logo
TEST - 3
1.
(I) Öz şiir anlayışı, Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle oluşturulmuştur. (II) Türk edebiyatında ise, “Öz Şiir” anlayışı Yahya Kemal’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar. (III) Öz şiir anlayışıyla yazan şairler, musiki ve musikinin uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığına seslenmeyi amaçladılar. (IV) Bu anlayışla yazan şairlerde sembolizm akımının izleri görülmektedir. (V) Bundan dolayı da sanat için sanat anlayışıyla şiir yazdılar.

 

“Öz Şiir” anlayışıyla ilgili verilen cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilenlerden hangisi Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet için ortak özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Roman türünde eserler kaleme aldılar.
Soru Açıklaması
3.
Karagöz ve Hacivat arasında karşılıklı konuşmalarla geçen bu bölümde olay örgüsünden çok karşılıklı konuşmalara yani diyaloglara dayanır. Bu bölümün sonunda Hacivat gider, Karagöz de “Sen gidersin de beni pamuk ipliğiyle mi bağlıyorlar” diyerek o da çıkar.

Bu parçada anlatılan bölüm Gölge oyununun hangi bölümüdür?
Doğru Cevap: "B" Muhavere
Soru Açıklaması
4.
Açınca baharın dişi gülleri

Bir başka rüzgâr eser bahçelerde

Dinle çılgınca öten bülbülleri

Sorma niçin düştüğümü bu derde

 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Dramatik şiir türüyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan fabllar çoğunlukla manzum şekilde kaleme alınırlar. Alegorik olarak yazılan bu eserlerde amaç ahlaki ders vermektir. Fabllarda kişileştirme ve intak sanatlarına başvurulur. Dünya edebiyatında Beydaba’nın yazdığı Kelile ve Dimne adlı eser bu türün ilk örneği kabul edilir. Türk edebiyatında ise bu türün ilk örneği ------ adlı eserdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Harname
Soru Açıklaması
6.
I. Sezai Karakoç

II. Cevdet Kudret Solok

III. Sabahattin Kudret Aksal

IV. Behçet Kemal Çağlar

V. Behçet Necatigil

 

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangileri Garip akımından etkilenerek şiir yazmışlardır?
Doğru Cevap: "C" III. ve V.
Soru Açıklaması
7.
Mehmet Emin Yurdakul’un Türk şiirinde açtığı çığırı ------ Çağlayanlar adlı hikâyeleriyle devam ettirmiştir. Yazar, bu eserdeki hikâyelerinde Türk destanlarından, tarihinden faydalanmış; Trablus, Balkan ve I. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları anlatmıştır. 1922 yılında yayımlanan Çağlayanlar, 18 parçadan oluşan bir hikâye kitabıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Soru Açıklaması
8.
İlk eseri olan “Ah Bayım Ah” adlı hikâyesiyle Türk hikâyeciliğine o güne kadar karşılaşılmayan bir duyarlılık, farklı bir bakış getirmiştir. Toplumsal ve bireysel gerçeklerin yarattığı bunalımları aşmak için, yaşantısını, çocukluk dünyasının düş ve fantezi olanaklarına bağlayarak şaşırtıcı bir etki uyandırır. Gerçekle düşselin iç içe olması alışılmadık bir öyküleme tekniği olarak görülür. Bireysel olanın öyküsünü yazan yazarın hem kendi içsel hem de sosyal gerçekleri ifade etmekte asla vazgeçmediği yöntemleri ‘fantezi, rüya ve gerçek’in alaşımı olacağını dile getirir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Nazlı Eray
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen boşluklara ayraç içinde verilen hangi sözcük getirilemez?
Doğru Cevap: "A" Soyut ve sayılamayan tek bir gösterilene göndermede bulunan görsel ifadelere ---- denir. (gösterilen)
Soru Açıklaması
10.
İslamiyet Öncesi Türk edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ali Şir Nevai’nin Muhakemetü’l Lugateyn adlı eserinde ve Turfan kazılarında ele geçirilen metinlerde adlarına ve şiirlerine rastlanan ilk Türk şairi Aprin Çor Tigin’dir.
Soru Açıklaması
logo
TEST - 3
11.
I. Tanzimat yazarları, edebiyatın lügat manasından hareketle eğitici ve öğretici bir edebiyatın temellerini atma gayreti gütmüşlerdir.

II. Roman tekniği bize Batıdan ithal geldiği için ilk roman örneklerinde fazlasıyla Batı taklidi bir üslûp ve betimlemeler yer tutar.

III. Tanzimat edebiyatında roman Avrupa’da olduğu gibi toplumsal koşullar sonucunda oluşmaya başlayan bir tür olmuştur.

IV. Bu dönemdeki romanların içeriğinde Batılılaşmaya karşı oluşan bir muhafazakâr tepki söz konusudur ve ilk roman örneklerini veren Ahmet Mithat ve Namık Kemal bu tepki üzerinden romanlarını kaleme almışlardır.

V. Bu dönemde toplumsal sorunlara dönük romanlarda Batılılaşma karşısında duyulan tedirginlik ve duyarlılık göze çarpar.

Tanzimat romanıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
12.
Kıpçak Türkçesi; XIII. Ve XV. yüzyıllar arasında Mısır, Altınordu ve Suriye bölgelerinde konuşulan bir dildir. Hıristiyanlığa ait birçok bilgiyi içinde barındıran ve Türkçe, Farsça, Almanca ve Latince sözlük parçalarına da yer verilen ------ Kıpçak Türkçesinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Kodeks Kumanikus
Soru Açıklaması
13.
I. Mir’atül Memâlik

II. Seyahatname

III. Tuhfetü’l Harameyn

IV. Mihnet Keşan

V. Mantıku’t Tayr

 

Yukarıda numaralandırılmış eserlerden hangisi “gezi yazısı” türünde yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
Mantıku’t Tayr mesnevi türünde yazılmış ve kuş dili anlamına gelen bir eserdir.
14.
I. Âşık Ömer

II. Gevheri

III. Karacaoğlan

IV. Pir Sultan Abdal

V. Kayıkçı Kul Mustafa

Yukarıda numaralandırılmış Halk edebiyatı şairlerinden hangileri hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" I. ve II.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisinde roman ve hikâyenin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hikâyede temel öğe kişidir, romanda ise temel öğe olaydır.
Soru Açıklaması
16.
I. Geçen gün görmüş de beni düşünde

II. Bülbül konar bu dala

III. Vuslatın cennet mi, nar mı bilemem

IV. Var git güzel, var git kendi işine

V. Kısmetindir gezdiren yer yer seni

 

Okunuşları ve yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı iki sözcüğü bir arada kullanmaya cinas denir.

 

Yukarıda altı çizilmiş olan kelimelerden hangisiyle cinas yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımı için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Şiirlerini fikirlerini yaymada bir araç olarak görmüşlerdir.
Soru Açıklaması
18.
Cumhuriyet döneminde gelişmesini hızlandıran roman türü bu dönemde tam anlamıyla modernleşmiş ve asıl kimliğini kazanmıştır. Bu dönemde daha çok aşkı ve kadınları konu alan Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı, Nilgün, Çete gibi romanlarıyla tanıman Refik Halit Karay (I), konularını halkın yaşayışından alan romanlar yazan, Bir Şoförün Gizli Defteri, Yayla Kızı, Dikmen Yıldızı romanlarıyla tanınan Mahmut Yesari (II); psikolojik romanın olgun örneklerini veren, Sözde Kızlar, Fatih-Harbiye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yalnızız romanlarıyla dikkati çeken Peyami Safa (III); toplum sorunlarıyla uğraşan yazarlar arasında yer alan, Çulluk, Çoban Yıldızı, Ak Saçlı Genç Kız, Su Sinekleri romanlarıyla ün kazanan Aka Gündüz (IV); kahramancılık duygularını ve ulusal duyguları bir aşk öyküsüyle birlikte işleyerek, okuyucularının duygularını iki yönde etkileyip, özellikle Dağları Bekleyen Kız, Allah'a Ismarladık romanları çok okunan Esat Mahmut Karakurt (V); bu dönemde okunan önemli yazarlar arasında gösterilebilir.

Yukarıda numaralandırılmış yazarlardan hangileri yer değiştirirse yapılan bilgi yanlışlığı düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "E" II. ile IV.
Soru Açıklaması
19.
Fantastik terimi; gerçekliğin mekân, zaman, karakter kavramlarını, canlı cansız ayrımını tanımayan ve bildik dünyamızın ötesinde alternatif bir dünyayı işin içine katan anlatıların tümüne verilen bir ad olarak tanımlanmaktadır. Edebiyatımızda da son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun yazılmış bir eserdir?
Doğru Cevap: "A" Beyoğlu’nda Gezersin
Soru Açıklaması
Beyoğlu’nda Gezersin - Nazlı Eray - Fantastik Edebiyat
20.
Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. Aksi takdirde, ister eski, ister yeni olsun, ölü kelimelerden doğan her eser yeni nesilleri birbirinden ayırır. Türk sanatına ve kültürüne olumlu katkıda bulunamaz.  Sanatçı bağımsız olmalıdır. Zira onun eseri, siyasî sistemlerin de, ekonomik doktrinlerin de propaganda aracı değildir. Sanat millî olmalıdır. Çünkü kendi milletinden kopmuş bir sanatın milletlerarası bir değer kazanması beklenemez. Sanatta yenilik asıldır. Ne var ki, bu yenilik arayışı eskinin ret ve inkârı şeklinde yorumlanmamalıdır. Dünden kuvvet alarak yarın da kolay kolay eskimeyecek bir yenilik anlayışı ilke edinilmiş; mutlaka serbest şekilli şiir yazmak, şiiri nesre ve hikâyeye yaklaştırmak, heceyi ve aruzu ölü vezinler olarak görmek gibi ısrarcı yaklaşımların doğru olmadığı savunulmuştur.

Yukarıdaki parçada şiirle ilgili görüşleri ele alınan Cumhuriyet dönemi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hisarcılar
Soru Açıklaması
logo
TEST - 3
21.
I. Şehname – Kahramanlık mesnevileri

II. Leyla ile Mecnun – Aşk Mesnevileri

III. Hüsn-ü Aşk – Din–Tasavvuf Mesnevileri

IV. Kutadgu Bilig – Didaktik Mesneviler

V. Harname –  Eğlence Mesnevileri

Yukarıda verilen eserlerden hangisi içeriği bakımından karşısında verilen mesnevi türü ile eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
22.
I. Realizmin şiire yansımış biçimidir.

II. Duygu ve hayale geniş yer veren romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

III. Bu akıma göre toplum büyük bir laboratuar, insan bir deney konusu, sanatçı da bilgin olarak görülmüştür.

IV. Bu akımın kurallarını Fransız yazar Victor Hugo, Cromwell adlı eserinin önsözünde belirtmiştir.

 

Yukarıda Batı akımlarıyla ilgili verilen açıklamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Parnasizm – realizm – natüralizm – romantizm
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi Geçiş dönemi ürünlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bu dönemdeki eserlerde dörtlük nazım biçimi kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
24.
I. Âşık Ömer – 17. yüzyıl
II. Gevheri – 17. yüzyıl
III. Seyrani – 19. yüzyıl
IV. Karacaoğlan – 16. yüzyıl
V. Köroğlu – 16. yüzyıl

Yukarıda verilen şair-yüzyıl eşleştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti