logo
TEST - 1
1.
Eğitimleri daha çok sözlü kültür birikimine dayanan, daha çok kırsal kesime ve yeniçeri ocaklarına has olan kişilerin, din ve tasavvuf çevrelerinden olan kişilerin ve halkın kendisinin oluşturduğu ve Orta Asya geleneğine dayalı bir edebiyattır. Bugün de bir ölçüde yaşamakta olan bu edebiyat geleneği, Türklerin Orta Asya edebiyat geleneklerinin İslamiyet ve yeni yaşayış şart ve şekilleri içinde tekabül etmiş millî edebiyatlarıdır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halk edebiyatı
Soru Açıklaması
2.
Medrese öğrenimi görmüş, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında memleketine dönmüştür. Divan edebiyatından etkilenmiş, kaside, gazel ve tahmisler yazmıştır. Divanı ve Sergüzeşt-name adlı eseri vardır. Sergüzeşt-name adlı eserde kendi hayatını anlatmıştır.

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bayburtlu Zihni
Soru Açıklaması
3.
Abdülmecit döneminde İstanbul’a gelmiş, döneminin ileri gelenlerini yerdiği için memleketi olan Kayseri’nin Develi ilçesine geri dönmek zorunda kalmıştır. Yergi ve mizah konulu şiirleriyle başarılı örnekler veren sanatçı hem sofuları, hem kötü yöneticileri kıyasıya eleştirmiştir.

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seyrani
Soru Açıklaması
4.
Birçok yeri gezmiş ve savaşlara katılmıştır. Saz şairleri içinde en çok şiir yazan şairimizdir. Koşma, semai, varsağı türünde daha başarılı olmuştur. Dili diğer şairlerinkinden biraz ağırdır. Divan şairlerinden etkilenmiştir. 1500’e yakın şiiri vardır.

 

Yukarıda yapılan açıklama hangi şairimize ait olabilir.
Doğru Cevap: "A" Âşık Ömer
Soru Açıklaması
5.
Güney Anadolu’da, Toroslarda, Türkmen aşiretleri arasında yaşamış bir şairimizdir. Pek çok yeri dolaşan, yaşamı, doğayı seven bir şairdir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm, içtenlik vardır. Çoğunlukla sevgiliyi kömür gözlüye, kuğuya, sunaya benzeterek güzellikleri, sevinci, üzüntüyü, dile getirir. Elif’e olan aşkı onu diyar diyar dolaştırmıştır.

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karacaoğlan
Soru Açıklaması
6.
XIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir düşünürdür. Eşitlikçi, insancıl, ahlaki erdemleri gözeten bir düşünce sistemini yansıtır. “Makalat” adlı eseri vardır. Alevi-Bektaşi geleneğini kırsal kesimlerden kentlere doğru yaymıştır.

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hacı Bektaş-ı Veli
Soru Açıklaması
7.
Bektaşi tarikatına bağlı bir tekke şairidir. Tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, Kanuni döneminde İran şahı Tahmasb propagandasını yaptığı ve bir köylü ayaklanmasına önderlik yaptığı gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından Sivas’ta asılarak öldürülmüştür.

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pir Sultan Abdal
Soru Açıklaması
8.
Gençliğinde gurbete çıkmış, birçok yer gezmiştir. Divan edebiyatından da etkilenen şair asıl ününü heceyle yazdığı şiirlerde göstermiştir. Şairin en ünlü şiiri, saz çalmayı günah sayan yobazlığı eleştirdiği “Taşlama”dır. (Şeytan Bunun Neresinde)

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dertli
Soru Açıklaması
9.
Tasavvuf edebiyatının en önemli sanatçısıdır. 13.yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Konya’ya gelip belli bir süre burada kalmıştır. Farsça yazdığı “Mesnevi” adlı eseriyle tanınmıştır. Engin görüşüyle ve insan sevgisiyle tüm insanlığı etkileyen şairimizin en önemli eserleri: Fihi Ma Fih, Mektubât, Mecalis-i Seba

 

Yukarıda bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mevlana
Soru Açıklaması
10.
Aşık edebiyatı nazım şekillerinin en çok kullanılan türüdür. Genel olarak on birli hece ölçüsüyle söylenir. (6+5) ya da (4+4+3) duraklıdır. Dize kümelenişi bakımından dörtlükler halindedir. Dörtlük sayısı en az üçtür, on ikiden de yukarı çıkmaz. Son parçada ozanın adı yer alır. Kafiye düzeni abab, cccb, dddb... şeklindedir. Sevgi, doğa, türlü acılar, insanlık sevgisi, yiğitlik gibi konular işlenir.

 

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Koşma
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Sarardı gül benzim soldu diyerek

Hasret kıyamete kaldı diyerek

Hani Ruhsati de noldu diyerek

Arayıp da buluşunu sevdiğim

 

Yukarıdaki şiire bakarak bu şiirler ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yabancı dillerden de sözcük alınmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Hz. Muhammed’in “Ben nebi iken Adem su ile çamur arasındaydı.” Hadisi ile ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Hz. Muhammed, yeryüzüne sonradan gelmiştir. Halbuki ruh halindeki Hz. Muhammed ezelden beri vardı. Vakti gelen ruh maddi aleme iner. Önce cemadata (cansız varlıklara) sonra nebata (bitkilere), hayvana, insana en sonra da İnsan-ı Kamil’e geçer. Oradan da Allah’a döner ve onunla birleşir. Bu inişe nüzul, tekrar Allah’a dönüşe de huruc denir. Bu inişi ve çıkışı anlatan şiirlere ------------ denir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Devriye
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde parantez( ) içinde verilen mani çeşidinin tanımı yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" İki kişinin karşılıklı söylediği, soru-yanıt şeklinde düzenlenen manilerdir. (Ayaklı Mani)
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkü nazım biçiminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Halk edebiyatındaki türkünün diğer adı şarkıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aşık edebiyatı ve Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı olmak üzere iki kolda gelişmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bölümdür ki buna ----- adı verilir. İkinci bölüm ise dörtlüklerin sonunda yinelenen ------dır.

Bu bölüme ------ da denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Bent – Nakarat – Kavuştak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “Yunus Emre” için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle yazan Yunus Emre, eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Âşık tarzı Halk edebiyatının özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Yazarı bilinmeyen anonim ürünlerdir.
Soru Açıklaması
19.
Halk şairleri yetiştikleri çevrelere ve mensup oldukları zümrelere göre değişik özellik göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Halk şairlerinin yetiştikleri ortam olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "D" Saraylarda yetişenler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "B" Bu eserinin yazarı Dede Korkut denilen yaşlı, bilge kişidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti