logo
TEST - 1
1.
Türkler, İslam ordularıyla ilk kez 7. yüzyıl sonlarında Horasan’da, özellikle 8. yüzyılın ilk yarısında Maveraünnehir’de karşılaşmışlardır. 10. yüzyılın ilk yarısından sonra Türklerin büyük bölümü Müslümanlığı kabul etmiştir.

İslamiyetin kabulünden sonra Türk lehçeleri iki kolda gelişmiştir.

Yukarıdaki parçada Türkçenin hangi lehçelerinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Göktürkçe – Uygurca
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi ve İslam uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatının biçim özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şiirler didaktik olduğundan gazel en çok kullanılan nazım türü olmuştur.
Soru Açıklaması
3.
Geçiş dönemi Türk edebiyatında kullanılan dil; Hakaniye Lehçesi(I) ve Çağatayca’dır(II). Ayrıca Arapça ve Farsçadan(III) da sözcükler aktarılmıştır. Süslü anlatım amaçlanmamakla birlikte kalıplaşmış benzetmelere(IV) yer verilmiştir. Bu dönemin yapıtlarının ortak özelliği epik(destansı) (V) olmalarıdır. Genel olarak yapıtların tümünde  kahramanlık (VI) konuları işlenmiştir.

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" V. ve VI
Soru Açıklaması
4.
İslami ilk Türkçe eserler olan Kutadgu Bilig, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet Türkçenin hangi lehçesiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hakaniye
Soru Açıklaması
5.
Türk Edebiyatında siyasetname türündeki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
6.
I. Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.

II. İlk yazılı ansiklopedik sözlüktür.

III. Türkçe yazılmış bu eserde az sayıda da Arapça sözcüklere de yer verilmiştir.

IV. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

V. Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur.

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
7.
Türkçenin değerini gösterdiği için, sözlü dönem Türk edebiyatının yazılı dil ve edebiyat kaynağıdır. Türk boylarının dağılışını, Türkçenin geleceğiyle ilgili yorumları içerir. 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir.

Yukarıdaki açıklaması verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Divan-ı Lügatü’t Türk
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki sav, sagu, koşuk ve eski destan parçalarından örnekler veren eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Divan-ı Lügatü’t Türk
Soru Açıklaması
9.
İslamiyet’ten sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk büyük simasıdır. Hayatının büyük bir bölümünü Karahanlılar bölgesinde geçirdiği, kendi eserinden anlaşılmaktadır. İlminden, dilden, şiirden, milli sanat ve milli şiirden çok iyi anladığı belli olan sanatçımız, edebiyat tarihimizdeki yeri, şuurlu bir milliyetçi olmasından ve bilhassa Türk dili için çok kıymetli bilgilerle zengin bir lügat ve gramer kitabı yazmasındandır.

Yukarıdaki parçada bahsedilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kaşgarlı Mahmud
Soru Açıklaması
10.
I. Saadet                     Gündoğdu

II. Akıl                          Ay Toldı

III. Adalet                     Ogdülmüş

IV. Kahramanlık         Odgurmış

V. Kanaat

 

Yukarıda Kutadgu Bilig adlı eserde geçen sembolik karakterlerle temsil ettikleri düşünceler verilmiştir.

Bu düşüncelerle sembolik karakterler eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır.
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
Kutadgu Bilig Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Atabetü’l Hakayık adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
13.
I. Kutadgu Bilig

II. Atabetü’l Hakayık

III. Divan-ı Hikmet

Yukarıda numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hakaniye Lehçesiyle yazılmaları
Soru Açıklaması
14.
Türk edebiyatının ilk tevhit ve münacat örneklerini Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserde vermiştir. Yusuf Has Hacip bu eseri yazarken -------- adlı yazarın ----- adlı eserinden etkilenmiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Firdevsi – Şehname
Soru Açıklaması
15.
Söylev türünde yazılmıştır. Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır. Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir.
Hem dinî hem de din dışı konular işlenmiştir.
Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir. Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.

Yukarıdaki parçada sözü edilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik sorunlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı, İslamiyet öncesi ile İslami dönemin özelliklerini birlikte yansıta bir dönemdir. Bu dönemde dört eser ve bir hikaye kitabı bulunmaktadır.