logo
TEST- 4
1.
Bir ileti, iletişim kanalının mesajı ulaştırmaya uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla oluşturulmuşsa dil hangi işlevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kanalı Kontrol İşlevi
Soru Açıklaması
2.
 


GÜZEL SANATLAR
I. ------II. ------III. ------
EdebiyatMimariTiyatro
MüzikHeykelDans
ResimSinema
HatBale

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Fonetik – Plastik – Dramatik
Soru Açıklaması
3.
Sanat eserinden mi bahsediyorsunuz. Bence sanat eseri dediğiniz şey insanlarda bir şeyler uyandırmalıdır. Örneğin her gün aynı dükkâna giriyorum; ama benim yaşadığım yeri anlatan bir eseri okuduktan sonra başka dükkânlarında varlığını öğreniyorum ve diğer dükkânlara da gitmeye başlıyorum. Bu bir sanat eserinde önemli bir nokta; yani sanat eseri dediğiniz şey hayatıma yeni şeyler kazandırmalı veya değiştirmeli.

 

Bu parçaya göre bir eserin sanat değeri kazanabilmesi için en önemli unsur nedir?
Doğru Cevap: "B" Etkileyicilik
Soru Açıklaması
4.
Geceleyin bir ses böler uykumu.

İçim ürpermeyle dolar: - Nerdesin?

Arıyorum yıllar var ki ben onu,

Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.

 

Gün olup sürüyüp beni derbeder,

Bu ses rüzgârlara karışıp gider.

Gün olup peşimden yürür beraber,

Ansızın haykırır bana: Nerdesin?

 

Yukarıda verilen şiirin türü nedir?
Doğru Cevap: "A" Lirik
Soru Açıklaması
5.
Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih eden bu topluluk; şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamıştır. İlk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar.

Yukarıdaki parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beş Hececiler
Soru Açıklaması
6.
Toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışıyla yazdığı şiirlerinin yanında, bireysel ve psikolojik, metafizik temaları iş­lediği şiirleriyle de büyük bir zevkle okunan şairlerimizden biridir. Toplumsal konulu şiirlerinde ge­nelde dar gelirli insanların yaşamına eğilen şair, daha çok kendi yaşadığı semti ve o semtteki yaşayışı yansıtmıştır. İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı adlı eserle adından söz ettiren şair, iç mekân anlatımında son derece başarılı şiirler yazmıştır.

 

Bu parçada bahsedilen şairimiz kimdir?
Doğru Cevap: "C" Behçet Necatigil
Soru Açıklaması
7.
I. Türk edebiyatının batıya açılmasını sağlayan ilk aydınlardan biridir.

II. Divan edebiyatı diline karşı çıkarak dilin sadeleşmesi için bilinçli olarak çaba harcamıştır.

III. Edebi kişiliğinden çok Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmayı amaçlamıştır.

IV. Ağdalı Divan nesrini yıkarak sade bir dille eserler kaleme almıştır.

V. İlk çeviri tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi’ni yazarak tiyatroyu edebiyatımıza taşımıştır.

Şinasi’nin edebi kişiliğiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Recep Bilginer – Tohum ve Toprak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda söz sanatlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tevriye sanatında iki anlam vardır. Bu anlamlardan biri gerçek, diğeri ise mecaz anlamlıdır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “kaside” nazım biçimi için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Kasideler Divan şiirinin diğer nazım şekilleri gibi özel bir adla anılmaz. Adlandırma Medhiye bölümündeki temaya göre yapılır.
Soru Açıklaması
logo
TEST- 4
11.
Aşağıda verilen Batı akımlarından hangisinin temelini “Düşünüyorum o halde varım.” felsefesi oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Klasisizm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “Mantıku’t Tayr” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şeyhi’nin Feridüddin Attar’dan yaptığı bir çeviridir.
Soru Açıklaması
Gülşehri’nin Feridüddin Attar’dan yaptığı bir çeviridir.
13.
Akımın en önemli özelliği - Eser Adı

I. Akıl ve sağduyu -                      ....................

II. Sanat aynadır, görüşü -         ....................

III. Şiirde gerçekçilik -                ....................

IV. Makineleşmeye hayranlık - ....................

Yukarıda dört Batı akımının en önemli özelliklerinden biri verilmiştir.

 

Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?
Doğru Cevap: "A" Göl Saatleri
Soru Açıklaması
14.
(I) Eski çağlarda doğa olaylarının, savaşların, kahramanların anlatıldığı kuşaktan kuşağa geçerek şairlerin dilinde epik şiirin en güzel örneklerini oluşturdu. Çoğunlukla toplumun kurtarıcısı ve öncüsü sayılan kişileri yücelten kutsallaştıran bu öykü şiirlere ------ adı verilir.

 

(II) Eski Türklerde bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü kısaca anlatan sözlere         ------ adı verilir. Savlar bugünkü atasözlerinin temelidir.

 

(III) Eski Türklerde sevilen, sayılan kişiler için düzenlenen cenaze törenlerinde ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirler söylenirdi. Bir tür ağıt olan bu şiirlere eski Türkler ------ adını verirlerdi.

 

(IV) Eski Türklerde birlik ve beraberliği sağlamak çok önemlidir. Şölenlerde, toylarda, üstünlükle biten savaş sonlarında halkı heyecana getirmek için okunan şiirlere ------ adı verilir.

Yukarıda verilen boşluklar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Destan – sav – sagu – koşuk
Soru Açıklaması
15.
Tanzimat'ta ortaya konulan, halk için yazma ilkesini yeniden canlandıran halk içinden yetişmiş bir şair olarak ------ olmuştur. Ancak Servet-i Fünun şiirinin tutunduğu, sevildiği sırada halkın anlayabileceği bir dille ve halk şiiri ölçüsüyle şiir yazmayı benimsetebilmesi oldukça güç bir iş olmakla birlikte bu güçlükten yılmayan sanatçı, Türkçe Şiirler adlı kitabıyla edebiyatımızdaki yerini sağlamlaştırmış, konuşma Türkçesini hece ölçüsünü savunanlarca desteklenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Mehmet Emin Yurdakul
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen dil ile bağlı olduğu dil ailesi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Arapça – Hami dilleri
Soru Açıklaması
17.
I. Namık Kemal

II. Abdülhak Hamit Tarhan

III. Nabi

IV. Nedim

V. Orhan Veli Kanık

 

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangileri eserlerini düşüncelerini yaymak için bir araç olarak görmüşlerdir?
Doğru Cevap: "B" I. ve III.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda verilen şairlerden hangisi karşısında verilen nazım biçimiyle eserler kaleme almamıştır?
Doğru Cevap: "D" Baki – Mesnevi
Soru Açıklaması
19.
Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. Samimi bir dil kullanılır. Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir. Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.

Bu parçada sözü edilen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Deneme
Soru Açıklaması
20.
Sav, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır. Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır. Biçim olarak bir düz yazı tümcesi veya bir şiir dizesi gibi olabilirler. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait savların kimileri küçük ses değişiklikleriyle, Türkçede bugün de yaşamaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait en güzel savları ------ adlı eserde görüyoruz.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Divan-ı Lügatüt Türk
Soru Açıklaması
logo
TEST- 4
21.
Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat romanının gözde olduğu devirde sanatçı, Ahmet Mithat’ın popüler roman çığırını tek başına ve büyük bir kudretle devam ettiren tek şahsiyettir. Türk romanındaki ilk izlerinde 1885’ten sonra rastlanan Fransız natüralizminin ilk büyük temsilcisidir. Romanlarındaki kahramanları daima karakterlerinin ve sosyal çevrelerinin birer ortak ürünü olarak ele alan, onların psikolojik kişiliklerini ve sosyolojik kişiliklerini içinde yetiştikleri cemiyetin şatlarına göre değerlendiren romancı, bu yöntemi ile olduğu kadar, realiteyi hem iyi hem de kötü yönleriyle olduğu gibi vermek konusundaki titizliği ile de tam bir natüralisttir. Onu natüralistlerden ayıran nokta, eserlerinde sosyal eleştiriye olabildiğince çok yer vermesidir. Hâlbuki natüralizmin sosyal eleştiriye yönelik hiçbir kaygısı yoktur.

 

Bu parçada hangi sanatçını edebi kişiliği hakkında bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru Açıklaması
22.
Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıya ait değildir?
Doğru Cevap: "C" Yurt içinde ve yurt dışında sinema ve televizyon senaryoları da yazmış olan yazar, "Bir Kilo Namus" ve "Cengiz Han'ın Bisikleti" adlı oyunlarıyla ün kazanmıştır. (Recep Bilginer)
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi 1950’ye kadar Cumhuriyet şiirinde oluşan anlayışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" II. Yeni şiiri
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki şairlerden hangisi II. Yeni şiirinin önemli isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cahit Külebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti