• KANITLARIYLA GÜNCEL MEB ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

    1.EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ GÖSTERGE: Alan/zümre öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve sektör planlama ve karar alma sürecine nasıl dâhil ediliyor? Yorum...

1.EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ

GÖSTERGE:

Alan/zümre öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve sektör planlama ve karar alma sürecine nasıl dâhil ediliyor?

Yorum/Gözlem

Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak zümre toplantılarında her öğretmenimiz görüşlerini bildirir. Bu görüşler ekseninde kararlar alınır ve yıl içerisinde uygulanır. Kararlar genellikle oy birliği ile alınır. Veli toplantılarında yapılan bireysel görüşmeler de zümre toplantılarında gündeme taşınır. Ayrıca öğrencilerin görüşlerini içeren anketler (başarısızlık nedenleri anketi vb.) zümre olarak yıl içerisinde yapılan planları etkilemektedir.

KANIT:

 -2018-2019 Sene Başı Zümre Toplantısı Madde 6-7-8

-2018-2019 1.Dönem Veli Toplantısı Madde 2 -2018-2019 Memnuniyet Anketleri Sonuç Raporu

GÖSTERGE:

Fiziki mekân, ekipman ve kaynakların etkili kullanımı nasıl sağlanıyor?

Yorum/Gözlem

Zümre toplantılarında etkileşimli tahtaların etkili kullanımı konusunda kararlar alınıyor. Okul kütüphanesi 9.sınıf öğrencilerine tanıtılıyor. Öğrencilerin kütüphaneden yararlanmasına yönelik olarak kitap okuma saatleri yapılıyor. Okul kütüphanesi yeni alınan kitaplarla sürekli güncel tutulmaktadır. Dersliklerin kullanımı okul yönetimi tarafından planlanmakta ve zümre öğretmenlerimize tebliğ edilmektedir.

KANIT:

-Okul EBA kullanım oranları

-Sınıf demirbaş listesi (Etkileşimli Tahta)

-Ders Programları -Okul Kütüphanesi yıl sonu raporu

GÖSTERGE:

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ne tür tedbirler alınıyor ve hangi çalışmalar yapılıyor?

Yorum/Gözlem

İş sağlığı ve güvenliği konusunda okul yönetiminin aldığı tedbirlere uyulmaktadır. Okul içerisinde ve sınıflarda görülen durumlar gerektiğinde okul yönetimine bildirilmektedir. Zümre öğretmenlerimiz nöbet görevlerini yerine getirmektedir.

KANIT:

-2018-2019 öğretmen nöbet çizelgesi

-Okul İSG raporları -İSG eğitim listeleri

2.PLANLAMA

GÖSTERGE:

Alan/zümrede iyileştirme ve geliştirmeye yönelik planlamalar nasıl yapılmaktadır?

Yorum/Gözlem

Zümremiz öz değerlendirme çalışmalarına önem vermektedir. Bu kapsamda yapılan öz değerlendirme çalışmalarında iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik alanlar belirlenip öz değerlendirme raporuna işlenmektedir.

KANIT:

-2018-2019 öz değerlendirme faaliyet planları -2017-2018 öz değerlendirme raporu

Gösterge:

Alan/zümrede iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler nasıl izlenmekte ve değerlendirilmektedir?

Yorum/Gözlem

Öz değerlendirme kapsamında belirlenen geliştirilecek alanlar için faaliyetler planlanmaktadır. Her yıl sene başı zümre toplantısında öz değerlendirme faaliyetleri konusunda zümre içi görev paylaşımı yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin gözden geçirme ve değerlendirme raporları belirlenen aralıklarla okul kalite sorumlusuna teslim edilmektedir.

KANIT:

 -2018-2019 Sene başı zümre toplantı tutanağı madde 9 -2018-2019 öz değerlendirme faaliyet raporları

3.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM

GÖSTERGE:

Alan/zümre öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimi için ne tür çalışmalar yapılıyor?

Yorum/Gözlem

Zümre öğretmenlerimiz mesleki ve kişisel gelişimleri için hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Bunun dışında okul yönetiminin imzaladığı protokoller kapsamında alınan eğitimlere de zümre öğretmenlerimiz katılmaktadır. Zümre öğretmenlerimiz hem öğrencilere örnek olmak hem de kendilerini geliştirmek amacıyla okul kütüphanesinden faydalanmaktadır. Okul kütüphanesinden edindikleri kitapları okumaktadırlar.

Kanıt:

-2018-2019 eğitim öğretim yılı zümre öğretmenlerinin aldığı hizmet içi eğitimlerin listesi

-Protokol kapsamında alınan eğitimlerin listesi -Okul kütüphanesi öğretmen kullanım listesi

Gösterge:

Alan/zümre içi ve alan/zümreler arası işbirliği ve iletişim nasıl sağlanıyor?

Yorum/Gözlem

Yapılan zümre toplantılarında kararlar oy birliği ile alınmaktadır. Yapılan ortak sınavlarda tüm zümre öğretmenlerinin ortak çalışması mevcuttur. Sene başı zümre toplantısında öz değerlendirme faaliyetlerinde zümre öğretmenlerimiz görev paylaşımı yapmaktadır. Okul programlarında diğer zümrelerle işbirliği yapılmaktadır. Okul bilgi yarışması düzenlenirken tüm zümreler işbirliği yapmıştır. 18 Mart okul programında tarih zümresi ile işbirliği yapılmıştır. Okul dergisi çıkarılırken bilişim bölümünden destek alınmıştır.

KANIT:

-2018-2019 Sene başı zümre toplantı tutanağı 6-7-8

-2018-2019 Sene başı zümre toplantı tutanağı madde 9

-18 Mart okul programı onay evrakları

-Bilgi yarışması onay evrakları

-Okul dergisi görev listesi

4.EĞİTİM -ÖĞRETİM

GÖSTERGE:

Öğrencilerin mesleki ve akademik gelişiminin sağlanmasına yönelik hangi çalışmalar yapılıyor?

Gözlem/Yorum

Öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla zümre öğretmenlerimiz destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almaktadır. Öğrencilere performans ödevi olarak kitap okutulmaktadır. Derslerde etkileşimli tahta kullanımıyla öğrencilerin çok yönlü öğrenmelerine katkıda bulunulmaktadır.

KANIT:

-2018-2019 destekleme yetiştirme kursları ders programı

-Öğrenci kitap okuma kontrol listeleri

-2018-2019 performans ödevi not çizelgesi

-Okul EBA kullanım oranları -Sınıf demirbaş listesi (Etkileşimli Tahta)

GÖSTERGE:

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, kişisel ve sportif gelişiminin sağlanmasına yönelik hangi çalışmalar yapılıyor?

Gözlem/Yorum

Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yönelik kitap okuma çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin il, ilçe düzeyinde yapılan bilimsel ve kültürel etkinliklere katılımları teşvik edilmekte ve onlara rehberlik edilmektedir. Okul programlarında öğrencilere görevler verilmekte ve onlara sorumluluk duygusu kazandırılmaktadır. Yapılan yarışmalara katılan öğrencilerimiz başarı duygusunu öğrenmektedir.

KANIT:

 -Okul kütüphanesi kullanım oranları

-Öğrenci kitap okuma kontrol listeleri

-İl-İlçe düzeyinde katıldığımız yarışmaların listesi

-2018-2019 eğitim öğretim yılında alınan dereceler

GÖSTERGE:

Alan/zümredeki iyi uygulamalar nelerdir ve bu uygulamalar nasıl paylaşılıyor?

Gözlem/Yorum

Zümre olarak kitap okuma etkinliği yürütmekteyiz. Bu etkinlik öğrencilerimize performans ödevi olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz bir yandan kitap okurken diğer yandan ödevlerini de teslim etmektedirler. Öğrencilerimizin bir kısmı okudukları kitapları okul kütüphanesine teslim etmektedirler. Böylece okul kütüphanesindeki kitap sayısı her geçen yıl artmaktadır.

KANIT:

-Öğrenci kitap okuma kontrol listeleri

-2018-2019 performans ödevi not çizelgesi

-2018-2019 kütüphane kitap sayısı -Kütüphanecilik kulübü yıl sonu raporu

5.ORTAKLIK VE KAYNAKLAR

GÖSTERGE:

Paydaşların desteği ile alan/zümreye donatım malzemesi (makine-teçhizat, eğitim/deney seti vb.) ve temrin malzeme katkısı nasıl sağlanıyor?

Gözlem/Yorum

Okul yönetiminin desteği ile okul kütüphanesine yeni yayınlar kazandırılmıştır. Okul aile birliğinin desteği ile sınıflarımıza perde takılmıştır. Yine okul aile birliği desteği ile dergi abonelikleri alınmıştır.

KANIT:

-2018-2019 kütüphane kitap sayısı

-Kütüphanecilik kulübü yıl sonu raporu

-2018-2019 dergi abonelikleri -Sınıf fotoğrafları

GÖSTERGE:

Tüm paydaşlarla (üniversiteler, kalkınma ajansları vb.) alan/zümrenin sürekli gelişiminin sağlanmasına yönelik ne tür faaliyetler yürütülüyor?

Gözlem/Yorum

Okul yönetiminin imzaladığı protokol kapsamında zümre öğretmenlerimiz öğretmen eğitimlerine katılmaktadır. Belediye ile yapılan protokol ile gezilerimize araç temin etmektedirler. MEB’in imzaladığı protokolle öğretmenlerimiz müzelere ücretsiz giriş imkanı bulmuştur.

KANIT:

-Sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller

-Belediye ile yapılan protokoller

-MEB müze protokolü haberleri

GÖSTERGE:

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere paydaşlar ne tür katkılar sağlıyor?

Gözlem/Yorum

Okulda zümremiz tarafında yapılan etkinliklere okuldaki öğrencilerin ve öğretmenlerin katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca velilerin de bu tür etkinliklere katılım gösterdiği gözlemlenmektedir. İl ve ilçede yapılan yarışmalarda öğrencilerimiz yarışmayı düzenleyen kurum tarafından ödüllendirmektedir.

KANIT:

 -Okul programları fotoğrafları

-Okul programlarımız ile ilgili yerel ve ulusal basın haberleri -Öğrencilerimiz aldığı ödüller ile ilgili belgeler

6.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

GÖSTERGE:

Personel, öğrenci, veli ve sektör memnuniyetine yönelik verilerin analizi nasıl yapılmaktadır?

Gözlem/Yorum

Okul yönetimi tarafından memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Bu anketlerin değerlendirilmesi sonucunda zümreye bildirilen durumlar zümre toplantılarında görüşülebilir. Bu konuda okul yönetiminden zümreye bir bilgi verilmemiştir. Yine dilek öneri kutularından çıkan sonuçlar da değerlendirmeye alınabilecek verilerdir.

KANIT:

-2018-2019 okul memnuniyet anketleri sonuç raporları -2018-2019 dilek öneri kutuları raporları

GÖSTERGE:

Alan/zümre tarafından belirlenen hedeflere ulaşılma durumu nasıl ölçülüyor? (Hedefler, sonuçların ölçülme yöntemi, elde edilen sonuçlar)

Gözlem/Yorum

Zümre hedeflerimiz okul stratejik planında yer alan hedeflerdir. Bu hedefler e okul üzerinden tespit edilip sene sonu zümresinde değerlendirilmektedir. Öz değerlendirme faaliyetlerinde alınan sonuçlar da öz değerlendirme eylem planı faaliyet değerlendirme raporunda yer almaktadır.

KANIT:

-Okul Stratejik planı

-2018-2019 sene sonu zümre toplantı tutanağı -Öz değerlendirme faaliyet değerlendirme raporları

GÜNCEL MEB ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU İNDİR

YORUMLAR