logo
TEST - 6
1.
Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin bugün içinde bulunduğumuz son dönemidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olan ve bugün çok geniş bir sahada yazılan Türk yazı dili kendi içinde dört başlık altında incelenebilir.

 

I. Bugünkü Türkiye Türkçesi

II. Azeri Türkçesi

III. Türkmen Türkçesi

IV. ------

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Gagavuz Türkçesi
Soru Açıklaması
2.
Divan edebiyatında en çok kullanılan tür şiirdir. Ancak nesirle (düz yazıyla) yazılmış önemli eserlerde vardır.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi nesir şeklinde kaleme alınmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Harname
Soru Açıklaması
3.
I. GRUP                         II. GRUP

I. Tezkire                                Sohbet

II. Ruzname                           Roman

III. Mesnevi                           Biyografi

IV. Musahabe                       Gezi yazısı

V. Seyahatname

Grupta verilen edebi türlerle II. grupta verilen türler eşleştirilirse hangi tür dışta kalır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
Tezkire - Biyografi

Ruzname  - Günlük

Mesnevi - Roman

Musahabe - Sohbet

Seyahatname - Gezi yazısı
4.
I. Mutlaka tarihi bir olaya dayanması,

II. Nazım-nesir karışık oluşu ve zamanla nesir kısmının ağırlık kazanması,

III. Şahısların ve olayların anlatımında takınılan gerçekçi tavır,

IV. Kahramanlıktan çok aşk maceralarına yer verilmesi,

V. Hikâyedeki manzum kısımların genellikle saz eşliğinde dile getirilmesi,

Yukarıda verilen bilgilerin hangisinde Halk hikâyelerini destanlardan ayıran özellik yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "C" Divan şairlerinin yaşamlarını anlatan ve şiirlerinden örnekler veren eserlere münşeat denir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig adlı eser için söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Eser dini konuları içeren bir mesnevidir.
Soru Açıklaması
7.
Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

 

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

 

Aşağıda şiirdeki zihniyetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bu dörtlükler sanat sanat içindir anlayışıyla yazılmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Akan suyu severim ben

Işıldayan karı severim

Bir yeşil yaprak,

Bir telli böcek,

Yeşeren tohum

Güneşte görsem

Sevinç doldurur içime.

Bir günü, güzel bir günü,

Güneşli bir günü

Hiçbir şeye değişmem.

 

I. Şiirin teması yaşama sevincidir.

II. Şiir serbest ölçüyle yazılmıştır.

III. İmgelere başvurulmamıştır.

IV. Şiirde somut kavramları soyutlaştırmıştır.

V. Şair, şiirde doğanın sahip olduğu varlıkların güneşle anlam kazandığını belirtiyor.

 

Yukarıdaki şiir için numaralandırılmış bilgilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
9.
1928'de(I) ortaya çıkan Yedi Meşaleciler topluluğu heceyi geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik(II)" sloganıyla hareket etmişlerdir. Verlaine, Mallerma gibi Alman şairleri örnek almışlardır. Anadolu'yu(III) yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir; ancak pek başarılı olamamışlardır. Topluluk altı şair ve bir hikâyeciden oluşmuştur.   Topluluğun tek hikâyecisi Kenan Hulusi Koray’dır.(IV) Sanat için sanat anlayışına bağlı kalan bu topluluk Fecr-i Ati(V) gibi uzun süreli  olamamış ve kısa zamanda dağılmıştır.

 

Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangisi Yedi Meşaleciler için yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
10.
Kullandıkları dil ve anlatım özellikleri bakımından 1940’lı yıllarda yazdıkları şiirlerinde Garip şiirinin etkisinde kalan birçok şair vardır. Ancak bu şairler; yöresel dil ve anlatım özelliklerini, kendilerine özgü temaları, lirizmi kullanarak değişik bir şiir yapısı oluşturmuşlardır.

 

I. Bedri Rahmi Eyüboğlu

II. Necati Cumalı

III. Cahit Külebi

IV. Behçet Necatigil

V. Zeki Ömer Defne

 

Yukarıda numaralandırılmış şairlerden hangileri parçada sözü edilen anlayışla şiir yazmamışlardır?
Doğru Cevap: "D" IV. ve V.
Soru Açıklaması
logo
TEST - 6
11.
I. Sığır

II. Şölen

III. Yuğ

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen törenlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu törenlerin hepsinde amaç, avın bereketli olması için tanrıya yakarmaktır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda deneme türünde verilen eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Günlerin Getirdiği – Suut Kemal Yetkin
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen kahraman-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır.
Doğru Cevap: "C" Rabia – Araba Sevdası
Soru Açıklaması
14.
Duygu ve hayal dünyamızı etkileyebilecek bir konuyu, kısa ve çarpıcı bir şekilde, şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak, şairane bir hava ile ölçü ve uyağa bağlı kalmadan anlatan edebi türdür. Bu türe “artistik nesir” de denir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda yapılan açıklamaya uygun şiirler yazmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru Açıklaması
15.
(I) Sagular da savlar gibi eski Türklerin yaşam biçimlerinden doğan yazılı ürünlerdir. (II) Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine "yuğ töreni", bu törenlerde söylenen şiirlere "sagu" adı verilirdi.(III) Ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden doğan acıyı dile getiren bu şiirler bir tür ağıttır.(IV) Destan özelliği de gösteren sagularda geniş doğa tasvirlerine rastlanır. (V) Alp Er Tunga Sagusu XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından halk ağzından derlenmiştir.

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
16.
I. Dilden dile dolaşması bakımından zamanla zenginleşerek günümüze kadar ulaşmışlardır.

II. Öyküleyici anlatımın özelliklerini yansıtan destanlar, dörtlük sayısı bakımından uzun eserlerdir.

III. Destanlar, olağanüstü özelliklere sahip olmasına karşın milletlerin tarihini aydınlatan önemli birer kaynaktır.

IV. Gerçeklerden uzak olan destanlarda olaylar tamamen hayal unsurlarıyla süslenmiştir.

V. Epik şiir türünün en güzel örneklerini oluşturan destanlar, destansı bir anlatıma sahiptir.

 

Yukarıda destanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
17.
Kafiyede, şekilden çok, ses benzerliğine önem veren bu dönemin sanatçıları; eserlerde konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir. Nazmı nesre yaklaştırmada son derece başarılı olmuşlardır. Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama çabası içine giren bu sanatçılar, eserlerde halkın anlamayacağı bir dil kullandılar.

 

Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Edebiyat-ı Cedide
Soru Açıklaması
18.
I. Nazım Hikmet şiirini öz olarak toplumsal gerçekçiliğe dayandırırken, biçim olarak şiirin dizeci anlayışını yıkar.

 

II. Cumhuriyet'in ilk yıllarında memleket şiirleri ağırlıktadır. Necmettin Halil Onan ile Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kamu bu çizgide yazan şairlerdir.

 

III. Tanzimat edebiyatı şairlerinden Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal doğulu mistik insan yerine batılı bilgili, aktif insanı örnek almaları, toplumu da bu yolda eğitme coşkusuyla yazmaları nedeniyle realist sayılırlar.

 

IV. Doğal, gündelik yaşamı ele alan, söz oyunlarına ve şiir tekniği uygulamalarına karşı olan garip akımı, Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday tarafından ortaya atılır.

 

V. 19. yüzyılın sonlarında genel olarak Batıyı örnek alanlar ile Batıyı örnek almayanlar olmak üzere iki grup şairle karşılaşılır. İkinci gruba Mâlûmat dergisinde yazmalarından ötürü mâlûmatçılar da denir.

Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti