiye düzeni aa-bb-cc olup her beyti kendi arasında kafiyelidir.
 • Mevlânâ’nın ünlü tasavvufi mesnevisi Mesnevi-i Manevi’si 26518 beyitten oluşmuştur.
 • Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye “Hamse” adı verilir. Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Nergisi, Hamdullah Hamdi ünlü hamse yazarlarıdır.
 • Bir anlamda Divan edebiyatında manzum hikâyelerin yazıldığı bir biçim olarak da tanımlayabiliriz.
 • Bu nazım biçimi roman ve hikâyenin karşılığı olarak kullanılmıştır.
 • İran edebiyatından geçmiştir.
 • Mesneviler aşk, dini ve tasavvufi, ahlaki-öğretici, savaş ve kahramanlık, bir şehri ve şehrin güzelliklerini anlatma, mizah gibi türlü konularda yazılmıştır.
 • Türk edebiyatındaki ilk mesnevi Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig’dir.

7. Mesnevinin bölümlerinin isimlerini sırasıyla yazınız. (10 P)

DİBACE: Mesnevinin ön sözüdür. Manzum veya mensur yazılabilir.

TEVHİD: Allah’ın varlığı ve birliğinin anlatıldığı bölümdür.

MÜNACAAT: Allah’a yalvarış ve yakarışlarda bulunulan bölümdür.

NAAT: Peygamber Efendimizin övüldüğü bölümdür.

MİRACİYE: Peygamber Efendimizin Miraç olayı anlatılır.

MEDH-İ ÇİHAR YAR-i GÜZİN: Dört halife ya da devrin büyüklerinin övüldüğü bölümdür.

SEBEB-İ TELİF: Mesnevinin niçin kaleme alındığının belirtildiği bölümdür.

AGAZ-I DASTAN: Mesnevide anlatılmak istenen asıl konunun ele alındığı bölümdür.

HATİME: Mesnevinin sona erdiğini belirten bölümdür.

8. Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını yazınız.

Yusuf u Züleyha: Şeyyad Hamza

Risaletü’n Nushiye: Yunus Emre

Hayriyye: Nabi

Vesiletü’n Necat: Süleyman Çelebi

Hüsrev ü Şirin: Germiyanlı Şeyhi

9. Türk edebiyatında yazılan ilk yerli hikâye ile ilk batılı anlamda yazılmış hikâyelerin adlarını ve yazarlarını yazınız. (10 P)

İlk yerli hikâye: Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat

İlk Batılı hikâye: Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler

10. Dede Korkut Hikâyelerinin özelliklerinden beşini yazınız. (10 P)

 • 9-12. yüzyıl arasında yaşayan Oğuzların iç ve dış mücadeleleri anlatılmaktadır.
 • Adı bilinmeyen bir yazar tarafından 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülmektedir.
 • Dede Korkut hikâyeleri on iki hikâye ile bir önsözden oluşmaktadır.
 • Destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ilk ürünleridir.
 • Nazım-nesir karışık yazılmıştır.
 • Türkçenin canlı ve doğal anlatım güzelliğini gösteren bu hikâyelerde arı bir dil kullanılmıştır.
 • Dede Korkut hikâyelerin kahramanı değil anlatıcısıdır.
 • Dede Korkut hikâyelerinin tek ve tam nüshası Almanya’da Dresden Kütüphanesi’ndedir.
 • Kilisli Rıfat Bilge, 1916 yılında Dresden yazmalarından kopya edinerek hikâyeleri yayımlamıştır.

UYARI: Yazım ve imla kurallarına (+/-) 10 puan verilecektir. Yazım ve imla kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi bir ders saatidir.

…………………………..

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Başarılar Dilerim…

YORUMLAR