logo
TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "B" Şiirde gazel, kaside, semai, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
Semai, Aşık edebiyatı nazım biçimidir.
2.
Soyut olan Divan şiirinde “Sanat, sanat içindir” anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayıştan dolayı şairler şiirlerini oluştururken genellikle yabancı kelimelerden yararlanmışlardır. Bu şekilde eser verme onlarda bireysel bir çaba haline gelmiştir. Bu da Divan şairlerini sadece kendini düşünen kişiler olarak göstermiştir. Çünkü düşündükleri her şey hayallerinde canlandırdıkları kavramlardır. Şiirlerini de bu hayali kavramlara göre şekillendirmişlerdir.

 

Yukarıdaki parçada yazar özellikle Divan edebiyatının hangi yönünü eleştirmektedir?
Doğru Cevap: "D" Konuların genellikle gerçek yaşamdan seçilmemesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin “içerik” özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ağırlıklı tür nesirdir, nazım ikinci plana bırakılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sade nesirle yazılan bir eser değildir?
Doğru Cevap: "A" Sinan Paşa - Tazarruname
Soru Açıklaması
Sinan Paşa - Tazarruname süslü nesirle yazılmıştır.
5.
Divan edebiyatında en çok kullanılan tür şiirdir. Nesir(Düzyazı) ise ikinci planda kalmıştır. Düzyazıda daha çok tarih, tezkire, seyahatname gibi türlerde eserler verilmiştir. Divan edebiyatındaki düzyazıya -------, bu işle uğraşan kişilere -------, düzyazıdan oluşan eserlere de -------- adı verilmiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" İnşa – Münşi – Münşeat
Soru Açıklaması
6.
Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindikleri izlenim ve bilgileri aktardıkları yapıtlardır. Amaç, gezilen yerlerin doğal güzelliklerini, toplumsal yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini tanıtmaktır. Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı yapıtı bu türün en önemli örneklerinden biridir. Şeydi Ali Reis'in ----- adlı eseri hem bir seyahatname hem de bir anıdır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Miratü’l Memalik
Soru Açıklaması
7.
Elçi anlamına gelen bu eserlerde; elçilerin gittikleri memleketler hakkında yazdıkları eserlerdir. En tanınmış örneği, Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in yazmış olduğu -------- adlı eseridir

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Paris Sefâretnâmesi
Soru Açıklaması
8.
Divan edebiyatında 15. yüzyılda başlayan ve Necati Bey ile kendini kabul ettiren “mahallileşme” akımının izleri Baki’de de görülür. Şiirde halk söyleyişleri, atasözleri ve deyimleri kullanmayı esas alan bu anlayış, Baki tarafından da ihmal edilmemiştir. Bu akımla halkın konuştuğu İstanbul Türkçesine özgü söyleyiş özellikleri, deyim ve mecazların şiire girmesi amaçlanmıştır. Nitekim bu türün en önemli temsilcisi olan  ------- ‘in hece ölçüsüyle bir şiir yazması bu akımın yayıldığını göstermektedir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Nedim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindi (Hint Tarzı/Üslubu) akımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" 19. yüzyıldaki “klasisizm” akımını andırır.
Soru Açıklaması
10.
“Kıldı zülfün teg perişan halimi halin senin
Bir gün ey bi-derd sormazsın nedir halin senin”

 

Bu beyitte Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sevgilinin umursamazlığından şikayet
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
Aşağıdakilerden hangisinde tam bir kasidede bulunması gereken bölümler sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Nesib – Girizgah – Medhiye – Fahriye – Tegazzül – Dua
Soru Açıklaması
12.
Methiye: Birini övmek için yazılır.

Hicviye: Bir kimseyi yermek için yazılır.

Fahriye: Şairler kendilerini övmek için yazarlar.

 

Yukarıda tanımı verilen türlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kasidelerin konularına göre verilen adlardır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde ayraç içinde verilen terimin açıklaması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Aşk konusunda yazılan mesnevilerdir. (Zafernâme)
Soru Açıklaması
14.
Rubai yazmayı meslek haline getirmiştir. Rubai dışında diğer nazım biçimlerini kullanmayan sanatçı, bu türün Divan edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Bine yakın rubai yazmıştır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen şair kimdir?
Doğru Cevap: "D" Azmizade Haleti
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “tuyuğ” nazım biçiminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Genelde aruzun her kalıbıyla yazılabilir.
Soru Açıklaması
Tuyuğ aruzun sadece bir kalıbıyla yazılır.
16.
Aşağıdaki şairlerden hangisi Türkçe, Farsça, Arapça divanı olan tek şairdir?
Doğru Cevap: "A" Fuzuli
Soru Açıklaması
17.
Mersiye bir kimsenin ölümünden dolayı duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir. Halk edebiyatındaki karşılığı “ağıt” İslamiyet Öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı da “sagu”dur. Divan şairi Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı “ Kanuni Mersiyesi” ------- biçiminde yazılmış ünlü bir mersiyedir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Terkib-i Bent
Soru Açıklaması
18.
Geçer fürkat zamanı böyle kalmaz

Sağ olsun sevdüğüm Mevlâ kerîmdir.

Onulmaz yâreler bitmez iş olmaz

Sağ olsun sevdüğüm Mevlâ kerîmdir.

 

Bu dörtlüğün içerik ve şekil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şarkı
Soru Açıklaması
19.
Horasan’ın Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuş, 1273’te vefat etmiştir. Ölümü, düğün gecesi olarak gören şair, sevgiliye kavuşulan gece anlamına gelen “Şeb-i Arus” düşüncesini kullanmıştır. Hayatındaki en önemli kişi Şems-i Tebrîzî’dir. Şems-i Tebrîzî’nin etkisinde kalarak onu yanından ayırmayan Şairde gerçek mistik ruhun oluşması, Şems ile olan derin dostluğun sonucunda ortaya çıkmıştır. Şairin Şems ile olan dostluğu çevresindekilerin kıskançlığına neden olmuş ve bunun neticesinde de Şems ortadan kaybolmuştur. Mutasavvıf  kimliğini ve edebi kişiliğini kazanmasında büyük payı olan Şems’in ortadan kaybolması şairi çok üzmüş ve etkilemiştir. Şiirlerinin bazılarında “Şems” mahlasını kullanmıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mevlana
Soru Açıklaması
20.
Araştırmalara göre büyük Türk şairi Fuzuli, hem Safevîler, hem de Osmanlıların egemenlikleri devrinde Irak’ta yaşamıştır. Asıl adı Mehmet’tir. Şair, dünyaya ehemmiyet vermeyen, Allah’ın büyüklüğü karşısında ne kadar küçük olduğunu bilen bir kişi olarak Fuzuli mahlasını kullanmıştır. Hayatı yoksulluk içinde geçen  Fuzuli’nin hayatındaki yoksulluğu ve bunun şairin ruhundaki acı izlerini ortaya koyan -----adlı eseridir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Şikayetname
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti