logo
TEST - 6
1.
Bir yiğit cıdasın almış eline

Başını koymuş da yiğit yoluna

Kalkan paralana zırhlar deline

Kanlı gömlek koç yiğide don olur

Yukarıdaki şiir aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
Doğru Cevap: "C" Koçaklama
Soru Açıklaması
2.
Bir varlık veya nesnenin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı bir biçimde söyleyerek o varlık, nesne ve kavramın ne olduğunu dinleyene buldurmayı amaçlayan sözlerdir. Sözlü gelenekte çoğu zaman manzum olarak karşımıza çıkar.

 

Yukarıdaki parçada bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilmece
Soru Açıklaması
3.
Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dede Korkut Hikâyeleri
Soru Açıklaması
4.
I. Koşma - Gazel

II. Mani - Tuyuğ

III. Halk hikâyeleri - mesnevi

IV. Türkü - Şarkı

Yukarıdaki eşleştirilen nazım biçimlerinin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Aynı konuları işlemeleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “taşlamalarıyla” ünlü şairler arasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Gevheri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı şairi olan Seyrani’nin şiirlerini “Senihat-ı Seyrani” adlı kitapta toplamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Haşim
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkü
Soru Açıklaması
8.
I- Yunus Emre

II- Kaygusuz Abdal

III- Aşık Ömer

IV- Bayburtlu Zihni

V- Erzurumlu Emrah

 

Yukarıda şairlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Heceyle beraber aruz ölçüsünü kullanmaları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen tasavvufi terimin açıklaması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Allah aşkıyla kendinden geçen kişi (İnsan-ı Kamil)
Soru Açıklaması
Allah aşkıyla kendinden geçen kişi - Derviş

İnsan-ı Kamil: Fenafillah'a ulaşmış kişi, olgun insan, kamil insan
10.
Endam güzel yüz güzel

Huyun yüzde yüz güzel

Başkasını seversen

Beni kesip yüz güzel

Deniz sevda gibidir.

Kıyılarda yüz güzel

 

Yukarıda dizeler hangi nazım türüyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mani
Soru Açıklaması
logo
TEST - 6
11.
Denizleri yarattın sen kapaksız

Suları yürüttün elsiz ayaksız

Yerleri temelsiz göğü dayaksız

Durdurursun acep iskâncı mısın

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Şathiye
Soru Açıklaması
12.
I. Dörtlük                             II. Dörtlük

 

Bahçalarda gül var mı       Bahçamızda gül de var

Gül dibinde yol var mı      Gül dibinde yol da var

Gece yanına gelsem           Hoş geldin safa geldin

Bana bir yerin var mı        Gönülde yerin de var

 

İki kişinin karşılıklı söyledikleri manilerdir. Bu tür maniler için Doğu Karadeniz bölgesinde “karşı-beri” terimi kullanılmaktadır.

 

Yukarıda örneği ve açıklaması verilen mani türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Deyiş Mani
Soru Açıklaması
13.
I. Aşıklar şiirlerini, kendi çaldıkları bağlama ya da saz eşliğinde söylemişlerdir.

II. Koşma, mani, türkü, semai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

III. Şiirler milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle yazılmıştır.

IV. Dili yalın, günlük konuşma dilidir.

V. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

 

Yukarıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
14.
Kara olur Okçular’ın yoncası

Görülmemiş kainatta buncası

Açılmadan kopup düştü goncası

Bahar ağlar açan güller iniler

 

I. Yarım kafiye kullanılması

II. Söz sanatlarından sadece teşbihin kullanılması

III. Sade bir dille yazılması

IV. Hece ölçüsüyle dörtlük nazım biçimle yazılması

 

Yukarıdaki şiir incelendiğinde numaralandırılmış bilgilerden hangisi Halk edebiyatının özellikleriyle çelişmemektedir?
Doğru Cevap: "E" III. ve IV.
Soru Açıklaması
15.
Tereye petek koydum

İçine ipek koydum

Gelinimin adını

Zincirli köpek koydum

 

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ek halinde redif kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Altı kardeş idik bindirdik ata

Hürü’yü yolladık üç köyden öte

Kızılırmak’a varınca oldu bir hata

N’ettin Kızılırmak allı gelini

Gelini gelini benim yârimi

 

Yukarıdaki şiirin içeriğine bakarak aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Ağıt
Soru Açıklaması
17.
Biz erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edep erkan yol bizdedir

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Nefes
Soru Açıklaması
18.
İslamiyet öncesi Türk edebiyatının en önemli nazım biçimlerinden biri “koşuk”tur.( I) Koşuk nazım biçiminin Halk edebiyatındaki(II) karşılığı ise “koşma”(III)dır.  Bunun yanında İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kullanılan “sav”(IV)larda bugünkü ağıtların yerine kullanılmıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kullanılan “sagu”(V)nun yerini ise Halk edebiyatında atasözleri almıştır.

 

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri yer değiştirirse yanlış verilen bilgi düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "E" IV. ve V.
Soru Açıklaması
19.
I. Güzelleme - Gazel

II. Sagu - Mersiye

III. Taşlama - Hiciv

IV. Mani - Tuyuğ

V. Koçaklama - Kaside

 

Yukarıda numaralandırmış Halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangisi konu bakımından karşısındakiyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
20.
I. Semai, 8’li hece ölçüsüyle yazılan Âşık edebiyatı nazım şeklidir.

II. Varsağı işlediği konu bakımından güzellemeye benzer.

III. Koçaklama, koşmanın türlerinden biri olup epik şiir tarzında yazılır.

IV. Taşlama, Divan edebiyatındaki hiciv türüyle konu bakımından benzerlik gösterir.

V. Ağıt, ölen kişilerin ardından söylenen dramatik şiirlerdir.

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" II.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti