logo
TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımı için yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" “Sanat sanat içindir.” görüşü benimsenmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Daha çok şiirde kullanılan bir akımdır. Şiiri anlaşılmak için değil hissedilmek için yazdıklarını ifade ederler. Nesneleri oldukları gibi yansıtmamışlardır. Türk edebiyatında özellikle Ahmet Haşim bu anlayışın en önemli temsilcisi olmuştur.

Bu parçada sözü edilen Batı akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sembolizm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında sürrealizm akımının temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kemal Tahir
Soru Açıklaması
4.
Sanatı dil, ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar ve alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan Tristan Tzara tarafından kurulmuş bir akım olmaklar beraber, kişiyi aklın tutsaklığından kurtarmayı amaçlayan ancak pek taraftar bulmayan edebiyat akımıdır. Bunlara göre geçmişin bir değeri yoktur. Daha doğrusu hiçbir şeyin anlamı yoktur.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Dadaizm
Soru Açıklaması
5.
J. Paul Sartre’ın onu edebiyata uygulamasıyla edebiyat akımı haline gelen bu akım ilk başta bir felsefe akımıydı. Bu akıma göre insan var olmadan önce hiçbir özelliği yoktur. Yani bir bebek, beyaz bir sayfa gibi doğar. İyi veya kötü anlamında hayatında hiçbir şeyi yoktur. Olaylar karşısında gösterdiği tepkiler onun kişiliğini oluşturur. Bu nedenle eserlerde karakter yok, durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. Bu insanlar karşılaştıkları durumlarda yaptıkları davranışlarla karakterini oluşturur. Bu akımın çıkış yeri Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” düşüncesidir. Davranışlarını kendisi seçmek zorunda olan insan en doğruyu, en iyiyi seçmek zorunda olduğunun bilinciyle büyük bir bunaltı, iç sıkıntısı çeker. Ancak bu bunalma onun hareketlerine engel olmaz, tersine onların sorumluluk bilincini geliştirir.

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Egzistanyalizm ( Varoluşçuluk)
Soru Açıklaması
6.
Freud'un "psikanaliz kuramı'nın edebiyata uyarlanmış biçimidir. Akımın bilgi ve esin kaynağı olan Freud'a göre, insanoğlunun dış dünyadan edindiği alışkanlıklar, istekler bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş, rüya, yarı rüya durumunda çözülerek ortaya çıkar. Akımın kurucusu olan Andre Breton bu akımı şöyle tanımlamıştır: “İster söz, ister yazı ile ya da başka bir yolla, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak için başvurulan, içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. Bu, aklın denetimi olmaksızın (rüyada olduğu gibi) her türlü estetik ve ahlak kaygısı dışında düşüncenin yazılışıdır."

 

Bu parçada sözü edilen Batı akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sürrealizm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Egzistansiyalizm (Var oluşçuluk) akımının temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" François Coppee
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hümanist eserlerin halka hitap etmekten uzak kalmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Kullanılan dilin ve üslubun yapay ve tumturaklı olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi tiyatroya üç birlik kuralını getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Klasisizm
Soru Açıklaması
10.
– Bu sanatçılar nesneleri üç boyutlu ve geometrik şekillerle anlatırlar.

– Dilin sözdizimini bozarak, sözcükleri anlamdan çok şekilsel bir iletişim vasıtasına dönüştürürler.

– Gelenekselin dışına çıkarak görünmeyeni de anlatmaya çalışırlar.

– Bu akımın kurucusu Pablo Picasso olarak kabul edilir.

– Özellikle empresyonizm ve diğer akımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Kübizm
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
I. Parnasizm

II. Sembolizm

III. Klasisizm

IV. Natüralizm

V. Romantizm

Yukarıda verilen akımlardan hangileri sadece şiir türünde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I. ve II.
Soru Açıklaması
12.
I. Aynı yüzyılda yaşamış sanatçılardır.

II. Sadece roman türünde eserler kaleme almışlardır.

III. Aynı ulusa ait sanatçılardır.

IV. Romantik akıma bağlı sanatçılardır.

V. Fransız İhtilali’nin oluşmasına katkıda bulunan düşünürlerdir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Victor Hugo, Lamartine ve Aleksander Puşkin’in ortak özellikleridir?
Doğru Cevap: "D" I. ve IV.
Soru Açıklaması
13.
I. Emile Zola – Naturalizm

II. François Coppee - Sembolizm

III. Stendhal – Realizm

IV. Montaigne – Klasisizm

V. Theodore Banville – Parnasizm

Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi karşısındaki akımla eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
14.
I. 19. yy ortalarında Fransa'da ortaya çıkan edebiyat akımıdır.

II. Akla ve sağduyuya değer verirler. Kahramanları seçkin kişilerdir. Sıradan insanlara eserlerinde yer vermezler.

III. Dil, üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Dil açık, yalın ve soyludur.

IV. Sanat için sanat görüşünü savunurlar.

V. Sanatçı eserde kendini gizler.

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi “Klasisizm” akımı için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
15.
I. 17. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır.

II. Duygulara ve sağduyuya önem verilir.

III. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatından alınmıştır.

IV. Kahramanlar seçkin kişilerdir.

V. Konu değil konunun işlenişi önemsenmiştir.

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi “Klasisizm” akımı için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
16.
I. Anlam kapalılığını savunmuşlardır.

II. Akıl ve mantık önemsenmemiş, içgüdü, bilinçaltı ön plana çıkarılmıştır.

III. Determinizmden etkilenilmiştir. Soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlanılmıştır.

IV. Duygulara ve hayallere önem verilir.

Yukarıda verilen özelliklerle aşağıdaki akımları eşleştirirsek hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "D" Parnasizm
Soru Açıklaması
I. Anlam kapalılığını savunmuşlardır. (Sembolizm)

II. Akıl ve mantık önemsenmemiş, içgüdü, bilinçaltı ön plana çıkarılmıştır. (Sürrealizm)

III. Determinizmden etkilenilmiştir. Soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlanılmıştır. (Natüralizm)

IV. Duygulara ve hayallere önem verilir. (Romantizm)
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti