• 2018-2019 Şubat Dönemi Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Toplantısı

    ……………………. ANADOLU LİSESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Zümre Toplantı No : 2 Z...

……………………. ANADOLU LİSESİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.


Zümre Toplantı No : 2
Zümre Toplantısı Tarihi : 07.02.2019
Toplantı Saati : 15.00
Dersin Adı : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Zümre Başkanı: :  
Toplantı Yeri : KÜTÜPHANE
Toplantıya Katılanlar :    
Toplantıya katılmayanlar : –  

GÜNDEM MADDELERİ:

1.Açılış ve yoklama

2.1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması,

3.Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması,

4.Birinci dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,

5.Ders müfredatının ve amaçlarının incelenmesi,

6.Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,

7.Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

8. a) Birinci dönem ders başarı durumunun tespiti

b) Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması

9. a) Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,

b) Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,

10. Ders planları ve hazırlanması.

11.Belirlenen hedef ve davranışlara  ulaşmak için ;

a) Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

b) Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,

12.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,

13.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

14.Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,

15.Zümre kararlarının hayata geçirilmesi ve uygulanması,

16.) Sosyal Etkinlikler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Proje, Hizmet İçi Eğitim ve Bu Etkinliklerin Planlanması

17.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve yoklama

Zümre başkanı …………………… tarafından yoklama yapıldı. İkinci dönemin güzel geçmesi dileğiyle toplantıyı başlattı.

2. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması

1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu ……………………tarafından okundu. Buna göre;

Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;
1. Atatürk   İnkılâp ve İlkelerine  ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî,  insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
 

Zümre başkanı ……………………  “Öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerler dokuz ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar: ”Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverliktir.”

3. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması

Yeni yürürlüğe giren “Ortaöğretim Eğitim Kurumları ve Zümreleri  Yönergesi” …………………… tarafından okundu. E-zümre uygulaması, zümre başkanlığı süreleri ve de zümre maddeleri hakkında yapılan değişikliklere dikkat çekildi. Zümre Başkanı…………………… e-müfredat uygulamasının 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacağını fakat teknik sorunlar nedeniyle askıya alındığını belirtti.

4. Birinci dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi

Birinci Dönemin zümre toplantı kararlarızümre başkanı …………………… tarafından okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Kararların genellikle uygulandığı görüldü. Bunlar;

-Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.

-Yıllık planlar yapılırken çalışma takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur.

– Yazılı ölçme değerlendirmelerde öncüllü ve çok sorulu, çoklu zekâ kuramına uygun,  açık, anlaşılır, sınıf seviyesine uygun, yoruma mahal vermeyecek biçimde sorular hazırlanmıştır. Ortak sınav anlayışına uyulmuş, sınav analizleri yapılmıştır.

– Proje çalışmaları zümrede de belirtildiği gibi kasım ayında verilmiştir. Nisan ayının 2. haftasında toplanılacak.

-Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatı konusundaki görüşleri, katkıları ve kazandırdıkları, bu amaçla Türk Dil Kurumunu kurması hakkında öğrenciler sık sık bilgilendirilmiştir.

-Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.

-Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği yapılmıştır.

-Ders esnasında öğrencilere sık sık söz verilip derse katılımları sağlanmıştır.

-Öğrencileri ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve isteklerinin artırılmasına çalışılmıştır.

– Zaman zaman öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

-Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır. Öğrencilerin hazırlanması konusunda zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.

-Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap okuma çalışmaları yaptırılmış, okul kütüphanesinden yararlanmada bir önceki eğitim-öğretim yılına göre artış sağlanmıştır.

-Belirli gün ve haftaların kutlama programları ile ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Belirlenen plan doğrultusunda okul içinde konferans salonu ve bahçe programları düzenlenmiştir.

-Eylem planındaki periyoda uyulduğu görülmüştür. ( Öz değerlendirme )

5. Ders müfredatının ve amaçlarının incelenmesi

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin müfredatı incelendi. 21.01.2018 tarihinde yapılan değişiklikler detaylı bir şekilde zümre başkanı tarafından açıklandı. Müfredatın tüm sınıflarda “Türk Dili ve Edebiyatı dersi adı altında birleştirildiğini, haftalık ders saati sayısının 5 olduğu ve 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren tüm sınıflarda uygulanmaya başlanacağını ifade etti. 

Müfredatın giriş kısmı …………………… tarafından okundu.

KARARLAR: 

 a) Değişen müfredat bu eğitim ve öğretim yılında tüm sınıflarda uygulanacaktır. Yıllık planlar zümrece e-müfredattan yapılacaktır.

b) Üniteler, ünite konuları belirlenen kazanımlar doğrultusunda ele alınacaktır.

c) Öğrencilerin farklı kitapları okumaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanacaktır.

d) Türk dilinin inceliklerini daha iyi kavramaları, daha düzgün ve doğru kullanmaları konusunda seçilen konuların amaca uygun olmasına dikkat edilecektir.

e)Okunacak kitapların seçiminde “ünite, içerikler ve konu tablosu” dikkate alınacaktır.

f)Okumanın yanında sözlü iletişime, dinlemeye, konuşmaya da çeşitli etkinliklerle yer verilecektir.

g)Dil bilgisi çalışmaları daha çok metinler üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı yöntemler uygulanacaktır.

h) Temel eğitimde görmüş oldukları dil bilgisi konulara yönelik olarak gerektiğinde hatırlatma amaçlı kısa açıklamalar yapılacaktır.

ı) Ünitelerdeki sözlü iletişim çalışmalarına ait açıklamalar dikkate alınarak konuşma ve dinleme uygulamaları aşamalı biçimde gerçekleştirilecektir.

i) Ders işleniş sürecinde kelime veya kelime gruplarının doğru telaffuzuna yönelik çalışmalara yer verilmelidir.

j) Derslerin işlenişinde ve uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer verilecektir.

k) Kazanımlarla ilgili belgesel ve film gibi materyallerden yararlanılacaktır.

l) Konuların işlenişinde slâyt, bilgisayar, televizyon, etkileşimli tahta, Genel Ağ, EBA uygulamaları vb. etkin olarak kullanılacaktır.

m) Herhangi bir tereddüt anında idareye danışılacak ve müfredatın ortak yürütülmesi sağlanacaktır. 

n) Derslerin işlenmesinde ortaklığın sağlanması için müfredatın ilkeleri uygulanacaktır.

o ) İlçe zümre kararlarına uygun hareket edilecektir…

6. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,

Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği …………………… tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde duruldu, açıklamalar yapıldı. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:16.17.18.19.20.21 ve

22. Maddeleri okundu. Sene başı zümresinde alınan kararla;

         Her dönemde haftalık ders saati ne olursa olsun en az iki yazılı sınav yapılacaktır. Bu sınavların biri açık uçlu, kısa cevaplı klasik; biri test şeklinde gerçekleşecektir. Sınavların ilki ve ikincisi okul ortak zümre öğretmenlerince yapılacaktır. (Okul idaresinin inisiyatifine göre okul ortak sınavında değişiklik olabilir. Duruma göre zümre tarafından hazırlanan “Edebiyat Zümresi Soru Havuzu”ndan seçilen sorularla da okul ortak sınavı yapılabilir.)

7. Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

……………………: “Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım dersi tek derste birleştirildiği için  ders programı bir  hayli yoğun. Örneğin tür merkezli yaklaşımın sıkıntıları var.   Tüm tür uygulamalarına yer verilmesi ve beş ders saatinin bir saati de kitap okumaya ayrıldığı için dersin işlenişi havada kalıyor.”

…………………… Bunun yanı sıra yeni öğretim programında teknoloji çok ön planda olduğu ve öğrencilerimizin birçoğunda teknolojik imkân ve ilgi yetersizliğinden programın hakkıyla uygulanamadığı gözlemlenmiştir.

8. a) Birinci dönem ders başarı durumunun tespiti

Bütün sınıfların I. Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I. dönemdeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı.


Başarı oranının genellikle iyi olduğu tüm zümre öğretmenlerince vurgulandı. Başarı oranlarının artırılması konusunda ……………………, “Konuların metinden hareketle işlenmesi, öğrencilerin aktif tutulmaya çalışılması ve ezberciliğe sevk edilmemesi gerektiğini önerdi. Gerek sistemin getirdiği yeniliklere alışamamak gerek öğrencilerde eski sistemin getirdiği ‘nasıl olsa geçeriz’ zihniyetinin verdiği rehavetin bu başarısızlığa sebep olduğunu belirtti. Özellikle 9.sınıflara dikkat edelim arkadaşlar.”

b) Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması

BAŞARI  % 9 9 10 10 11 11 12 12
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI % % % % % % % %

……………………:”Başarıyı arttırıcı tedbirler: Okul-Veli işbirliğinin artırılması gerekmektedir. Öğrenci velileri ile görüşmeler daha sık yapılmalı ve rehberlik servisinden destek alınmalıdır. Ders çalışma yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesi, bunların uygulanmasının aile ve öğretmen tarafından denetlenmesi sağlanmalıdır. Sınıf içinde anlaşılmayan konuların tekrar edilmesine, öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için çaba harcanmalıdır. Öğrencilerin okulda yapılan ders dışı faaliyetlere katılması onların okula karşı ilgisini arttıracak, kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini ortaya koymalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle sosyal ve kültürel faaliyetlere daha çok önem verilmelidir.”

……………………: “Okulumuzda derslerin tam gün olması, örgencilerin branşlarına ya da seçtikleri mesleki bölüme katkısı olmayan kültür derslerini almak zorunda olmaları,- 2 saatlik Beden Eğitimi dersi dışında- deşarj  olacakları, farklı yaratım ve sanatsal yönlerini doyuramadıkları yoğun bir ders programıyla kuşatılmış olmaları;  öğrencileri okuldan ve derslerden soğutmakta; öğrenci, özellikle de büyük sınıflar, derslere karşı bıkkınlık ve bos vermişlik göstermektedir. Meslek Liselerinde ders programlarının daha farklı düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sınıfta öğrencilere gelişimleri ölçüsünde karara katılma hakkı verilmesi, sorumluluk tanınması, yasakları azaltarak, sınıfı, istenen davranışın gösterilebileceği ortam haline getirmelidir.

•Davranış Bozukluğu ve uyum sorunu olan öğrencilerle yakından ilgilenmelidir. Ayrıca Okul genelindeki başarıları okulun ödüllendirmesi öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen bir faktördür.

•Öğrencilerin Başarı Durumlarının Periyodik olarak Değerlendirilmesi ve Takip edilmesi

•Sayısal Derslerin Öğretiminde Özel Tedbirler Alınması gereken diğer tedbirlerdir.  Başarıyı arttırmada en önemlisi, öğrencilerin amaç belirlemelerine yardımcı olunmasıdır.

Her öğrencinin ileriye yönelik hedefleri olmalı ve amaçlarını belirlemede onlara yardımcı olunmalıdır.”

9. a) Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler

……………………: “1 . Dönem aldığımız kararlar doğrultusunda iki yazılı uygulama yaptık. Bu yazılılarda klasik, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve boşluk doldurma gibi çeşitli soru tekniklerini kullandık. Performans değerlendirilmesi yaparken de okuma anlama becerisi, yazma çalışması ve sınıf içindeki her türlü aktivite ye bakarak değerlendirme yaptık. İkinci dönem de ölçme değerlendirme çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecektir.”

……………………: ”1.dönem sınavlarımız ortak olamadı bence iyi de oldu. Ortak sınavlarda bazı arkadaşların rahat tavırları çocukların hak etmedikleri yüksek notları almalarına sebep oluyordu. Bu nedenle sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapılamıyordu. Öğrencinin görünen başarısının altında not verilemediği için hak etmediği başarıyla sınıf geçen öğrenciler oluyordu. Bence zümre olarak bağımsız sınav kararı alırsak okul idaresinin alacağı kararda da bunun etkili olacağını düşünüyorum.”

Ölçme ve değerlendirme; Genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda ikinci dönem ilk sınavların ortak ve test şeklinde yapılmasına karar verildi. Ortak sınavların Nisan ayının ilk haftasında yapılacağı belirtildi.

İkinci sınavların ise yazılı şeklinde ve mayıs ayında zümre öğretmenlerince yapılacağı belirtildi.

Her dersten her dönem için üç performans notu verilmesine karar verildi.

( Nihai sınav tarihleri ve sınav şekli, zümre başkanları toplantısında saptanacaktır.)

b) Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular

Yıllık projelerle ilgili hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi:

1-  Yıllık projeler, nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve proje hazırlıkları takip edilecek,

2- Proje konularının ve değerlendirme esaslarının sene başı zümre toplantısında belirtildiği vurgulandı.

10. Ders planları ve hazırlanması

 Zümre Başkanı……………………: Ders planı yapılarak girilen dersler tam vaktinde bitirilmekte ve konularda geri kalma ya da ileri gitme engellenmektedir. Bu hususlar göz önüne alınırsa, ders planı yapmanın önemi ortaya çıkacaktır. Bu zaten yönetmeliklerin de ortaya koyduğu bir zorunluluktur. Ders planlarımızı en güzel biçimde yapmamız gerektiğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

11.Belirlenen hedef ve davranışlara  ulaşmak için ;

     a) Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

……………………: “Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. Sınıflarda bulunan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin, anlatılan konu ile ilgili ödevlendirilmesi ve bu sayede başarılarının arttırılması kararlaştırıldı. Ders anlatımında öğrencinin motivasyonunu sağlamak amacıyla ilgi çekici yöntem ve tekniklerin (beyin fırtınası, dramatizasyon, tartışma vb.) kullanılması kararlaştırıldı. Ders öğretmenleri ile diyalog kurularak 2. Dönem konularının da eşit bir biçimde işlenmesi gerekir.”

……………………: Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;            

Okuma, yazma, soru/cevap, örnekleme, anlatma, tekrar, analiz, tartışma, dramatizasyon, karşılaştırma, tümdengelim, tümevarım, çözümleme, sentez, açıklayıcı, anlatım, gözlem, tahlil yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi

b) Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,

……………………:

1.Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır. Kulüp etkinlikleri panosu, ünite/tema köşeleri, sanat etkinlikleri köşesine ve diğer ihtiyaç duyulan ilgi köşelerine yer verilebilir.

2.Öğrenme-öğretme etkinlikleri için sınıfa materyal (haritalar, cetveller, yerküre vb.) getirilir, etkinlik süresince sınıfta bulundurulur. Konulara ilişkin olarak getirilen araç gereçler etkinlik sonrasında kaldırılmalıdır. Bazı sınıfların ve konuların özelliğine göre sınıfta uzun süreli bulundurulacak araç/gereçler olabilir.           

3.Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır. Kulüp etkinlikleri panosu, ünite/tema köşeleri, sanat etkinlikleri köşesin eve diğer ihtiyaç duyulan ilgi köşelerine yer verilebilir.  

4.Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk’ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk’ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi asılır.                                                     

5.Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur.                     

6.Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 149. ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri doğrultusunda okul koridorları düzenlenmelidir. Okul koridorları Atatürk’ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini açıklayan söz, yazı ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici ve sanat değeri olan resimler, saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur.       

7.Öğrencilerin, resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.

8.Öğretim programlarında belirtilen ders araç/ gereci, imkân bulunduğu takdirde ayrı bir odada düzenli bir şekilde bulundurulur ve kullanılmaya hazır tutulur. 

9.Olanaklar ölçüsünde okullarda, öğrencilerin gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre imkânlarından yararlanılarak kum havuzu, voleybol, basketbol sahaları gibi yerler ile asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar sağlanır. Bu araçların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılır.      

10.Bahçesi elverişli okullara uygulama bahçesi düzenlenebilir, bu alanlarda tarım çalışmaları ve denemeleri yapılabilir.             

11.MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde geçen kitapların yanı sıra, öğrenci gelişim düzeyleri ve 100 temel eser dikkate alınarak kitaplık düzenlenir. Kitaplıkta sınıf kitaplık defteri ve kitap izleme defteri/formu/kartları tutulur.

……………………: Okul öğretmen öğrenci çevre işbirliği içinde bu maddeler için gerekli çalışma işbirliği dayanışma gösterilmekte ve çalışmalar yürütülmeye devam edilmektedir.

12. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,

……………………: Ailenin eğitsel ortamı, öğrencinin okulda öğrendiklerini pekistirebilir de köreltebilir de. Öğrencilerin aileleri öğretmenler için çok iyi biter açıklayıcı olabilir. Aileler disiplin sorunlarının çözülmesinde, sınıf içi çalışmalarda, motivasyonun sağlanmasında önemli rol oynayabilirler. Ancak bütün bunlar öğretmenin aile ile kuracağı ilişkiye bağlıdır. Bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulması için, öğretmenin ailenin vereceği desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmesi gerekir. Aile ile iletişime geçtikten sonra, sınıf ile oluşturulan kurallar ve işleyiş paylaşılabilir. Ailenin de haberinin olacağı ev ödevleri verilebilir. Bunlar sonra takip edilebilir. Öğrencilerin sorumluluğu öncelikle aileye ait olsa da, öğretmenler çocukları eğitirken daha bilimsel davranır.  Öğretmen öğrenci ilişkisinin bozuk olması; anne baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi de etkiler. İlişkilerin bozuk olması öğretmeni ve başkalarını da sıkıntıya sokar.

Öğretmen-öğrenci ve veli ilişkilerinin geliştirilmesi için: Öğrencinin durumu hakknda gerekli görüldüğünde görüşme yapılması. İletişimin daha  samimi  ve önyargısız olması..  Konu ile ilgili olarak duruma göre; idare, rehberlik servisi, şube öğretmenler kurulu ile iletişime geçilecektir.

13.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

Dilin güzel kullanımı sadece edebiyat dersinde değil her derste olmalıdır ki bunun diğer zümre öğretmenleri ile konuşularak ders esnasında dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde durmalarını hatırlatılması gerektiği …………………… tarafından vurgulandı. Aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı sıkı ilişki içerisinde bulunduğundan ilgili konularda tarih öğretmeni ile irtibata geçilmesine karar verildi.

14.Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,

……………………: *Eğitim ve öğretimde öğrencinin aktif katılımı ne kadar çok olursa, onun ne kadar çok duyu organı harekete geçirilirse, verim ve başarı şansı da o ölçüde artar. Yöntem konusunda izlenecek yol,  dinleterek ve baktırarak değil, yaptırarak eğitim olmalı, eğitim ve öğretim bu doğrultuda yapılmalıdır., *Öğrencilerin pek çoğunda kendini ifade edememe problemi mevcut, öğrenciler çekimser ve zaman zaman utangaç kalıyor. Topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilebileceği en iyi ders bizim derslerimiz. Bu becerileri geliştirebilmeniz için de herhangi bir konuda hazırlıksız sınıf önünde konuşma uygulamaları yaptırabiliriz.

……………………: “Öğretmenler karikatürlerden yararlanarak öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamalıdır.

2. Öğretmenler farklı etkinliklerde bulunmalı, dersin monotonlaşmasına izin vermemelidir.

3. Öğretmenler görsel ve sesli araçlardan yararlanmalıdır.

4. Farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılmalı. Tartışma, problem çözme, örnek olay yöntemleri; beyin fırtınası, benzetim ve gösteri gibi teknikler tercih edilmelidir.

5. Türk Dili ve Edebiyatı ile Kompozisyon ders kitaplarında görsellik açısından değişiklik yapılmalı; öğrencilerin dikkatini çekecek karikatürlere yer verilmeli; eleştirel düşünceyi geliştirebilecek, yoruma elverişli nitelikte olmalıdır.

6. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yazılı anlatım çalışmalarına karşı öğrencilerde istek uyandırmalı, yazmanın etkileyici yönlerini derslere getirilen çarpıcı metinlerle öğrencilere göstermelidir.”

……………………: Şiire dayalı metinler işlenirken, hangi akıma veya hangi döneme dâhil olursa olsun metindeki duygu ve imge dünyasını kavratmak amaçlanmalıdır.

2. İşlenen konuyla ilgili film, tiyatro, bale, opera, konser, gösteri, fuar, imza günü, söyleşi, dinleti vb. etkinliklerden öğrencilerin haberdar edilmesi, bu etkinliklere bireysel ya da toplu olarak katılımlarının sağlanması, etkinliklerde öğrencilerle birlikte olunması ve etkinlik sonrasında öğrencilerle konunun tartışılması, son derece yararlı ve kalıcı etkileri olan bir uygulamadır.

3. Karşılaştırmalı metin okumaları yapılmalıdır.

4. Öğrencilere kütüphane kullanım alışkanlığı kazandırılması, edebiyat eğitiminde daha verimli ve başarılı sonuçlar elde etmede etkili olacaktır.

5. Öğrencilere süreli yayın takip etme alışkanlığı kazandırılmalıdır.”

15.Zümre kararlarının hayata geçirilmesi ve uygulanması,

……………………: “Ders müfredatımız bir hayli yoğun olduğu için zümre kararlarının uygulanması önem kazanmaktadır. çünkü müfredatı zümre olarak ortak yürütmek durumundayız. Kitaptaki bazı parçaları müfredat yetişmeyeceği için işleyemiyoruz. Hangi parçaları işleyeceğimizi ya da atlayacağımızı aynı sınıfa giren öğretmenlerimiz beraber belirlemelidir. Ancak böylece zümre kararlarımız hayata geçirilebilir.1 dönem ise zümre kararlarımızın pek çoğu uygulanmıştır. Ürün dosyaları hazırlatılmış ve değerlendirilmiştir. Projeler zümre kararlarında belirlenen konulara göre dağıtılmıştır. Performans notları zümre kararlarına göre verilmiştir. Zümrede seçilen kitaplar okutulmuş ve değerlendirilmiştir. Genel olarak tüm arkadaşlarımız zümre kararlarına uymuş ve böylelikle zümre kararları uygulanmak suretiyle hayata geçirilmiştir.”

Alınan kararların hayata geçirilmesi için zümre öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermeleri önemle hatırlatıldı.

16.Sosyal Etkinlikler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Proje, Hizmet İçi Eğitim ve Bu Etkinliklerin Planlanması

……………………: “Bu etkinlikler ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmalı, zümreler ve okul idaresi uyum ve işbirliği içinde çalışmalıdır. Özellikle sosyal etkinliklere gereken önem verilmelidir.”

01.09.2018 tarihinde değişen Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hakkında …………………… tarafından bilgi verildi.

“ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 8/6/2017 tarihli ve 30090sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği; ilgili bakanlıklar, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiş, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmıştır.

KARAR:

Bu maddelerin ışığında okulumuzda etkinliği gerçekleştirilecek olan Belirli Gün ve Haftaların, sosyal etkinliklerin işbirliği içerisinde yapılmasına karar verildi. Egzersiz çalışması yapacak öğretmenlerin oluşturacakları çalışma grupları ile yapılacak olan kompozisyon ve şiir yarışmalarına öğrenci ( eser ) katılımının daha etkin olması konusunda ve kompozisyon ve şiir konularında yetenekli öğrencilerin belirlenerek egzersiz çalışmalarına dâhil edilmesi ve bu yetenekli öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlanması hususları karara bağlanmıştır.

17.Dilek ve temenniler.

İyi dilek ve temennilerle zümre başkanı ……………………tarafından toplantıya son verildi.   

                                                                     ZÜMRE   ÖĞRETMENLERİ

UYGUNDUR

07.02.2019

……………………

Okul Müdürü


YORUMLAR