logo
TEST- 3
1.
Annenin çocuğunu uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği sözlü edebiyat ürünleridir. Anne çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi sevincini, üzüntülerini anlatır. Bu nazım biçimi tek veya birden fazla dörtlükten oluşabilir. 7, 8 ve 9’lu hece ölçüsü ile söylenir. Genellikle dört mısra kendi arasında kafiyelidir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ninni
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi maninin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 8’li hece ölçüsüyle yazılır.
Soru Açıklaması
Maniler, 7’li hece ölçüsüyle yazılır.
3.
I. Budalaname

II. Gevhername

III. Dolabname

 

Yukarıda numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kaygusuz Abdal tarafından yazılmış olmalarıdır.
Soru Açıklaması
4.
Elif kaşlarını çatar
Gamzesi bağrıma batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye

 

Evlerinin önü çardak
Elif'in elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer Elif Elif diye

 

Yukarıdaki semaiden alınan dörtlüklerde adı geçen “Elif” hangi şairimizin şiirlerinde sıkça yer almıştır?
Doğru Cevap: "C" Karacaoğlan
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre destani halk hikayesinin örneklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dede Korkut Hikâyeleri
Soru Açıklaması
6.
Dokuz ay on gün batn-ı mâderde
Kudretten gözüme çekildi perde
Vaktim tamam olup ahir yerde
Çıkıp ten donundan cihana geldim

 

Bu dörtlükte insanın dünyaya gelişiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Allah’tan gelen kul Allah’a geri dönecektir.

Yukarıdaki şiirden hareketle insanın yaratılışını konu edinen Halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devriye
Soru Açıklaması
7.
Saz şairleri arasında geniş bir ün yapmış, en kültürlü, en yaratıcı kişi olarak bilindiğinden saz âşıklarınca “üstat” olarak kabul edilmiştir. Kuvvetli bir Divan edebiyatı etkisi görülür. Divan şairleriyle boy ölçüşen şair, gerçekten onları aratmayacak tarda tevhid, naat, gazel, kaside yazmıştır. “Aşıkname” adlı şiir kitabı vardır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aşık Ömer
Soru Açıklaması
8.
Bolu’nun Şahnalar köyünde doğan şair, çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise gurbete çıkıp gezmiştir. Halk ve Divan edebiyatını iyi bilen şair, Divan şiiri tarzın şiirler yazmış; fakat asıl başarıyı heceyle söylediği koşmalarında göstermiştir. Bektaşi’dir, nefesler söylemiştir. Aruz ölçüsünü ustaca kullanmıştır. Şiirinde lirizm görülür. “Divan” ı taş baskısıyla birkaç kez basılmıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dertli
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tekke-Tasavvuf edebiyatının özelliklerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" İlahi, nefes, semai, şathiye gibi nazım biçimleri kullanılır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Tekke-Tasavvuf edebiyatının önemli sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bayburtlu Zihni
Soru Açıklaması
logo
TEST- 3
11.
Kuldur Hasan Dede'm kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif hakka doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir

 

Tamaşvarlı Aşık Hasan’ın yukarıdaki dizelerinde Halk edebiyatı özelliklerinden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "D" Arapça, Farsça sözcüklerden yararlanılmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Sadece Tekke ve Tasavvuf edebiyatının değil, belki bütün Türk edebiyatının en büyük, en kudretli, en şöhretli, en önemli ismidir. Eskişehir’de doğup öldüğü söylenir. Hayatı efsanelerle örülmüştür. Sakarya yakınlarında Taptuk Emre’nin dergahında uzun süre yaşayan şair, bir derviş olarak Anadolu’yu gezmiştir. Mezar taşında yazılan ifade “ Sevelim, sevilelim; dünya kimseye kalmaz.” Sözü ondaki şairlik vasfının en güzel örneğidir.

 

Yukarıdaki özellikleri belirtilen şair kimdir?
Doğru Cevap: "B" Yunus Emre
Soru Açıklaması
13.
Bireylerin ve toplumun kötü yönlerini ele alıp bunları eleştiren şiirlere Halk edebiyatında ----- denir. Bu şiirlerin Divan edebiyatındaki karşılığı ------- Batı edebiyatındaki karşılığı ise ------dir. Bu şiirler didaktik (öğretici) şiirlerdir

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Taşlama – Hiciv – Satir
Soru Açıklaması
14.
I. Güzelleme – Lirik şiir

II. Taşlama – Dramatik şiir

III. Koçaklama – Epik şiir

IV. Ağıt – Didaktik şiir

 

Yukarıda numaralanmış nazım şekillerinden hangileri yer değiştirirse verilen bilgi yanlışlığı düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "D" II. ve IV.
Soru Açıklaması
15.
Karpuz kestim kan gibi
Uzadı urgan gibi
Yarımca kızları da
Kınalı kurban gibi

 

Yukarıdaki dörtlükten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi bu dörtlük için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Sürekli dini ve bilimsel konularla ilgilenmiş  âlim, bilge bir zattır. Astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din ile ilgili pek çok bilimsel çalışma yapmıştır. Yaşadığı dönemin bütün bilgilerini kapsayan “Marifetname” adlı ansiklopedik eseri çok ünlüdür. Dört yüzden fazla kitaptan yararlanarak yazdığı bu eserde güneş sistemini ilk defa anlatmıştır.

Yukarıdaki parçada özellikleri belirtilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Erzurumlu İbrahim Hakkı
Soru Açıklaması
17.
Türk edebiyatının en önemli ozanlarından biri olan Aşık Veysel --------- nın yardımıyla yurt çapında tanınmıştır. Köy enstitülerinde halk türküsü öğretmenliği yapmış, TBMM tarafından özel bir kanunla kendisine maaş bağlanmıştır. “Sazımdan Sesler”, “Deyişler” adlı eserlerindeki şiirleri,                  ---------- tarafından “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki Cumhuriyet devri sanatçılarından hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Ahmet Kutsi Tecer – Ümit Yaşar Oğuzcan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki şair ve yaşadığı yüzyıl eşleştirmesinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Erzurumlu Emrah - 17. Yüzyıl
Soru Açıklaması
19.
Şathiye türünün en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaygusuz Abdal
Soru Açıklaması
20.
Halk hikâyeleri konularına göre dörde ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre Halk hikâyelerinin içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal Hikâyeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti