logo
Türk Dili ve Edebiyatı
1.
Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni”nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Soyut ve kapalı anlatımdan uzaklaşmışlardır.
Soru Açıklaması
İkinci Yeni şairleri şiirlerinde son derece kapalı bir anlatımı tercih etmişlerdir. Kapalı anlatımı tercih ederek soyut şiir anlayışıyla şiir yazmışlardır.
2.
Rasim Özdenören’in kaleme aldığı eserlerden hangisinin türü farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Gül Yetiştiren Adam
Soru Açıklaması
Gül Yetiştiren Adam roman türünde diğer eserler ise hikaye türünde yazılmıştır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Teşbih, istiare, mübalağa gibi edebî sanatlara şiirde ihtiyaç vardır.
Soru Açıklaması
Garipçiler şiirde tüm söz sanatlarına karşı çıkmışlar ve kullanmamaya çalışmışlardır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Genç Kalemler
Soru Açıklaması
Genç Kalemler Milli Edebiyat Dönemi içinde yer alır ve şiire Cumhuriyet döneminden önce başlamışlardır.
5.
Dize yapısına ve kelime seçimine önem verilir.

Çağrışımlara dayalı bir dil kullanılır.

Anlamdan çok söyleyişe önem verilir.

Düşsel ve bireysel yön ağır basar.

Verilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örtüşmez?
Doğru Cevap: "D" Oktay Rıfat Horozcu
Soru Açıklaması
Belirtilen özellikler Saf (Öz) şiir anlayışının özellikleridir. Oktay Rıfat Horozcu ise Garip hareketinde yer alır ve bu anlayışın savunduğu kapalı ve soyut şiire karşı çıkar.
6.
Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde kimi şairlerin tanınmasında bazı eserlerinin katkısı çoktur. Bu şairler bu eserlerinden dolayı takma isimlerle anılmıştır. Necip Fazıl'ın “Kaldırımlar Şairi”, “İstiklâl Marşı”nın millî marş olması sebebiyle, Mehmet Âkif'in “millî şair” olarak anılması bu duruma örnek gösterilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi, bayrak şairi olarak tanınan şairimizdir?
Doğru Cevap: "B" Arif Nihat Asya
Soru Açıklaması
Arif Nihat Asya "Bayrak Şairi" olarak bilinmektedir.
7.
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Arif Nihat Asya-Vazgeçemediğim
Soru Açıklaması
Vazgeçemediğim, Orhan Veli Kanık tarafından yazılmış bir şiir kitabıdır.
8.
I. Edip Cansever-İkinci Yeni

II. Oktay Rıfat-Yedi Meşale

III. Ziya Osman Saba-Birinci Yeni

IV. Nazım Hikmet-Toplumcu Gerçekçi

V. Abdurrahim Karakoç-Halk şiiri

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinde hata yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
Birinci Yeni olarak adlandırılan topluluk Garipçiler'dir. Garipçiler Orhan Veli, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday'dan oluşur.
9.
Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şiirlerinde daha çok günlük yaşamla ilgili konuları işlemiştir.
Soru Açıklaması
Necip Fazıl Kısakürek, mistik şairdir. Yani din ve metafizik unsurlarını şiirlerinde işlemeyi tercih etmiştir. Şiirlerinde daha çok günlük yaşamla ilgili konuları işleyen sanatçılar Garipçiler'dir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eserlerini daha çok estetik kaygıyla kaleme alırlar.
Soru Açıklaması
Öğreticilik yanları ön planda olduğu için estetik kaygı gibi bir düşünceleri yoktur. Bu anlayışla Saf (Öz) şiir anlayışı şiir yazmışlardır.
logo
Türk Dili ve Edebiyatı
11.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde  ortaya çıkan topluluklardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Beş Hececiler
Soru Açıklaması
Beş Hececiler Cumhuriyet döneminden önce Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkmışlardır. 1917 yılında Halit Fahri Ozansoy tarafından yazılan "Aruza Veda" adlı şiirle aruzu bırakıp hece ölçüsüyle şiir yazmışlardır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Şiir, toplumsal sorunlara çözüm bulma aracı olmalıdır.
Soru Açıklaması
İkinci Yeni sanatçıları Garipçiler gibi sıradan insanın yaşamına değinmeyi uygun görmemişler. Sadece bireysel konuları işlemişlerdir.
13.
Aşağıdakilerin hangisinde Yedi Meşaleciler ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "A" Garipçilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirine tepki olarak, şiirde içtenliği savunan yedi genç şairin oluşturduğu topluluktur.
Soru Açıklaması
Yedi Meşaleciler 1928 yılında Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Garipçiler ise 1940-1950 arasında ortaya çıkmışlardır.
14.
Garip hareketiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Şiirde empresyonizm ve fütürizm akımından etkilenen bu sanatçılar, halk deyişlerinden yararlanmışlardır.
Soru Açıklaması
Garipçiler şiirde Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımından etkilenmişlerdir.
15.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Saf (Öz) şiir anlayışını benimsemiş şairlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nazım Hikmet Ran
Soru Açıklaması
Nazım Hikmet Ran, Toplumcu-Gerçekçi şairlerdendir.
16.
I. Şiirlerinde hece ölçüsü kullanılır.

II. Saf şiir anlayışının etkileri görülür.

III. Kafiye ve redife şiirlerinde yer vermiştir.

IV. En çok işlediği tema ölümdür.

V. Karamsar bir ruh haliyle şiir yazmıştır.

Yukarıda verilen öncüllerden kaçı Cahit Sıtkı Tarancı için doğru bilgidir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
Soruda verilen bilgilerin hepsi doğrudur.
17.
Şiir mutlak hakikati arama işidir. Şair gaibi kurcalayan çilingirdir ifadesiyle Türk edebiyatında önemli bir yer edinen sanatçı mistisizm anlayışının en önemli şairi olmuştur. Kaldırımlar Şairi olarak da anılır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nazım Hikmet Ran
Soru Açıklaması
Necip Fazıl Kısakürek, mistik (dini duyarlılık) anlayışını savunan sanatçılarımızdan olup yazdığı Kaldırımlar şiiriyle tanınmıştır.
18.
I. Yahya Kemal Beyatlı

II. Necip Fazıl Kısakürek

III. Ahmet Hamdi Tanpınar

IV. Ziya Osman Saba

V. Cahit Sıtkı Tarancı
Yukarıda sanatçılardan hangileri şiirlerinde mistisizme yer veren sanatçılardır?
Doğru Cevap: "D" II-IV
Soru Açıklaması
Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba mistizme yer veren sanatçılardır.

Mistisizm, şiirlerde dine ve tasavvufa yer verme anlayışıdır.
19.
Türk edebiyatında Saf şiir anlayışının öncüleri olarak kabul edilen sanatçılar kimlerdir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Haşim – Yahya Kemal Beyatlı
Soru Açıklaması
Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı Saf (Öz) şiirin öncüleridir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Cahit Sıtkı Tarancı
Soru Açıklaması
Yedi Meşaleciler şunlardır.

Cevdet Kudret Solok

Ziya Osman Saba

Vasfi Mahir Kocatürk

Sabri Esat Siyavuşgil

Yaşar Nabi Nayır

Muammer Lütfi Bahşi

Kenan Hulusi Koray
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

12. Sınıf hikâye ve şiir ünitesi test sorularıdır.