logo
TEST -2
1.
Dille istediklerini yapma, dilin olanaklarını sonuna kadar kullanma, gerek kültür dilinin gerekse sokak dili ve yerel dillerin anlatım olanaklarından yararlanma postmodernizm akımının en belirgin özelliğidir. Cumhuriyet edebiyatının son dönemlerinde görülmeye başlayan bu akım, Türk edebiyatına yeni bir anlayış getirmiştir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu akımdan etkilenerek eserlerini kaleme almamıştır?
Doğru Cevap: "C" Oktay Akbal
Soru Açıklaması
2.
Toplumsal sorunlara dönük romanlarda Batılılaşma karşısında duyulan tedirginlik ve duyarlılık göze çarpar. Bu tip romanlar temelde Doğu ile Batı değerleri arasında kurulan ya da kurulamayan bağların örüntüsünü taşır.

Aşağıdaki romanlardan hangisi bu parçada dile getirilen görüşe göre yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Aşk-ı Memnu
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı medeniyetinin çöküşü ve Batılılaşmanın kültürel etkisi üzerine ciddi bir şekilde kafa yoran sanatçılarımızdan biridir. Müzik, şiir ve mimari başta olmak üzere düşüncesini estetik kategorilerle birleştirmeyi başarmış sayılı birkaç düşünürden biridir. Sanatçı yaşadığı zaman dilimi itibarıyla tam bir geçiş dönemi düşünürüdür. 1900’lü yıllar ve sonrası yaşanan kültür dönüşümüne tanık olmuş biri olan sanatçı döneminin diğer romancılarının yaptığı gibi sadece Cumhuriyet ve sonrası değerlerini değil, Osmanlı kültür birikimini de romana taşır. Romanlarında yeni bir ulusal kimlik yaratma çabası içinde olan sanatçı, romanlarında kurguladığı tipler ihmal etmediği tarihin, kültürün ve geleneğin insanlarıdır. Oluşturduğu karakterlerden İhsan ve Mümtaz, bu düşüncenin en güzel örnekleridir.

Bu parçada edebi kişili verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
4.
a) Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen ve kaside nazım biçimiyle yazılan şiirlerdir.

b) Hz. Muhammed’i öven kaside nazım şekliyle yazılan şiirlerdir.

c) Ünlü bir kişiyi övmek için kaside nazım şekliyle yazılan şiirlerdir.

d) Ölen kişilerin ardından söylenen yas şiirleridir.

e) Herhangi bir kişiyi ya da düşünceyi yermek amacıyla yazılan şiirlerdir.

1. Naat

2. Hicviye

3. Mersiye

4. Tevhid

5. Medhiye

Yukarıda numaralandırılan sözcüklerle açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1-b, 2-e, 3-d, 4-a, 5-c
Soru Açıklaması
5.
Girdab-ı mihnette kapandın kaldın
Vermedin bir yandan ses, kara bahtım!
Anladım gafilsin, uykuya daldın
Deli poyraz gibi es, kara bahtım!

 

Yukarıdaki dörtlükte II. ve IV dizelerde görülen kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "B" Tam kafiye
Soru Açıklaması
6.
Yaşlı kadın bir süre duvara sessizce baktı. Konuşmakla konuşmamak arasında bir iç kavga yaşıyordu. Konuşsa ne olacaktı sanki. Tek başınaydı. Kocası yağmur altında eve ekmek getirilebilmek için çalışırken, oğlu da askerdeydi. Kendisini bir mezarın içindeymiş gibi hissediyordu. Üşüyordu. Bu yalnızlığın verdiği bir üşümeydi. Birden kapı çalındı, korktu, düşüncelerinden uyandı ve kapıya yöneldi.

Bu parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" İlahi Bakış açısı
Soru Açıklaması
7.
I. Komedi türünün ilk büyük ustası ------

II. Trajedi türünün ilk büyük ustası ------

III. Deneme türünün kurucusu ------

IV. Dünya edebiyatındaki ilk hikâyeci ------

 

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "A" Sophokles
Soru Açıklaması
8.
I. Nobel edebiyat ödülü alan ilk Türk yazarımız.

II. Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarımız.

III. Hababam Sınıfı adlı eseriyle ölümsüzleşen yazarımız.

IV. Yazdığı şiirlerle Gurbet Şairi olarak tanınan şairimiz.

 

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralandırılmış bilgilerden biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "C" Cahit Külebi
Soru Açıklaması
9.
I.Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

II.Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

III.Empresyonizm (Doğalcılık)

IV.Sembolizm (Simgecilik)

V.Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 

Yukarıda numaralanmış akımlardan hangisinin ayraç içinde verilen Türkçesi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
10.
Eski Türk terbiyesinin canlı bir örneği, Osmanlı medeniyetinin temsilcisi, Türk-İslam kültürünün mirasçısı ve Türk tasavvuf edebiyatının son devir mümessilidir. Mistik bir yazar olan sanatçı için kullanılan sıfatlar, hizmetlerinin bir özeti gibidir. "Vatan Ana", "Yaman Bir Türk Akıncısı", "Alperen", "Millî Hafıza", "Millî Vicdan", Vakıf Ana", "İstanbul Hanımefendisi", "Son Osmanlı" gibi isimler verilmiştir. Onun hayatı bir edepli aksiyonlar manzumesidir. Ömrünü, çok sevdiği milletinin kültür ve imanına hizmetle geçirmiş olması, Türk milleti ve kültür kuruluşları tarafından şükranla karşılanır. Mekân olarak genellikle İstanbul'u seçtiği romanlarında tarih ve tasavvuftan faydalanmıştır. En önemli eserleri; Aşk Budur, Batmayan Gün, Mabette Bir Gece, Ateş Ağacı, Yaşayan Ölü, Son Menzil, Yolcu Nereye Gidiyorsun adlı eserlerdir.

 

Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Semiha Ayverdi
Soru Açıklaması
logo
TEST -2
11.
Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemindeki divan şiiri merkezli tartışmalarda divan edebiyatı,  ------ gibi noktalar esas alınarak tenkit edilmiştir.

Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "C" halk edebiyatı örnek alınarak yazılmadığı
Soru Açıklaması
12.
Tasavvuf felsefesindeki inanca göre insanlar Tanrı katında yeryüzüne görüntülerle inerler. Önce taş toprak, sonra bitki, sonra hayvan, en son olarak da insan olarak görünür ve yine son durak olan Tanrıya dönerler. Konu olarak bu inancı işleyen şiirlere ------ denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Devriye
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi gazete ve çevresinde gelişen metin türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyografi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çekimli-bükümlü dillerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bu dillerdeki sözcükler çekimlenirken sözcüklerin köklerinde herhangi bir değişiklik olmaz.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hamse sahibi olarak tanınmış önemli divan şairlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şeyh Galip
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi “Beş Hececiler “ için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kaldılar ve Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullandılar.
Soru Açıklaması
17.
1950’li yılların bağımsız şairleri arasına, Dünya İşleri ve Hacivat’ın Karısı adlı şiir kitaplarıyla katılan sanatçı, ele aldığı temaları alaysı bir ifadeyle yansıtmıştır. Bu ifadeyle düşündürücü şiirler yazarak şiirimize yenilik getirmiştir. Bu iki kitabına Ases, Kikirikname, Haydar Haydar'ı eklemiş daha sonra iki kez Köçekçeler ve Bütün Şiirleri adlı kitaplarında şiirlerini bir araya toplamıştır. Son kitabı da Rumba da Rumba'dır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Salah Birsel
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi “Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı” için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Eserlerde nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Divan edebiyatına Batılı bir anlayışla ilk geri dönüşü yapan sanatçı, ilk şiirlerinde Nedim gibi renkli şiirler yazmış ve çağdaşı sanatçılar gibi şiirin konusunu genişletmiştir. Şiirlerinde tabiat tasvirlerine önem veren şair, aruz ölçüsüne son derece öne vermiş ve aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Kalbiyle eskiye, aklıyla yeniye bağlı olan şair, şiirlerini sade dille ve aruz ölçüsüyle yazmıştır. Çocukluk anılarını anlatırken dilimizin en güzel nesir örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda köyden söz eden ilk şiir onun kaleminden çıkmıştır.

Bu parçada bahsedilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muallim Naci
Soru Açıklaması
20.
I. Öğretici, öğüt verici, birliği ve bütünlüğü sağlayıcı, Batı’nın yayılmacı politikasına karşı koyabilmek için İslam birliği kurma düşüncelerine dayalı şiirler yazmıştır. Sadece gördüklerini yazan şairin hayal ile alışverişinin olmadığını dile getirmiştir.

II. Divan şiiri nazım biçimlerini kullanan şairimiz, Türkçeye olan sevgisini “Bu dil ağzımda annemin sütüdür.” sözüyle dile getirmiştir.

III. Sembolizmin etkileri görülen şairimizin şiirlerinde soyutluk ve metafizik ürperti dikkati çeker. Maddeci şiire tepki olarak mistik-ruhçu şiiri oluşturmuştur.

IV. Şiirlerinde yalın bir halk dilini kullanan şairimiz, La Fontaine’nin fabllarını çevirmiş ve Nasrettin Hoca’nın fıkralarını manzumeleştirmiştir.

 

Aşağıda verilen şairlerimizden hangisi yukarıda yapılan herhangi bir açıklamayla eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "B" Tevfik Fikret
Soru Açıklaması
logo
TEST -2
21.
Edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneği olarak kabul edilen bu eserde, kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir. Romandaki kişiler bulundukları çevreye göre başarılı bir şekilde bir araya getirilmiştir. Bu roman; romandan çok uzun hikâye özelliği göstermektedir.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Nabizade Nazım – Karabibik
Soru Açıklaması
22.
I. Maviciler; Atilla İlhan'ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı derginin adı olan "Mavi"nin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçıların oluşturduğu guruptur.

II. Bu sanatçılar, II. Yeni şiirine karşı çıkmış ve şairane bir sanat anlayışının temsilcisi olmuştur.

III. Şiirin basit olamayacağını zengin benzetmelere sahip, içli ve derin olması gerektiğini savunmuşlardır.

IV. Dergi Nisan 1956'da çıkan 36. sayıdan sonra kapatıldı.

V. Dergi daha sonra toplumsal gerçekçiliğin en önemli sözcüsü oldu.

 

Yukarıda Maviciler için söylenen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
23.
Gücünü gözlem, mizah ve yergiden alan hikâyeleriyle tanındı. Güçlü gözlem, mizah ve yergi özelliğini taşıyan öyküleriyle dikkati çekti. Türk edebiyatını epik tiyatro ile tanıştıran sanatçı, kabare türü tiyatronun Türk edebiyatında öncülüğünü yapmıştır. Eserlerinde kahramanlarını kendi ağızlarıyla konuşturmuştur.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haldun Taner
Soru Açıklaması
24.
Batı şiiri geleneğinden Halk edebiyatında âşık tarzı söylenişe yönelen şairimiz, İçten bir söyleyişle dile getirdiği memleket şiirleriyle tanındı. Folklor bakımından yaptığı çalışmalarla Türk edebiyatında önemli bir yer edinen şairin en önemli özelliklerinden biri de Halk şairlerine verdiği destektir. Özellikle Âşık Veysel’i keşfedip edebiyatımıza tanıtması onun ve Âşık Veysel’in hayatında önemli bir dönüm noktası sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Kutsi Tecer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti