logo
TEST - 4
1.
İslamiyet öncesinden başlayarak oluşmaya başlayan bu nazım şekli; halkın sözlü geleneğiyle beraber gelişmeye başlamıştır. Bölgeden bölgeye şekil ve içeriğinde değişikliğe uğrasa da bu nazım şekli her zaman bir ezgi çerçevesinde söylenegelmiştir.

 

Bu parçada aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Türkü
Soru Açıklaması
2.
Adilem sen naçarsın

İnci mercan saçarsın

Dünya deniz olunca

Gülüm nere kaçarsın

 

Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatının hangi nazım biçimiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mani
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyetin onuncu yılında Ankara’ya gelerek şiirlerini okumuş, bundan sonra ünü yayılmıştır. 1933’te Ahmet Kutsi Tecer ile tanışması, Köy Enstitülerinde saz hocalığı yapması, onun gönül gözünü aydınlatan güzel gelişmelerdir. Şair Halk şiirinin son büyük ustası olarak kabul edilir.Şiirler, Deyişler, Sazımdan Sesler önemli eserleridir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen halk ozanımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aşık Veysel
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Dini-Tasavvufi edebiyatın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
5.
“Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Pir Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Pir Musa karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır”

Yukarıdaki parça hangi sanatçının hayatından bir kesittir?
Doğru Cevap: "A" Kaygusuz Abdal
Soru Açıklaması
6.
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni

 

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlahi aşk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Güzelleme, koçaklama, hiciv ve ağıt olmak üzere dörde ayrılır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Halk şairlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Karacaoğlan
Soru Açıklaması
9.
Din konusunu işleyen ve felsefi yanı ağır basan  tasavvuf şiirleridir. Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verilen genel addır. Genellikle hece ölçüsünün 7’li ve 11’li kalıplarıyla söylenir. Tek dörtlükten oluşur. Azda olsa aruzla yazılanları da vardır.

 

Yukarıda bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hikmet
Soru Açıklaması
10.
I. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi

II. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi

III. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi

IV. Beğil Oğlu Emren’in Hikâyesi

 

Yukarıdaki hikâyelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dede Korkut Hikâyeleri içinde yer almaları
Soru Açıklaması
logo
TEST - 4
11.
XV. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçı, Hacı Bayram Veli’ye derviş ve damat olmuştur. Yunus Emre’nin izinde yürümüş, hem aruz hem heceyle şiirler yazmıştır. Bir divanda topladığı şiirlerinde tasavvuf ilkelerini yaymaya çalışmıştır. “Müzekki’n Nüfus” adlı eserinde tasavvuf ilkelerini, nefsi terbiye etme yollarını öğretmeye çalışan bir eser yazmıştır. Kendi adını taşıyan bir de divanı vardır.

 

Yukarıdaki parçada özellikleri belirtilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eşrefoğlu Rumi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilahi nazım biçiminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden biridir.
Soru Açıklaması
13.
I. İlahi II. Nefes III. Deme IV. Şathiye V. Nutuk VI. Devriye

Yukarıda verilen nazım biçimlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tekke edebiyatının nazım biçimleri olmaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Tekke-Tasavvuf edebiyatının şairlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bayburtlu Zihni
Soru Açıklaması
15.
I. Şiirlerini saz denilen çalgı eşliğinde söylemeleri

II. İslamiyetten önce gelen doğaçlama şeklinde şiir söyleme geleneğini devam ettirmişlerdir.

III. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım biçimlerini kullanmışlardır.

IV. Okuma yazma bilmeyen bu ozanlar halk ile iç içe yaşamışlardır.

V. Şiirlerin son dörtlüklerinde mahlaslarını (lakap) kullanmışlardır.

 

Yukarıdaki özelliklerden kaçı, halk ozanlarının belirleyici özellikleri arasında sayılır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
16.
Türk halk şairlerini yüzyıllar boyunca etkilemiş, Türkçeyi ustaca kullanmış, anlatımı yalın ve özlüdür. “Sehl-i mümteni” denilen çok kolay görünüp benzerinin yazılması çok güç olan bir üslubu vardır. Tekke edebiyatının en büyük, en lirik şairidir. Hece ölçüsünün yanında aruzu da kullanmıştır. UNESCO tarafından de dünyanın büyük şairleri arasında gösterilmiştir.

 

Yukarıdaki özellikleri belirtilen şair kimdir?
Doğru Cevap: "C" Yunus Emre
Soru Açıklaması
17.
Kahve döktüm kuruna

El vurmayın durula

Yarime yar diyenin

Sol göğsünden vurula

 

Yukarıdaki dörtlükten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi bu dörtlük için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Anlatılmak istenen ilk iki mısrada verilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
Alevi- Bektaşi Halk şiirinin kurucusudur. 15. yüzyıl Bektaşi şairlerindendir. Asıl adı Gaybi olan şairimiz menkıbelere göre Alanya Beyi’nin oğludur. Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Çoğu şiirlerinde benimsediği tasavvuf  ve Bektaşilik ilkelerini özgür bir düşünce içinde savunmuştur. Budala-nâme adlı eserinde 15. yüzyıl halk nesrinin sade örnekleri görülür.

 

Yukarıdaki özellikleri belirtilen şair kimdir?
Doğru Cevap: "C" Kaygusuz Abdal
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" Hikayeler nesir (düzyazı) şeklinde yazılmıştır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Genelde soyut konular ele alınmış, içerikten çok biçime önem verilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti