logo
TEST-3
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Manas Destanı
Soru Açıklaması
2.
I. Grup                              II. Grup

Saka Destanı                    I. Oğuz Kağan Destanı

Hun Destanı                     II. Göç Destanı

Göktürk                             III. Manas

Uygur                                 IV. Şu Destanı

V. Bozkurt Destanı

Yukarıda I. grupta belirtilenlerle II. grupta belirtilen destanları eşleştirirsek hangisi dışarıda kalır.
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
Saka Destanı - Şu Destanı

Hun Destanı - Oğuz Kağan Destanı

Göktürk - Bozkurt Destanı

Uygur - Göç Destanı

Kırgız - Manas Destanı 
3.
Uygurların ulusal birliğini koruyan tılsımlı Yada taşının Çin’e götürülmesinden sonra başlayan felaketleri, iklim değişikliğini ve başka yerler arama zorunluluğunu anlatan bir destandır.

Yukarıda bahsedilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Göç Destanı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Göktürk Abidelerinin üzerindeki yazıları okumuştur?
Doğru Cevap: "E" W. Thomsen
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Yazıtlarıyla ilgili en doğru tercümeyi yapmış yazar ve eseridir?
Doğru Cevap: "E" Nihal Atsız – Türk Edebiyatı Tarihi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türkçe, ortadan eklemeli diller grubunda yer almaktadır.
Soru Açıklaması
Türkçe, sondan eklemeli diller grubunda yer almaktadır. Ortadan eklemeli diller Arapça ve İngilizce gibi dillerdir.
7.
I. Vezir Tonyukuk Anıtı: Çinlilerle yapılan savaşın anlatıldığı bu destanda halk dili kullanılmıştır.

II. Kültigin Anıtı: Bilge Kağan, savaşta ölen kardeşi Kültigin adına dikmiştir. Sanatlı bir dil kullanılmıştır.

III. Bilge Kağan Anıtı: Bilge Kağan’ın ölümünden sonra oğlu tarafından diktirilmiştir.

Yukarıdaki Göktürk Yazıtlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II. ve III
Soru Açıklaması
8.
Kırgız Türkleri arasında geniş bir kahramanlık hikayesi halinde son asra kadar yaşayan destan İslamiyetin Türk halkına söylettiği en büyük destandır. 11 ve 12. asırlarda Türkistan’da Yedisu çevresinde doğmaya başlamıştır. Aynı asırlarda Müslümanlığın Türk topluluğunda uyandırdığı büyük iman ve medeniyet hayatı içinde doğan sosyal hareketlerle destan, kısa zamanda büyük destan olmuştur.

Yukarıdaki parçada bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Manas
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki destanlardan hangileri aynı ulusa aittir?
Doğru Cevap: "B" Mahabharata Destanı – Ramayana Destanı
Soru Açıklaması
10.
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında en çok

---- , ----- ve ----- vezinler kullanılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 7’li, 8’li ve 12’li
Soru Açıklaması
logo
TEST-3
11.
Kurtarılmış Kudüs

Çılgın Orlando

İlahi Komedya

I. Bu destanların hepsi de yabancı yapay destanlardır.

II. Bu destanlarda işlenen konu aynıdır.

III. Bu destanlarda işlenen konu Haçlı Savaşları’dır.

IV. Bu destanlar İtalyan edebiyatına aittir.

Yukarıdaki destanlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I. ve IV.
Soru Açıklaması
12.
Çeşitli Türk çalgıları arasında eski Türk musiki sanatının milli çalgısı olmak derecesini alan alet, Ortaasya Türklüğü’nün eski asırlarında kullanılan çalgısıdır. Dede Korkut Hikâyelerinde de hemen her kahramanın elinden düşmeyen bu çalgı Türk edebiyatının en önemli musiki aletidir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kopuz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında görülen motiflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gök
Soru Açıklaması
14.
I. İtalyan şairi Turguato Tasso’nun Haçlı Seferleri’ni ve Kudüs’ün kurtarılışını anlattığı destandır. (Kurtarılmış Kudüs)

II. İtalyan şairi Ludavico Ariosto’nun Hıristiyanlık-Müslümanlık çatışmasını ele aldığı destandır. (Çılgın Orlando)

III.İtalyan şair Aligar Dante tarafından yazılmış eserde Dante’nin yaptığı 7 günlük bir gezi anlatılır. (İlahi Komedya)

IV. İngiliz şairi Minton’un Adem ile Havva’nın Cennet’in yeryüzüne inişlerini anlattığı destandır. (Kaybolmuş Cennet)

V. Fransız şairi Voltaire’nin Kral IV. Henri’yi anlattığı destandır.( Chanson de Roland)

Yukarıda yabancı yapay destanlarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
Chanson de Roland Fransızların doğal destanıdır.

Fransız şairi Voltaire’nin Kral IV. Henri’yi anlattığı destan ise "Henriade"dir.
15.
İslamiyet öncesinde aşk ve doğa konusunu işleyen şiirlere de rastlanır. Bu şiirler kopuz eşliğinde söylenir.

Yukarıdaki parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koşuk
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam uygarlığı etkisinde oluşan Türk destanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oğuz Kağan Destanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı özellikleri, sözlü dönem nazım biçimleri ve destanlar