logo
TEST- 5
1.
I. Altun Yaruk

II. Sekiz Yükmek

III. Kültigin Anıtı

IV. Kalyanamkara ile Papamkara

V. Irg Bitig

Yukarıda numaralandırılmış eserlerden hangisi Uygur dönemi metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
2.
I. Aynı yazar tarafından kaleme alınmaları

II. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmaları

III. Aynı yüzyılda kaleme alınmaları

IV. Alegorik tarzda yazılmış olmaları

V. Devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatmaları

 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangileri “Kutadgu Bilig, Mantıku’t Tayr ve Hüsn ü Aşk” adlı eserlerin ortak özellikleridir?
Doğru Cevap: "C" II. ve IV.
Soru Açıklaması
3.
Ah eylemeye başladı aya ne bu halet

N'olsun bu hararet  (ziyade)

Bilmem yine bir derdi mi var bülbül-i canım

Ol mürg-i nihanım (ziyade)

 

Gazelin uzun dizelerinden sonra kısa dizenin eklenmesiyle oluşan bir nazım biçimidir. Uzun dizeler gazeldeki gibi uyaklanır, kısa dizeler de kendi aralarında uyaklı olur. Yazılması zor olduğundan fazla örneği yoktur.

 

Yukarıda örneği ve açıklaması verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müstezad
Soru Açıklaması
4.
I. Ilyada

II. Ramayana

III. Çılgın Orlando

IV. Chason de Roland

V. Şehname

Yukarıda numaralandırılmış destanlardan hangisi farklı bir oluşum şekline sahiptir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
5.
I. Dilin sınırlayıcı kalıplarından kurtulmak

II. Duyguları insan zihninde canlanmasını sağlamak

III. Günlük yaşamda kullanılan sözcüklere yeni anlamlar kazandırmak

IV. Karşılaşılan yeni durumları yeni söyleyişlerle ifade etmek

V. Anlamda kapalılığı oluşturup okuyucularda farklı anlamlar oluşmasını sağlamak

 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden bir şairin imgelere başvurmasının nedenleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi “Şathiye” nazım biçimi için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bu türün en tanınmış şairi Karacaoğlan’dır.
Soru Açıklaması
7.
Cumhuriyet dönemi sanatçılarını, sanat görüşlerine göre gruplara ayırabiliriz. Örneğin bu dönemde daha çok Cumhuriyet öncesiyle ilgilenen o dönemin çevresini ve insanlarını ele alan sanatçılar vardır. Bu sanatçılar geçmişe duydukları özlemi eserlerinde sıkça kullanırlar. Onlar için mazinin önemi büyüktür ve bu sanatçılar köklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar.

 

I. Memduh Şevket Esendal

II. Yahya Kemal Beyatlı

III. Abdülhak Şinasi Hisar

IV. Sabahattin Ali

V. Cahit Sıtkı Tarancı

 

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangileri yukarıda yapılan açıklamaya uygun eserler kaleme almışlardır?
Doğru Cevap: "B" II. ve III.
Soru Açıklaması
8.
I. Şaman

II. Kam

III. Baksı

IV. Oyun

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şairlere verilen adlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,

Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!

Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,

İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

 

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da

Gezersin kırk yıllık bir mabedin içini,

Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda

Bize heyecan verir bir parça çini

 

Sen raksına dalarken için titrer derinden

Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin,

Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.

 

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun

Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini

Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun

Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…

 

Başka san’at bilmeyiz, karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dörtlükler için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Şair şiirinde imgelere başvurmaktan kaçınmış ve şiirini halkın anlayabileceği bir dille yazmıştır.
Soru Açıklaması
10.
I. Han Duvarları

II. Fırtına ve Kar

III. Edebiyatçılar Geçiyor

IV. Bingöl Çobanları

V. Akından Akına

 

Yukarıda verilen eserlerden hangisi “Beş Hececiler”den birine ait değildir?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
logo
TEST- 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in bireysel konuları işlemesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki verilen eserlerden hangisinin türü farklıdır?
Doğru Cevap: "B" Şişhaneye Yağmur Yağıyordu
Soru Açıklaması
13.
(I) Necip Fazıl Kısakürek şiirin içyapısıyla dış yapısı arasında bir uyum bulunması gerektiği düşüncesinden hareket etmiştir. (II) Otuzlu yılların başlarına değin süren yoğun şa­irlik yaşamında, destansı anlatımın ağır bastığı şiirler yayımlamıştır. (III) Duygularını değişik bi­çimde yansıtışı, değişik benzetmeler kullanarak şiirlerini renklendirişiyle bu yılla­rın şairleri arasında ayrı bir yer almıştır. (IV) Şiirlerini Örümcek Ağı, Kaldırımlar adlı iki ki­tapta toplamış. (V) Daha sonra, yaptığı seçmelere yenilerini ekleyerek, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı ve Çile'yi yayımlamıştır.

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde “Necip Fazıl Kısakürek”in şiir anlayışı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır.
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
14.
Şiirimiz toplumcu-gerçekçilik çizgisinde ilerlemeye başlayarak 1940'lı yıllara geldi­ğimizde aynı koşullarda şiir yazan ve giderek “Kırk Kuşağı” olarak adlandırılan şair­lerle karşılaşmıştır.

Aşağıdaki şairlerden hangisi “Kırk Kuşağı” diye adlandırılan şairlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Behçet Kemal Çağlar
Soru Açıklaması
15.
I. Hikemi gazel – Nabi

II. Garami gazel – Fuzuli

III. Rindane gazel – Nedim

IV. Şuhane gazel – Baki

 

Yukarıda gazel türlerinin karşısında verilen isimlerden hangileri yer değiştirilirse yapılan yanlışlık düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "C" III. ve IV.
Soru Açıklaması
16.
I. Süleyman Nazif’in “Şiirimiz” adlı eleştirisi arkadaşları tarafından çok sert bulunmuş olması ve toplulukta ilk çatlakların oluşması

II. 1901'de Ahmet İhsan ve Tevfik Fikret arasında anlaşmazlıkların çıkması

III. Hüseyin Cahit'in Edebiyat ve Hukuk adlı yazısı nedeniyle dergi kapatılması

IV. Sanatçıların bir kısmın İstanbul'dan uzaklaştırılması

V. II. Meşrutiyetten sonra gazeteye, sonra haftalık dergiye dönüştürülmesi

Yukarıdakilerden hangisi Servet-i Fünun devrinin kapanmasıyla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Meddah
Soru Açıklaması
18.
İnsanlar ilk çağlarda toplum ve doğa olaylarını anlamakta güçlük çektiler. Her olay onlara önce Tanrıyı düşündürdü: Gök gürlemesi Tanrının hiddetiydi. Yıldırımlar, kasırgalar, susuzluklar Tanrının insanlara verdiği cezalardı. İnsanlar her doğa olayını korkuyla karışık bir hayranlıkla izledi. Zengin bir hayal dünyası olan ilk insanlar, önemli gördükleri her olayı, olağanüstü olay ve hayallerle süsleyerek birbirlerine anlattılar.

 

Bu parçada sözü edilen olaylar hangi türün doğmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Destanların
Soru Açıklaması
19.
Biz o şi'ri isteriz ki çifte giden babalar,

Ekin biçen genç kızlarla odun kesen analar,

Yanık sesin dinlerlerken gözyaşların silsinler

Başlarını açık, beyaz sinesine koysunlar

 

Şekil özellikleri ve içeriği bakımından incelendiğinde bu dörtlük hangi dönemde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Milli Edebiyat
Soru Açıklaması
20.
Yeni Türk şiirini kurmak için divan şiirini yıkmak gerektiğini düşünen ------ sanatçıları, tenkit oklarını divan şiiri üzerine yoğunlaştırmışlardır. Bununla birlikte bu dönemin aydınları, estetik zemini çok sağlam olan bu şiiri ne tam olarak yıkabilmişler, ne de tam anlamıyla divan şiirinden kopuk bir şiir ortaya koyabilmişlerdir. Bu sebeple edebiyatımızın bu devresinde düalizm(ikilik) hâkimdir. Bu dönemde arayışların peşinde olan Türk şairi, divan şiirinin etkisinden de bir türlü kurtulamamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat
Soru Açıklaması
logo
TEST- 5
21.
Arda boylarında kırmızı erik

Halime’nin ardında on yedi belik

Ah annecim vah annecim yaktın ya beni

Bu genç yaşta denizlere attın ya beni

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ağıt
Soru Açıklaması
22.
Bütün uluslarda olduğu gibi Türklerde de yazı kullanılmadan önce sözlü bir edebiyat vardı. Sözlü edebiyatta şiir önemli bir yer tutar. Eski çağlarda doğa olaylarının, savaşların, kahramanların anlatıldığı kuşaktan kuşağa geçerek şairlerin dilinde epik türün en güzel örneklerini oluşturdu. Çoğunlukla toplumun kurtarıcısı ve öncüsü sayılan kişileri yücelten kutsallaştıran bu öykü şiirlere yer almaya başladı. Eski Türklerde bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü kısaca anlatan sözlere yer verilmiştir. Bu sözler bugünkü atasözlerinin temelidir. Yuğ töreni eski Türklerde sevilen, sayılan kişiler için düzenlenen cenaze törenlerine verilen addır. Bu törenlerde ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirler söylenirdi. Eski Türklerde birlik ve beraberliği sağlamak çok önemlidir. Şölenlerde, toylarda, üstünlükle biten savaş sonlarında halkı heyecana getirmek için okunan şiirlere de sıkça yer verilmiştir. Çok zengin olduğu bilinen Türk destanlarıyla ilgili bilgiler Arap, Fars ve Çin kaynaklarından elde edilmektedir.

 

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki parçadan çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Türk destanlarının Arap, Fars ve Çinliler tarafından yazıya geçirildiği
Soru Açıklaması
23.
I. Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserlerdir, diğer ismi Şuara tezkireleridir.

II. Türk edebiyatında ilk tezkire Ali Şir Nevai tarafından yazılan Mecalisü'n Nefais'tir.

III. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Sehi Bey’in yazdığı Heşt Behişt’tir.

IV. Divan edebiyatının diğer önemli tezkiresi ise, Nabi’nin yazdığı Tuhfetü’l Haremeyn’dir.

V. Bu türün Halk edebiyatındaki karşılığına ise Cönk denir.

 

Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangisi “tezkire” için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
24.
Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının, Türk askerlik san’a-tının esasları. Türk gururun ilâhi yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen başyapıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti