logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yusuf Has Hacip-Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
2.
I. Üç Şehitler Destanı

II. Sakarya Savaşı

III. Genç Osman Destanı

IV.Kurtuluş Savaşı Destanı

Aşağıdakilerden hangisi Yukarıda verilen Türklere ait yapay destanlarının yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
Türk Yapay Destanlar:

Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca

Sakarya Meydan Savaşı – Ceyhun Atuf Kansu

Kurtuluş Savaşı Destanı – Nazım Hikmet Ran

Genç Osman Destanı – Kayıkçı Kul Mustafa

Çanakkale Şehitleri Destanı – Mehmet Akif Ersoy
3.
Saka hükümdarının İskender’in ordularıyla yaptığı savaşlardaki yiğitliğini, Çin’e doğru çekilip İskender’in geri dönmesinden sonra ulusunu nasıl yücelttiğini anlatan bir destandır. Bu destanın aslı elimizde olmayıp, bu destanla ilgili bilgileri  Divan-ı Lügat-it Türk’ten öğrenmekteyiz.

Yukarıda bahsedilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şu Destanı
Soru Açıklaması
4.
Destan, bir savaşta yenilen ve bir dağa sığınan Türklerin orada dört yüz yıl oturup sonra da demirden bir dağı eriterek oradan çıkmalarını ve intikamlarını almalarını anlatır. Bu destanın orijinalı yazıya geçirilmemiştir. Yalnızca bir özeti bilinmektedir. Türklerin bu dağdan çıkışları bugün de sembolik olarak her yıl 21 Mart’ta Nevruz Bayramı olarak kutlanır.

Yukarıda bahsedilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ergenekon Destanı
Soru Açıklaması
Ergenekon Destanı: Düşmanlarla yapılan savaşta yenilerek Ergenekon denilen dağa sığınan ve  orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatan Göktürk dönemi destanlarındandır.
5.
İslamiyet öncesi sözlü edebiyatta, ----- adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin iyiliklerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlere ----- denir. Bu şiirlerin Halk edebiyatındaki karşılığı -----, Divan edebiyatındaki karşılığı ise -----dır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yuğ – Sagu – Ağıt – Mersiye
Soru Açıklaması
6.
Bu tür “ Sığır” törenleri sırasında söylenen şiirlerdir. Dörtlüklerle söylenmiştir. Hece ölçüsü kullanılan bu türde, kafiye düzeni “aaab, cccb, dddb…” şeklindedir. Bu türün Halk edebiyatındaki karşılığı “ koşma”dır.

Yukarıda açıklaması yapılan İslamiyet öncesi sözlü edebiyat nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Koşuk
Soru Açıklaması
7.
Totem devrinde her Türk klan’nının özel totemi olur. Klan’lar totemlerinin etini yemezlerdi. Ona ok atmazlardı, onu incitmezlerdi. Yalnız yılda bir defa büyük dini tören yaparak totemi kurban ederlerdi. Tabii kurban edilen totem yerine yeni avlanmış bir başka totem konurdu. İşte totemlerin kurban edildikleri günlerde verilen dini ziyafetlere ----- denirdi.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Şölenler
Soru Açıklaması
Yuğ: Türklerde cenaze törenlerine verilen addır.

Sığır: Sürek avları

Sığıtçı: Ölenlerin arkasından ağlayan paralı ağıtçılardır.

 

 
8.
Kırgız Türkleri arasında 11 ve 12. Asırlarda oluşmuştur. Destan Kırgız Türkçesiyle yazılmıştır. Dünyanın en büyük destanı olup 500.000 beyitten oluşmuştur. Dil bakımından zengin olan bu destan, folklor bakımından da önemlidir. Şamanizmin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından derlenip düzenlenmiştir.

Yukarıdaki parçada özetlenen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Manas Destanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yazılı edebiyatın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yazılı Türk edebiyatı 6. yüzyılda başlar.
Soru Açıklaması
Yazılı Türk edebiyatı 8. yüzyılda Orhun Yazıtları ile başlar.
10.
Orhun Yazıtlarından  ilk kez bahseden yazar ve eserinin ismi nedir?
Doğru Cevap: "B" Cüveyni – Tarih-i Cihangüşa
Soru Açıklaması
logo

11.
I. Göktürk yazıtlarında; Türk Devletinin nasıl sarsılıp yıkıldığı, Bilge Kağan’la Kültigin’in Çinlilere karşı verdiği kurtuluş mücadelesi anlatılır.

II. Yazıtlarda aliterasyonlar (ses tekrarı) vardır.

III. Bu yazıtları ilk kez bilim dünyasına tanıtan   İsveçli subay W. Thomsen olmuştur.

IV. Bu yazıtlar Türkçenin 8. yüzyılda gelişmiş bir dil olduğunu göstermektedir.

V. Bu yazıtlar nutuk, hatıra ve tarih türünün ilk örnekleridir.

Yukarıda Göktürk yazıtları ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
Bu yazıtları ilk kez bilim dünyasına tanıtan Radloff'tur.
12.
Türk, Oğuz Beğleri, millet! İşitin! Üstte gök basmadıysa, altta yer delinmediyse, Türk milleti! Senin ilini, töreni kimler bozdu?

Ey Türk milleti! Pişman ol! Emre uyduğun için seni yükseltmiş bilge kağanına, iyi, müstakil ülkene, kendin yanıldın! Kötü iş yaptın!

Silahlı, nereden gelip yayıp götürdü? Süngülü, nereden gelip sürüp götürdü? Kutlu Ötüken Ormanı milleti! Kendin gittin!

Yukarıda Göktürk Yazıtlarından alınmış parça yazı türlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Nutuk
Soru Açıklaması
Bu yazıtlar Türk edebiyatındaki ilk nutuk örnekleridir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Yazıtlarıyla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir.
Doğru Cevap: "C" Bu anıtlarda Türklerin Ruslara nasıl yenildiklerini ve toparlanıp nasıl bağımsızlıklarını tekrar kazandıkları anlatılmaktadır.
Soru Açıklaması
Bu anıtlarda Türklerin Çinlilere nasıl yenildiklerini ve toparlanıp nasıl bağımsızlıklarını tekrar kazandıkları anlatılmaktadır.
14.
I. Alp Er Tunga Destanı

II. Şu Destanı

III. Şehname Destanı

IV. Ergenekon Destanı

V. Manas Destanı

Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Sakalara(İskit) ait destanlar arasındadır?
Doğru Cevap: "A" I. ve II.
Soru Açıklaması
I. Alp Er Tunga Destanı

II. Şu Destanı
15.
İslamiyet Öncesi Türk edebiyatında şiirin ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tanrıya duyulan sevgi ve dini ayinler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisinde koşuk nazım biçimiyle ilgili yanlış bir bilgi vardır?
Doğru Cevap: "A" Yuğ törenlerinde söylenmiş bir nazım biçimidir.
Soru Açıklaması
Yuğ törenlerinde söylenen nazım biçimi Sagu'dur.

Koşuk, şölen ve sığır törenlerinde söylenmiştir.
17.
    I. Grup                       II. Grup

I. Yunan Destanı                  Şinto

II. Fin Destanı                     Kalevala

III. Hint Destanı             Niebelungen

IV. Alman Destanı          Ramayana

V. Japon Destanı

Yukarıdaki I. grupta verilenlerle II. grupta verilenler eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
- İlyada, Odysseia Yunan -  (Homeros)

- Kalevala - Fin

- Niebelungen - Alman

- Ramayana, Mahabarata - Hint

- La Cid - İspanyol

- Chanson de Roland - Fransız

- Gılgamış Sümerlerin

- Şinto –Japon

- Firdevsi, Şehname İran

- İgor - Rus
18.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönemde şairlerin vazifelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hakanın yanında devleti yönetirlerdi.
Soru Açıklaması
19.
13. yüzyılda Hazar Denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığı’nın 15. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. Destanın adı, Altınordu Hanı ve destanın kahramanı Mirza Bahadır’a atfen verilmiştir. Ölümünden sonra 15. yüzyılda destan haline getirilmiştir.

Yukarıdaki parçada özetlenen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Edige Destanı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleridir?
Doğru Cevap: "B" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı sözlü ve yazılı kaynaklar ile destanlar hakkında test soruları