logo
TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmet adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Eser, insana hem dünyada hem ahrette mutlu olma yolunu göstermek için yazılmıştır. Devlet yönetimi ile ilgili görüşlere de yer verilmiştir. Alegorik bir eserdir. Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilenlerden hangisi Divan-ı Lügatü’t Türk için yanlış bir bilgi içermektedir.
Doğru Cevap: "A" Manzum (şiir) bir eserdir.
Soru Açıklaması
4.
VIII. yy.dan itibaren yerleşik hayata geçen, Müslümanlıkla tanışan Türkler, 10. yy.ın ilk yarısında (920) Karahanlı Devleti hükümdarı Satuk Buğra Han’ın Müslümanlığı kabul etmesiyle başlayan süreçte Müslümanlıkla Türklüğü birleştirip bir sentez ortaya çıkarmışlar, hayat tarzlarını buna göre belirlemişler, bu sayede birlik sağlamışlar ve İslâm dininin, Farsların ve Arapların etkisiyle yeni bir edebiyat oluşturmaya başlamışlardır. Bu edebiyatta sözlü eserlerin yanı sıra yazılı eserler de çoğalmıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslami devir Türk edebiyatı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?                     
Doğru Cevap: "B" Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
Soru Açıklaması
6.
I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.

II- Dini törenlerden doğmuştur.

III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.

IV-Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.

V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?

 

I- Batılılaşma hareketleri sonucunda Avrupa’nın tanınmaya başlanması

II- İslam dininin kabul edilmesi

III- İstanbul’un fethiyle Orta çağın kapanması

IV- Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Bu eser 11’i,  giriş, 74’ü asıl, 3’ü bitiş bölümü olmak üzere 88 bölümden oluşmuş bir eserdir. Kaside biçiminde yazılan bitiş bölümünü ve eserin kimi yerlerinde kullanılan 173 dörtlüğü dışta tutarsak bu eser mesnevi nazım biçimiyle düzenlenmesi ve eserde İslam kültür ve medeniyetinin klasik dilleri olan Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklere ter verilmesi bu eserin bir geçiş dönemi eseri olmasının sonucudur. Aruz ölçüsüyle yazılan bu eser, didaktik olmasının yanında dil ve anlatım yönüyle de dikkate değer bir eserdir. Her ne kadar İslamiyet etkisinde yazılan ilk edebi eser olmanın getirdiği zorluklardan ötürü kimi açılardan kusurlu bulunsa da birçok açıdan başarılı bir eserdir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
9.
“Adım Edip Ahmed’dir. Sözüm edep ve öğüttür. Bu kitabı kendim gidersem sözüm kalsın diye yazdım. Ey benden sonra gelen! Bunu okursan beni duada unutma!” diyerek insanlara nasihat etmeyi amaçlayan Edip Ahmed, eserinde; bilginin yararı, bilgisizliğin zararı, dili tutmanın yol yordamı, dünyanın değişmesi, hallerin başkalaşması, açgözlülük, zamanın bozukluğu gibi konularda insanlara yol göstermeyi amaçlamıştır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Atabetü’l Hakayık
Soru Açıklaması
10.
Tanrı’nın devlet güneşini Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün tengrilerini dördürmüş bulunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Ant içerek söylüyorum ben, Buhara’nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim. İkisi de senetleriyle bildiriyorlar ki Peygamberimiz kıyamet belgelerini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada “Türk dilini öğreniniz; çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.” buyurmuştur. Bu hadis doğru ise, sorgusu kendilerinin üzerine olsun, Türk dilini öğrenmek vacip(çok gerekli) bir iş olur; yok, doğru değilse akıl da bunu emreder.

 

Yukarıdaki parçada Türkçenin öğrenilmesinin zorunlu bir şey olduğunu ifade eden eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Divan-ı Lügatü’t Türk
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
I. Eser, beyit nazım birimiyle oluşturulmuştur.

II. Dini-tasavvufi bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

III. Hece ölçüsünün daha çok 7’li ve 12’li kalıplarıyla oluşturulmuştur.

IV. Hikmet adı verilen tür, ilahi nazım biçiminin ilk örnekleri sayılmaktadır.

V. Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır.

 

Yukarıda “Divan-ı Hikmet”  ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
12.
I. Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmışlardır.

II. Dini-tasavvufi bilgileri içeren eserler olmaları

III. İslamiyet öncesi sav, sagu, koşuk gibi nazım biçimlerinin örneklerini vermeleri

IV. İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatının ilk örnekleri olmaları

V. Mesnevi nazım şekliyle yazılmaları

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi “Divan-ı Lügatü’t Türk” ile “Kutadgu Bilig”in ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
13.
Hayatı hakkında fazla bilgi sahibi olamadığımız -------, Farsçadan çevirdiği “Kelile ve Dimme” isimli mensur eseriyle tanınır. “Kelile ve Dimne” MÖ. I. yüzyıl civarında yaşadığı tahmin edilen -------- tarafından kaleme alınan fabl tarzında hikayeleri içeren bir kitaptır. Bir çeşit siyasetname ve nasihatname olan “Kelile ve Dimne”de, siyasetten erdeme kadar birçok temanın ele alındığı hikayelere yer verilmiştir. Eser, adını ilk bölümdeki bir hikâyenin kahramanı olan iki çakaldan almıştır. Doğrunun ve dürüstlüğün simgesi “Kelile” ile yanlışın ve yalanın simgesi “Dimne”.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kul Mesud – Beydaba
Soru Açıklaması
14.
Sözümü söyledim ben kitabı yazdım

Uzanıp iki dünyayı tutan bir eldir

 

Kitabın adını koydum Kutadgu Bilig

Kutlu olsun okuyana, elini tutsun

 

Önce Kün-Togdı beyden söze başladım,

Yararak açıklayayım, ey iyi kişi!

 

Yukarıdaki beyitlerde açıklaması yapılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yusuf Has Hacip
Soru Açıklaması
15.
And içerek söylüyorum, Buhara’nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim, ikisi de senetleriyle bildiriyorlar. Peygamber kıyamet belgelerini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada “Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.” buyurmuştur.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Divan-ı Lügatü’t Türk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti