logo
TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Klasisizm” akımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Amaç birey değil toplumdur. Toplum öğesi her şeyin üstünde tutulmuştur.
Soru Açıklaması
Toplum önemsenmemiş, elit tabakaya seslenmişlerdir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi “Romantizm” akımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Karakter değil tip esas alınmış ve sanatçı kişiliğini gizlememiştir.
Soru Açıklaması
3.
I. La Fontaine

II. Montaigne

III. Moliere

IV. Corneile

V. Voltaire

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangisi Klasisizm akımının temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
4.
Batı akımlarının birçoğu birbirine tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

 

I. Grup                 II. Grup

I. Klasisizm   –   Romantizm

II. Romantizm – Natüralizm

III. Romantizm – Realizm

IV. Parnasizm – Sembolizm

V. Natüralizm – Sürrealizm

 

Yukarıda II. grupta verilenlerden hangisi I. grupta verilen akıma tepki olarak ortaya çıkmamıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
5.
Duygu ve hayale değil; tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem veren bu sanatçılar, şiirlerinde en çok sone nazım biçimini kullanmışlardır. Hayalci, duygucu romantik şiire tepki göstermişlerdir. Romantizmde önemsenmeyen Eski Yunan ve Latin edebiyatına, geri dönmüşlerdir. Seçkin bir kitleye hitap etmişlerdir. Şiirlerini oluştururken kelimeleri özenle, bir kuyumcu titizliğinde seçmişlerdir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen Batı akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Parnasizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yahya Kemal Beyatlı
Soru Açıklaması
7.
Sembolizm; karamsarlığa, hayale, aşırı duyarlılığa geniş yer veren bir anlayışın uzantısıdır. Bu akımın öncüsü olan ------, bu akımın ilkelerini ------ adlı şiir kitabında uygulamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Charles Baudelaire – Kötülük Çiçekleri
Soru Açıklaması
8.
------ insan ve toplumu olduğu gibi yansıtırlar.

------ insan ve toplumu olması gerektiği gibi yansıtırlar.

------ insan ve toplumu kendi istedikleri gibi anlatırlar.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Realistler – Klasikler – Romantikler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının temsilcilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Mithat Efendi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Romantizm arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Klasikler, dram türünde eserler verirken; romantikler, trajedi-komedi türünde eserler vermişlerdir?
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen özellik ayraç içinde verilen akımla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumu büyük bir laboratuar olarak gören bu sanatçılar, insanı bir deney konusu olarak görüp kendilerini de bir bilgin saymışlardır. (Realizm)
Soru Açıklaması
12.
– Yirminci yüzyılın başlarında Andre Breton tarafından oluşturulmuştur.

– Freud’un “psikanaliz kuramı”ndan yararlanılarak özellikleri belirlenmiştir.

– Gerçek bir şiirin bilinçdışı, psikolojik süreçlerle ortaya çıkacağını dile getirmişlerdir.

– Rüya kavramına önem verirler. Bilinçaltının açığa çıkarılmasında rüya kavramından yararlanırlar.

– Bu sanatçılar şiirde akışı önlediği için noktalama işaretlerine karşı çıkmışlardır.

– Fransa’da ortaya çıkmış ve mizah ve alay öğelerine önem vermişlerdir.

 

Yukarıdaki özelliklerin tümü aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Sürrealizm
Soru Açıklaması
13.
Teknolojik bir dünyada yalnızlaşan ve huzursuz yaşayan aydın insanın ruhunun isyanını işlemeyi isteyen bu akıma bağlı sanatçılar, doğadaki tek gerçeğin insanın iç dünyası olduğunu dile getirmişlerdir. Bu akıma bağlı sanatçılar; dış dünyada bulamadığı mutluluğu kendi iç dünyalarında arayıp bulmaya çalışırlar ve iç dünyada elde ettikleriyle çevrelerini değiştirmeye çalışırlar. Almanya’da ortaya çıkan bu akımın en önemli temsilcisi Franz Kafka’dır.

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Empresyonizm (Dışavurumculuk)
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Hümanizm” akımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsanı ön plana alan bu akımda sanatçılar genel olarak sıradan insanlardır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen sanatçı – akım eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hüseyin Rahmi Gürpınar – Realizm
Soru Açıklaması
Hüseyin Rahmi Gürpınar – Natüralizm
16.
20. yüzyılda ortaya çıkmış, makineyi ve hızı edebiyata taşıyan edebiyat akımıdır. I. Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan bu akım, "geçmişten kopuşu, yenilik ve değişikliğe yönelişi" ilke edinmiştir. Geleceği makineleştiren sanattır. 20. yy. başında Marinetti tarafından kurulmuştur.

Bu parçada sözü edilen akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fütürizm – Nazım Hikmet Ran
Soru Açıklaması
17.
“Herkesçe değişik yorumlanabilen şiirdir.” görüşünü savunan bu akıma bağlı sanatçılar, bu düşünceden yola çıkarak şiirlerinde kapalı bir anlatım oluşturdular. Duygularını yeni ve değişik mecazlarla ifade ettiler. Gerçeğin nesnel anlatımına karşı çıktılar. Bundan dolayı da şiirlerinde akşam saatlerini, mehtabı, yarı aydınlık ortamları dekor olarak kullandılar.

Bu parçada sözü edilen sanatçılar hangi Batı akımının etkisinde kalmışlardır?
Doğru Cevap: "B" Sembolizm
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi “Hümanizm”in temel ilkesidir?
Doğru Cevap: "E" Kâinatta en değerli varlık olarak gördüğü insanı merkeze alması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “Parnasizm” akımı için yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dinsel ve ulusal duygulara yer verilmemiştir.
Soru Açıklaması
20.
Hümanizm akımında insana değer vermek esas alınmıştır. Hümanistlere göre, tabiatı Tanrı yaratmıştır ve bu tabiat içinde en değerli varlık da insandır. İnsanı sevip onu yüceltmek gerekir düşüncesi vardır. ------ bu düşüncenin en önemli temsilcisidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Dante
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Batı edebiyatı edebi akımları

Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Sembolizm, Parnasizm, Sürrealizm vb.