logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Öz (Saf) şiirinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bu anlayışın ilk temsilcileridir.
Soru Açıklaması
Tevfik Fikret Servetifünun sanatçısıdır. Saf (Öz) şiir içinde yer almaz.
2.
Bu anlayıştaki şairler öğretici dini toplumsal kaygılardan veya ideolojik mesajlardan uzak durarak sadece güzel şiir yazmayı amaçlamışlardır. Şiirlerde imgeye ve söz sanatlarına başvuran bu sanatçılar sadeleşen Türkçeyi şiir dili haline getirmişlerdir.

Aşağıdaki verilen şairlerden hangisi yukarıda bahsedilen anlayışla şiir yazmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Orhan Veli Kanık
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu olan Yedi Meşaleciler saf (öz) şiir tarzını benimseyen sanatçılardan oluşmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğuna bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Ziya Osman Saba
Soru Açıklaması
Yedi Meşaleciler

CeZVeSi YaMuK

Cevdet Kudret Solok

Ziya Osman Saba

Vasfi Mahir Kocatürk

Sabri Esat Siyavuşgil

Yaşar Nabi Nayır

Muammer Lütfi Bahşi

Kenan Hulusi Koray
4.
I. Ahmet Haşim

II. Yahya Kemal Beyatlı

III. Necip Fazıl Kısakürek

IV. Cahit Sıtkı Tarancı

V. Ahmet Hamdi Tanpınar

Yukarıda saf (öz) şiirin en önemli temsilcileri verilmiştir. Bu şairlerden hangileri şiire Cumhuriyet Dönemi’nden önce başlamışlardır?
Doğru Cevap: "A" I-II 
Soru Açıklaması
5.
Bir kuş sesi gelir uzaklardan

Gözlerin gönlümde açan nergisler

Düşen öpüşlerdir dudaklarından

Mor akasyalarda ürperen seher

Yukarıda verilen dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Duygular sezdirme yoluyla değil doğrudan verilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Şiirde ölçüyle ahengin sağlanması, kapalı bir anlatım kullanılması, söz sanatlarına ve imgelere yer verilmesi, sanatçının sembolizm akımının etkisinde kalarak şiir yazdığını gösterir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu anlayışa bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru Açıklaması
Belirtilen özellikler Saf (Öz) şiirin özellikleridir. Faruk Nafiz Çamlıbel ise Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışıyla şiir yazan en önemli sanatçıdır.
7.
Şiiri söz ile musiki arasında bir yerde gören ve sözden ziyade musikiye yakın bulan bu şairler; şiirlerinde gün batımı, mehtaplı gecelere, havanın kızıllaştığı anları teme olarak seçmişlerdir.

Bu parçada sözü edilen sanatçıların etkilendiği edebi akım hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sembolizm
Soru Açıklaması
Bu özellikler sembolizm akımına aittir. Bu akımda kapalı anlatım vardır. Türk edebiyatında Ahmet Haşim bu akımın en önemli temsilcileridir.
8.
İnsan akıl ve mantık yoluyla ulaşamadığı gerçekleri derin bir sezgiyle arama yoluyla ………… denir.

Bu anlayışa göre insanın gerçeği kendi iç dünyasında araması gerektiği ve Allah inanacak sevgiyle gezilebileceği ifade edilebilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Mistisizm
Soru Açıklaması
Mistisizm akımı edebiyatta dini duyarlılığı ön plana alan eserlerde kullanılmıştır. Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Ziya Osman Saba, Rasim Özdenören bu anlayışı benimsemişlerdir.
9.
Milli Edebiyat ile birlikte sadeleşen Türkçeyi şiir dili haline getiren bu anlayış şiirde yerel ve milli unsurları kullanmıştır. Bireysel temaların yoğun olarak kullanılması sanat için sanat anlayışına bağlı olduklarını gösterir. Eserlerinde söz sanatları ve imge sıklıkla başvurdukları unsurlardır. Batı edebiyatındaki sembolizm akımından etkilenmişlerdir.

Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Saf (Öz) Şiir
Soru Açıklaması
10.
Ve gönül Tanrı’sına der ki

Pervam yok verdiğin elemden

Her mihnet kabulüm yeter ki

Gün eksilmesin penceremden.

Yukarıdaki dörtlükte işlenen ‘’ölüm korkusu’’  teması aşağıdaki sanatçılardan hangisinin en çok işlediği temadır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Ölüm şairi olarak bilinen sanatçı Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Şiirlerinde en çok ölüm ve yaşama sevincini işleyen sanatçının en önemli eseri "Yaş Otuz Beş" şiiridir.
logo

11.
I. Rüya

II. Bilinçaltı

III. Zaman

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde önem verdiği kavramlardır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
12.
Ölüm karşısındaki çaresizliğini şairlerinde etkili bir biçimde ele alan şair, hece ölçüsünü modernize ederek yeniden şekillendirmiş ve kafiye düzenlerini de değiştirmiştir. Serbest tarzda da şiir anlayışıyla şiir yazmış Ziya Osman Saba ile mektuplaşmaları mektup türü için önemli kaynaklar olmuştur.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Cahit Sıtkı Tarancı
Soru Açıklaması
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya Mektuplar adlı eseri mektup türünün en önemli eserlerinden biridir.
13.
I. Çöle İnen Nur

II. Yaş Otuz Beş

III. Fahriye Abla

IV. Sebil ve Güvercinler

Yukarıdaki eserlerle aşağıdaki şairleri eşleştirirsek hangi şairin yukarıda eseri yoktur?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
I. Çöle İnen Nur - Necip Fazıl Kısakürek

II. Yaş Otuz Beş - Ziya Osman Saba

III. Fahriye Abla - Ahmet Mühip Dıranas

IV. Sebil ve Güvercinler - Ziya Osman Saba
14.
I. Şair, şiirde anlamı ikinci plana atmıştır.

II. Fütürizm akımından etkilenmiştir.

III. Rus şair Mayakovski’den etkilenmiştir.

IV. Serbest nazım tekniğini kullanmıştır.

V. Yapay destanlardan Kuva-yı Milliye adlı eseri yazmıştır.

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi Nazım Hikmet’in şiir anlayışı için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
Nazım Hikmet, şiirlerinde anlama son derece önem verilmiştir. Şiirlerini düşüncelerini yaymak için kullanmıştır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi Saf (Öz) şiir için yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Batı edebiyatındaki parnasizm akımından etkilenmişlerdir.
Soru Açıklaması
16.
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının ilk edebi topluluğudur. Yazdıkları kitabın ön sözünde alışılagelmiş konuların ötesine geçerek yeni bir üslupla eser oluşturacaklarını açıklamışlardır. Türk edebiyatını taklitten uzaklaştıracaklarını ifade eden bu topluluk, anlayışlarını içtenlik, canlılık ve daima yenilik olarak açıklamışlardır.

Yukarıda sözü edilen topluluk hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yedi Meşaleciler
Soru Açıklaması
17.
Ne içindeyim zamanın,

Ne de büsbütün dışında;

Yekpare, geniş bir ânın

Parçalanmaz akışında

Yukarıda Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından zaman kavramı üzerine yazılan şiirde hangi bilgi alanın etkisi ağır basmaktadır.
Doğru Cevap: "A" Felsefe
Soru Açıklaması
18.
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan eserin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Divan-ı Lugati’t Türk
Soru Açıklaması
Kamus-i Tûrki - Şemsettin Sami

Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

Muhakemetü’l Lugateyn - Ali Şir Nevai

Lehçe-i Osmani - Ahmet Vefik Paşa
19.
Erken yaşlarda şiirle ilgilenmeye başlayan sanatçı Galatasaray Lisesini bitirdi. Kullandığı akıcı ve temiz Türkçe ile edebiyat çevrelerinde ilgi uyandıran sanatçı yeni buluşlarla edebiyata yeni bir nefes getirdi. 1946 yılında yapılan şiir yarışmasında Otuz Beş Yaş şiiriyle birincilik alan sanatçı ölüm, aşk, doğa sevgisi, yalnızlık gibi temalarla bireysel bir şiir anlayışını benimsedi.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cahit Sıtkı Tarancı
Soru Açıklaması
20.
Öğretici, ideolojik, dini, toplumsal kaygılardan ve mesajlardan uzak durup sadece iyi ve güzel şiire oluşturma hedefindedirler. Bu yüzden herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden okuyucuda estetik haz uyandırmak için şiirlerini kaleme almışlardır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saf (Öz) Şiir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

12. sınıf giriş ünitesi, hikaye ve şiir üniteleriyle ilgili test soruları