logo
TEST-2
1.
Servetifünun edebiyatının en önemli şairleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Tevfik Fikret – Cenap Şahabettin
Soru Açıklaması
2.
Bu dönem şairleri şiirde yaptıkları büyük değişikliklere “Yenilikçi Edebiyat” anlamına gelen Edebiyat-ı Cedide adını almışlardır. Divan şiirini hem şekil hem de içerik bakımından değiştiren topluluktur.

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebi topluluk hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Servetifünun Dönemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Topluluğu için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal sorunlara değinmemiş ve sade bir dil kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
Sade bir dil yerine ağır bir dil kullanmışlardır.
4.
Yahya Kemal Beyatlı hangi Batı akımından etkilenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Parnasizm
Soru Açıklaması
5.
Türk-Yunan Savaşı sırasında yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle geniş bir yankı uyandıran sanatçı, sade bir dil kullanarak adeta Milli Edebiyat dil anlayışının habercisi olmuştur. “Milli Şair, Türkçü Şair” olarak anılmış hece ölçüsüyle dikkat çeken şiirler kaleme almıştır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mehmet Emin Yurdakul
Soru Açıklaması
6.
I. Balıkçılar

II. Hasta Çocuk

III. Köse İmam

IV. Mahalle Kahvesi

V. Küfe

Yukarıda numaralanmış manzum hikâyelerden hangileri Tevfik Fikret’e aittir?
Doğru Cevap: "A" I. ve II.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla Dolaylı Tümleç, Nesne ve Yüklemden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
Soru Açıklaması
8.
“Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda.”

Yukarıda verilen cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Özne–Yüklem –Zar Tümleci–Dolaylı Tümleç
Soru Açıklaması
9.
Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma

Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Namık Kemal’e ait yukarıdaki beyitle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Kafiye ve redife yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
I. Çocuklar için hece ile yazdığı şiir kitabı

II. Gelecek nesillere seslendiği eser

III. İstanbul’u kötülediği şiir

IV. Servetifünun döneminde yazdığı şiirlerini topladığı kitap

Aşağıda Tevfik Fikret ile ilgili verilen eserlerden hangisinin açıklaması yukarıda yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Tarih-i Kadim
Soru Açıklaması
I. Çocuklar için hece ile yazdığı şiir kitabı - Şermin

II. Gelecek nesillere seslendiği eser - Haluk’un Defteri

III. İstanbul’u kötülediği şiir - Sis

IV. Servetifünun döneminde yazdığı şiirlerini topladığı kitap - Rubab-ı Şikeste

Tarih-i Kadim: Dinle ilgili görüşlerini söylediği eseridir.
logo
TEST-2
11.
Aşağıda verilen eserler türlerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "C" Tahrib-i Harabat
Soru Açıklaması
A) İntibah - Roman

B) Zavallı Çocuk - Tiyatro

C) Tahrib-i Harabat - Eleştiri

D) Cezmi - Roman

E) Vatan yahut Silistre - Tiyatro
12.
Milli Edebiyat Dönemi bağımsız şairlerinden olup Türkçeyi en güzel şekilde kullanmış ve aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye en iyi uygulamış şairlerden biri olmuştur. İstanbul’a duyduğu sevgiden dolayı “İstanbul Şairi” olarak adlandırılmıştır. “Ok” şiiri dışındaki diğer şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yahya Kemal Beyatlı
Soru Açıklaması
13.
Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur.

Sinem, özüm ateş ile doludur;

İnsan olan vatanının kuludur.

Türk evladı evde durmaz, giderim.

Türk-Yunan Savaşı sırasında ……….yazdığı bu şiir; şairin “Milli Şair” olarak anılmasını sağlamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Emin Yurdakul
Soru Açıklaması
14.
Edebiyatımızda ilk edebi ve ilk tarihi romanı, ilk edebi eleştiriyi ve sahnelenen ilk tiyatroyu yazan sanatçı Namık Kemal’dir.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi yukarıda belirtilen ilklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Celalettin Harzemşah
Soru Açıklaması
İlk edebi roman: İntibah

İlk tarihi romanı: Cezmi

İlk edebi eleştiriyi: Tahrib-i Harabat

Sahnelenen ilk tiyatro: Vatan yahut Silistre
15.
İçe dönük bir kişiliğe sahip olan sanatçı, hayat karşısında pasif bir tavır almıştır. 1901’den öncesi yazdığı şiirleri bireysel duyguları anlatırken bu tarihten sonra yazdığı şiirleri ise sosyal bir içerik kazanmıştır. Tarih-i Kadim, Han-ı Yağma gibi önemli eserleri bulunan sanatçı din ile ilgili görüşlerinden dolayı ağır eleştiriler almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevfik Fikret
Soru Açıklaması
16.
Cenap Şahabettin’e ait eserleri türlerine göre ikişerli eşleştirirsek hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "D" Evrak-ı Leyal
Soru Açıklaması
Evrak-ı Leyal: Şiir

Hac Yolunda, Avrupa Mektupları: Gezi Yazısı

Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Sulh: Düz yazı
17.
I. Göl Saatleri

II. Bize Göre

III. Piyale

IV. Gurabahane-i Laklakan

V. Frankfurt Seyahatnamesi

Yukarıdakilerden hangileri Ahmet Haşim’in şiir türünde yazdığı eserleridir?
Doğru Cevap: "E" I-III
Soru Açıklaması
18.
I. Tanzimat Dönemi şairlerindendir.

II. Roman, eleştiri, şiir türünde eserler vermiştir.

III. Şekil açısından Divan şiirine bağlı kalmıştır.

IV. Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.

V. Bayrak şairi olarak tanınır.

Namık Kemal için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
Namık Kemal "Vatan Şairi"dir. Bayrak şairi ise Arif Nihat Asya'dır.
19.
I. Tanzimat Dönemi şairlerindendir.

II. Roman, eleştiri, şiir türünde eserler vermiştir.

III. Şekil açısından Divan şiirine bağlı kalmıştır.

IV. Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.

V. Bayrak şairi olarak tanınır.

Namık Kemal için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
Namık Kemal "Vatan Şairi"dir. Bayrak şairi ise Arif Nihat Asya'dır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’in şiirlerini topladığı eseridir?
Doğru Cevap: "A" Evrak-ı Leyal
Soru Açıklaması
Tiryaki Sözleri özdeyiş tarzında yazılmıştır. Özdeyiş, yazarı bilinen atasözleridir.
logo
TEST-2
21.
Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünuncuların edebiyat anlayışlarını yansıtmaz?
Doğru Cevap: "E" Eserlerini halkın anlayabileceği bir tarzda yazmaları onları yeni edebiyatın en güzel örneklerini vermelerini sağlamıştır.
Soru Açıklaması
Servetifünun sanatçıları son derece ağır bir dil kullanmışlardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi şiir ünitesi test soruları