logo
TEST - 7
1.
I. Uzun deneyim ve gözlem ürünü olan, topluma bir öğüt vererek doğru yolu göstermeye çalışan kısa, özlü sözlerdir.

II. Kalıplaşmış sözlerdir.

III. Hayat tecrübesinden elde edilen bir yargı bildirir.

IV. İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki sagunun karşılığıdır.

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi veya hangileri atasözleri için yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız IV.
Soru Açıklaması
2.
I. Halk hikâyeleri anonimdir.

II. Nazım şeklinde yazılmışlardır.

III. Halk hikâyeleri şekil bakımından dört bölümden oluşur.

IV. Eski destanla roman arasındaki aşamayı teşkil eder.

V. Halk hikâyelerinin en önemli anlatıcısı Meddah’tır.

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri halk hikayeleri için yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "E" II. ve III.
Soru Açıklaması
3.
Bektaşi tarikatının görüşlerini dile getiren bu şiirler, İlahilerle aynı  konuları ele alır; ancak bu konular Bektaşilik açısından işlenir. 8’li hece ölçüsüyle yazılan bu türün kafiye düzeni aaab, cccb şeklindedir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen Halk edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nefes
Soru Açıklaması
4.
Keteni bez edeyim
Hangi yol gözeteyim
Kara gözlü yarimi
Kimlere benzeteyim

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mani
Soru Açıklaması
5.
I. Koşma

II. Mani

III. Semai

IV. Ninni

V. İlahi

 

Yukarıdaki nazım biçimlerini ikişerli gruplandırırsak hangisi farklı bir Halk edebiyatı nazım biçimidir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
6.
Âşık edebiyatında “kulak için kafiye”(I) anlayışı benimsenmiştir. Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür. Bu şiirleri söyleyen âşıkların elinden düşürmedikleri müzik enstrümana saz (II) adı verilir. Aşık edebiyatında şairlerin eserlerinin toplandığı deftere ise name (III) denilmiştir. Genellikle yarım ve cinaslı kafiye (IV) kullanmışlardır. Ölçü olarak hece ölçüsü (V) kullanılmıştır

 

Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır.
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
7.
Tasavvuf edebiyatının anlatımında tasavvuf ile

İlgili sembolik kavramlara yer verilmiştir.

Tekke şiirinde âşık (I), Allah aşkıyla yanan kişi; mâşuk (II), Allah; şarap (III), yol gösteren; saki (IV), Allah aşkı; meyhane (V), tekke; kadeh (VI) ise aşığın kalbi anlamındadır.

 

Yukarıdaki parçada tasavvuf ile ilgili verilen sembolik kavramlardan hangileri yer değiştirilirse yanlış bilgi düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "B" III. ve IV.
Soru Açıklaması
8.
I. Yunus Emre                                      Sarı Tambura

II. Pir Sultan Abdal                              Dertli Dolap

III. Erzurumlu İbrahim Hakkı               Makalat

IV. Hacı Bektaş-ı Veli                          Marifetname

V. Bayburtlu Zihni

 

Yukarıdaki numaralanmış sanatçılarla eserleri eşleştirirsek hangi şairimiz dışta kalır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
9.
I. Grup                        II. Grup

I. Ağıt                            Kayıkçı Kul Mustafa

II. Destan                      Karacaoğlan

III. Taşlama                  Dertli

IV. Koçaklama             Köroğlu

V. Güzelleme

 

Yukarıdaki I. grup ile II. grubu eşleştirirsek hangi nazım biçimi şairlerin en çok kullanmasında ikinci planda kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
10.
Eve serdim kilimi

Tut kaynana dilini

Akşam oğlun gelince

Kırar kambur belini

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mani
Soru Açıklaması
logo
TEST - 7
11.
I. Nefes                            Pir Sultan Abdal

II. Deme                          Alevi- Bektaşi şiiri

III. Varsağı                      Karacaoğlan

IV. Taşlama                     Yergi

V. Koçaklama                  Lirik şiir

 

Yukarıdaki numaralanmış nazım biçimlerinden hangisi, karşısındaki bilgiyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
12.
I. Yunus Emre

II. Karacaoğlan

III. Köroğlu

IV. Dadaloğlu

V. Kaygusuz Abdal

 

Yukarıdaki şairlerimizden hangileri koçaklama veya güzellemelerin önemli temsilcilerinden değildirler?
Doğru Cevap: "C" I. ve V.
Soru Açıklaması
13.
Âşık adı verilen saz şairleri tarafından söylendiği için söyleyeni bellidir. (I) Her dörtlüğe “hane”,  hanelerden oluşan dizeye de “katar” (II) denir. Son dörtlükte ozanın adı(mahlas) geçer. Bu mahlasa

“tapşırma” (III) denir. Uyak düzeni mani tipi uyaktır. (IV) Konuları bakımından dörde (V) ayrılır.

 

Yukarıdaki parçada verilen bilgilerden hangisi “Koşma” nazım biçimi için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
14.
Güzellemeler; insan, aşk ve sevgi konularını (I) işler. Bunlara ait güzellikleri anlatır. Güzellemeler Halk edebiyatında içerik bakımından semai (II) ile benzerlik gösterir. Divan edebiyatında ise gazel (III) ile benzerlik gösterir. Güzellemeler şiir türü bakımından epik (IV) şiirin içinde yer alır. Güzellemelerin en önemli temsilcisi Karacaoğlan’dır.(V) 8’li hece ölçüsüyle (VI) yazılırlar.

 

Bu parçada numaralanmış bilgilerden hangileri “Güzelleme” nazım biçimi için yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "C" IV. ve VI.
Soru Açıklaması
15.
Koçaklama; yiğitlik, kahramanlık ve vuruşma(I) konularını işler ve bu kavramları över. 11’li hece (II) ölçüsüyle yazılan koçaklamalarda dörtlük sayısı 3-5(III) arasıdır. İçerik bakımından varsağı (IV) nazım biçimiyle benzer olan koçaklamaların en ünlü temsilcisi Karacaoğlan’dır. (V)

 

Bu parçada numaralanmış bilgilerden hangisi “Koçaklama” nazım biçimi için yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti