logo
TEST - 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Nabi”ye ait bir eser değildir?
Doğru Cevap: "A" Divan-ı Kebir
Soru Açıklaması
2.
Şarkı nazım biçimi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangilerinin etkisiyle oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Koşma – Türkü
Soru Açıklaması
3.
Ahmet Paşa’dan sonra Divan şiirinin 15. yüzyıldaki  en ünlü şairidir. Türkçeye önem veren şair, şiirlerine yeni motifler katmayı bilmiş, atasözü ve deyimlerle şiirlerini süslemiş, içten ve duygulu gazelleriyle ün kazanmıştır. Yalın bir dille Divan şiirine bir yerlilik, ulusal bir zevk getirmiş, Divan edebiyatında mahallileşme akımını başlatanların başında gelmiştir. Şairin bir divanı vardır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Necati
Soru Açıklaması
4.
Fuzuli Divan edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilir. Çünkü onun yazdığı eserlerin bir benzerini yazmak imkansız olarak görülmüştür. Ünlü Leyla ile Mecnun mesnevisinde olduğu gibi Fuzuli bir nakkaş gibi eserini işlemiş ve akıcı bir üslup kullanarak yalın bir eser oluşturmuştur.  Kendinden önce ve sonra Leyla ile Mecnun hikayesini konu alan Ali Şir Nevai, Atai ve Yahya Bey gibi şairlerin bu eserleri unutulmuş olmasına rağmen  Fuzuli’nin bu eseri bir şaheser olarak yüzyılları aşarak filmlere dahi konu olmuştur.

 

Yukarıdaki parçada Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun mesnevisinin yüz yılları aşarak günümüze kadar gelmesini sağlayan nedir?
Doğru Cevap: "D" Üslup yönünden çok iyi bir eser olup daha iyisinin yazılamamış olması
Soru Açıklaması
5.
Övgü ve hiciv(yergi) şairidir. Övgülerinde de yergilerinde de aşırıya kaçmıştır. Ölümüne de yazdığı hicivler neden olmuştur. Hicivlerini topladığı ünlü eseri ”Siham-ı Kaza”yı padişah IV. Murat’a sunmuş ve padişah bu eseri okuduğu sırada şimşeklerin çakması üzerine padişahın etrafındakiler, bu eserin padişaha uğursuzluk getirdiğini söylemeleri üzerine IV. Murat şairin hiciv söylemesini yasaklamıştır. Ancak şair hiciv söylemekten vazgeçememiş, bir gün IV. Murat’ın sadrazamı olan Bayram Paşa’yı hicvetmesi sonucunda İstanbul Surları’nda boğdurularak denize atılmıştır.

 

Yukarıdaki parçada hangi Divan şairimizden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Nef’i
Soru Açıklaması
6.
I. Rubai

II. Tuyuğ

III. Şarkı

IV. Terkib-i Bent

 

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki nazım biçimlerinin en tanınmış şairleri sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ömer Hayyam- Kadı Burhanettin- Nedim- Bağdatlı Ruhi
Soru Açıklaması
7.
I. Tezkire

II. Rûznâme

III. Münşeat

IV. Sefaretnâme

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen türlerin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Divan edebiyatı düz yazı türlerinden olmaları
Soru Açıklaması
8.
I. Grup                                 II. Grup

I. Leyla ile Mecnun            İlk edebi mektup

II. Şikayetname                  Kerbelâ olayı

III. Beng ü Bade                Hz. Muhammed aşkı

IV. Su Kasidesi                    Sultan Bayezid Şah İsmail

V. Hadikatüs Süeda

 

Yukarıda I. grupta numaralanmış Fuzuli’nin eserleriyle II. gruptakilerini eşleştirirsek hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
9.
Kamu bîmârına cânân /deva-yı derd eder ihsân

Niçün kılmaz bana dermân/ beni bîmâr sanmaz mı

 

Kamu bîmârına cânân

Deva-yı derd eder ihsân

Niçün kılmaz bana dermân

Beni bîmâr sanmaz mı

 

Yukarıdaki beyitte olduğu gibi dize ortalarında iç uyaklı olan ve ortadan bölünüp dörtlük yapılabilecek şekilde yazılan gazeller de vardır. Bu tür gazellere ------ denir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Musammat gazel
Soru Açıklaması
10.
I. Şarkı  -  II. Tuyuğ

Yukarıda numaralanmış Divan edebiyatı nazım biçimlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türklerin Divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimi olmaları
Soru Açıklaması
logo
TEST - 7
11.
Kasidelerin ikinci bölümüdür. Şairin, methini yapacağı, övgüye değer niteliklerini sıralayacağı kişiden bahsedebilmek için bir fırsat aradığı, bunu en iyi şekilde yapabilmek üzere uygun bir durum belirlediği tek veya iki beyte verilen addır. Bu beyit veya beyitlerin ustaca yazılmış olması, nükteli bir söyleyişi ihtiva etmesi gerekir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen kasidenin hangi bölümüdür?
Doğru Cevap: "B" Girizgah
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nazın birimi olarak dörtlük kullanılmış.
Soru Açıklaması
13.
Kasideler, nesip (giriş) bölümünde işledikleri konulara göre çeşitli isimler alırlar.

Aşağıdakilerden hangisi kasidelerin aldıkları isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fahriye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mesnevi nazım şekliyle yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Kerem ile Aslı
Soru Açıklaması
15.
“Mesnevi” nazım biçiminde kafiye düzenin aa/bb/cc/dd… şeklinde kafiyelenmesinin nedeni denir?
Doğru Cevap: "D" Uzun yazılar olmasından dolayı yazma kolaylığı sağlaması için
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “kaside”nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kasideler içerik bakımından Halk edebiyatındaki koşmaya benzer.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “mesnevi” nazım şekliyle yazılan eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tazarruname
Soru Açıklaması
18.
Rubai nazım şekli İranlılara aittir. İranlılardan Arap ve Türk edebiyatına geçmiştir. Tek dörtlükten oluşan rubailerin kafiye düzeni “aaxa” şeklindedir. Bu yönüyle Divan edebiyatındaki ------ nazım biçimine ve Halk edebiyatındaki ----- mani nazım biçimine benzer.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Tuyuğ – Mani
Soru Açıklaması
19.
I. Baki

III. Nef’i

IV. Nedim

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış şairlerin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Mesnevi nazım biçimini hiç kullanmamaları
Soru Açıklaması
20.
Dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Her konuda yazılabilir. Türk edebiyatında bu nazım şeklinin en başarılı şairi Namık Kemal’dir. Ben sayısı 3 ila 7 bent arasında değişebilir. Kafiye düzeni “aaaa/ bbba/ ccca/ ddda…” biçimindedir.

 

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Murabba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti