logo
TEST - 2
1.
Her türlü konuyu içine alan, dörtlük esası üzerine düzenlenen, biçim bakımından koşma gibi, fakat ondan daha uzun bir nazım biçimidir. Dörtlüklerle söylenen bu nazım biçiminde, dörtlük sayısı sınırlı değildir. Hece ölçüsünün 11’li kalıbı ile söylenir. Konu olarak toplumu ilgilendiren, heyecana getiren olaylar ele alınır.

 

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Destan
Soru Açıklaması
2.
Dize kümelenişi, uyak örgüsü bakımından koşma gibidir. Ondan ayrılan yönleri bestesi, ölçüsü ve dörtlük sayıdır. Genel olarak sekizli hece ölçüsü ile yazılır. Dörtlük sayısı 3 veya 5-6’dır. En güzel -------- aşk üzerine, ayrılık acıları üzerine söylenmiştir. Karacaoğlan bu nazım biçiminin tanınan en önemli şairidir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Semaileri
Soru Açıklaması
3.
Türkü Anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli olan Türküler de vardır. Türkü, yapısı yönünden iki bölümden oluşur. Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Buna bent adı verilir. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarattır. Buna --------- ya da --------- denir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kavuştak – bağlama
Soru Açıklaması
4.
I. Destan, her türlü konuyu içine alan, dörtlük esası üzerine düzenlenen, biçim bakımından koşma gibi, fakat ondan daha uzun bir nazım biçimidir.

II. Dörtlüklerle söylenen destanda, dörtlük sayısı 33-99’dur.

III. Hece ölçüsünün 11’li kalıbı ile söylenir.

IV. Konu olarak toplumu ilgilendiren, heyecana getiren olaylar ele alınır.

V. Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı meşhurdur.

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi destanlarla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
5.
İnançlardan teklifsizce, alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu şiirlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili değişik konulara değindiği anlaşılır.Yukarıda açıklaması verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "E" Şathiye
Soru Açıklaması
6.
Güzel aşık cevrimizi

Çekemezsin demedim mi

Bu bir rıza lokmasıdır.

Yiyemezsin demedim mi

 

Bu dervişlik bir dilektir.

Bilene büyük devlettir.

Yensiz yakasız gömlektir

Giyemezsin demedim mi ..

 

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
Doğru Cevap: "D" Nefes nazım biçimiyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Halk edebiyatında çok yaygın olmayan bir nazım şeklidir. İlk olarak Toroslarda yaşayan ozanlar tarafından kullanılmıştır. Kendine özgü bir bestesi vardır. Müziğinde ve sözlerinde, meydan okuyan, babacan, erkekçe bir hava duyulur. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla söylenir.Bu nazım şeklinin diğer nazım şekillerinden farkı, bestesinde “bre, behey, hey” gibi ünlemlere yer verilmesidir. Konu olarak hayattan ve talihten şikayet işlenir.

 

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Varsağı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mani, ninni, koşma, semai, şarkı gibi kendine özgü nazım biçimleri vardır. Bu türler, genellikle saz eşliğinde söylenir.
Soru Açıklaması
9.
I. Divan        II. Selis               III. Satranç

IV. Semai      V. Kalenderi     VI. Vezn-i Aher

 

Yukarıda numaralanmış nazım şekillerinin ortak özelliği Aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aruzla yazılan Halk şiiri nazım biçimleri olmaları
Soru Açıklaması
10.
Ölen kişilerin ardından duyulan acıyı, üzüntüyü dile getirmek için söylenen şiirlere ağıt denir. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle ilgili de ağıtlar yakılmıştır. Türklerde ağıt geleneği çok eskidir. Anadolu’nun hemen her yerinde söylenir. Ağıtın, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı ------ Divan edebiyatındaki karşılığı ise ------dir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Sagu – Mersiye
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi efsaneler için yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" En önemli özelliği inandırıcılık iddiası taşımamasıdır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ninni nazım şeklinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden biridir.
Soru Açıklaması
13.
Evvel sen de yücelerden uçardın

Şimdi enginlere mi indin gönül

Derya deniz dağ taş demez aşardın

Kara menzilini aldın mı gönül

Yukarıdaki şiir aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Güzelleme
Soru Açıklaması
14.
Karacoğlan der ki kondum göçülmez
Acıdır ecel şerbeti içilmez
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
Doğru Cevap: "B" Koşma
Soru Açıklaması
15.
Daha çok koçaklamalarıyla tanınan şair; yiğitliğin kavganın simgesi olmuştur. Hatta halk arasında yayılan “Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu” sözü ona aittir. Şiirleri, hikâyeci âşıkların nesirle anlattıkları hikâyeleri arasına serpiştirilmiştir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köroğlu
Soru Açıklaması
16.
Toroslarda yaşayan göçerleri köylere zorla yerleştirmeye çalışan Derviş Paşa komutasındaki Fırkai Islahiye ordusuna karşı çıkmış, ayaklanan Türkmenleri destekleyen, mücadeleye çağıran şiirler yazmıştır. Asıl özelliği ve kudreti cenkler için yaptığı türkülerinde görülür. İçinde bulunduğu tarih ve toplum olayları karşısında, çevresinin duygu ve düşüncelerini yansıtmış olması açısından önemlidir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
17.
Sivas’ın Sivrialan köyünde doğan şair, Cumhuriyet dönemi saz şairlerindendir. Babasının avunması için aldığı kırık bir sazla çalıp söylemiştir. Gözlerinin dış aleme kapalı olması, ona zengin bir iç dünyası kazandırmıştır.  Şiirlerinde sade bir Türkçe görülür.  Halk şiirinin son büyük ustası olarak kabul edilir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Âşık Veysel
Soru Açıklaması
18.
Anadolu’da 13. yüzyılda tasavvuf düşüncesinin etkisiyle gelişmeye başlayan -------------nın asıl kurucusu ---------- dır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tasavvuf edebiyatı – Ahmet Yesevi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki Halk edebiyatı ile Divan edebiyatı arasındaki kavramlarla ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Halk edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimi olan koşmanın içerik bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı kaside nazım biçimidir.
Soru Açıklaması
20.
Dedim ne gülersin dedi nazımdır
Dedim kaşın mıdır dedi gözümdür
Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür
Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

 

Yukarıdaki dörtlükten hareketle Halk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi dörtlükten çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Şiirin son dörtlüğüdür.
Soru Açıklaması
Bir şiirin son dörtlüğüne tapşırma denir. Tapşırma dörtlüğü olması için ozanın adının geçmesi gerekmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti