logo
TEST - 1
1.
Biçim özelliklerini ikinci plana atan sanatçı serbest bir anlayışla şiirlerinde kalbini ve hayatını araştırdığını dile getirmiştir. İlk şiirlerinde Marksist-komünist doktrini üzerine aşırı bir toplumsal solculuğa yer veren şair 1982’de Barış Derneği Davası nedeniyle 10 ay tutuklu kalmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığını üstlenen şairin en önemli eserleri “Bir Gün Mutlaka, Mustafa Suphi Destanı, İyi Bir Yurttaş Aranıyor, Aşk İki Kişiliktir” adlı eserler gösterilebilir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ataol Behramoğlu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda kasidenin bölümleriyle ilgili verilen bilgilerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "B" Girizgâh: En az 33 beyitten oluşan bu bölümde ele alınan konu derinlemesine işlenir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin de içinde bulunduğu eklemeli dillerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eklemeli dillerde çekim ekleri yapım eklerinden önce gelir.
Soru Açıklaması
4.
Bu destan Türk ve Dünya edebiyatının yaşayan en büyük destanıdır. İlk Müslüman Türk destanı olarak da bilinen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Manas Destanı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesi için söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Uygur Türkçesinin bir devamı niteliği taşımaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Bu romanın temel konusu haksızlığa karşı bir başkaldırıdır. Toprak mücadelesi ve köy ahalisinin birbirlerine üstünlük kurma çabaları üstüne kurulan olay örgüsündeki başlıca kahramanlar; Bayram, annesi Irazca, düşmanı Haceli ve hükümetten korkan Muhtar’dır. Köy gerçeğini anlatan en başarılı yapıtlardan biri olan bu eser senaryolaştırılarak filme çekilmiştir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fakir Baykurt – Yılanların Öcü
Soru Açıklaması
7.
Divan edebiyatındaki kalıplaşmış sözler vardır. Bu sözler bütün şairler için aynı şeyi ifade eder. Örneğin;

Gül; sevgili

Bülbül; âşık

Kirpik; ok

Gamze; bakış vb…

Divan edebiyatında bütün şairlerin ortak kullandığı bu kalıplaşmış sözlere ------ denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Mazmun
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Saz şairleri içinde en çok şiir yazan şair Karacaoğlan’dır. Hece ile koşmalar, semailer, türküler söylemiştir. Öldüğünde 1500 e yakın şiir bırakmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında realizm akımının temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Reşat Nuri Güntekin
Soru Açıklaması
10.
I.Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabllar hep bu türün özelliklerini gösterir.

II.Doğa güzelliklerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. İdil ve eglog olmak üzere ikiye ayrılır.

III.Tiyatroda kullanılan bir şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç türe çıkmıştır.

IV.Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir.

 

Aşağıdaki şiir türlerinden hangisi yukarıda numaralandırılmış açıklamalardan biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "B" Lirik şiir
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Fantastik edebiyat, insanların mutlu olabilmesi ve hayal dünyalarının zenginleşebilmesi için oluşturulmuş bir edebiyattır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan bu edebiyat kolu Milli edebiyat döneminde Peyami Safa ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bazı eserlerinde az da olsa karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet döneminin son yıllarında ise giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle ------  tarihsel romanla fantastiği sağlam bir üslûpla harmanlamıştır. Puslu Kıtalar Atlası adlı romanında bunun en güzel örneğini vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" İhsan Oktay Anar
Soru Açıklaması
12.
Bu akımın ilk uygulayıcısı Cenap Şahabettin’dir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini veren şairimiz Ahmet Haşim’dir. Kimi yönleriyle Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler de bu akımın izlerini taşırlar. Türk edebiyatında Ahmet Haşim’in şu sözleri bu akımı tanımlar niteliktedir: “Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, ama duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir.”

Bu parçada sözü edilen batı akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sembolizm
Soru Açıklaması
13.
O, ‘Memleket Edebiyatı’ çığırını da açarak gözleri Anadolu’ya, Anadolu insanına yöneltir, memleketin sefaletinin yanında güzelliklerini ön plana çıkararak iyi ruhlu bir edebiyat oluşturur. Millî duygularının harekete geçtiği bu dönemlerde mevcut gelenekten de faydalanarak halk edebiyatı tarzını kullanır. Halk kültürünü yansıtır ve kendine has yeni bir edebiyat ortaya koyar. Eserlerinde en çok hecenin on bir ve on dörtlü kalıplarını kullanır ve bunlarla şiirimizin doruğuna ulaşan bir şair olur. Açık, canlı ve tabii diliyle şiirlerinde çeşitli nazım şekilleri kullanır. Halk edebiyatı nazım şekillerinden en çok koşma ve mani ile şiirler yazar. Han Duvarları adlı şiiri kendisinden sonra gelen sanatçılar üzerinde derin etkiler uyandırmıştır.

Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru Açıklaması
14.
Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz

. . . . .

Kişi bile söz demini

Demeye sözün kemini

Şu cihan cehennemini

Sekiz uçmağ ede bir söz

 

Yukarıda verilen dörtlükler hangi şiir türüyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Didaktik
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “edebi eser”lerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Edebi eserler insanların gerçek olaylarla bilgi edinmelerini sağlar.
Soru Açıklaması
16.
Kuloğlu dostların yüzü ağ olsun

Düşman olanların bağrı bağ olsun

Kardaşım Sultan İbrahim sağ olsun

Oturduğu taht u saray elveda

 

Yukarıdaki dörtlük için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ağıt nazım şekliyle kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda “Ayşe Kulin” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 2001 yılında yayınlanan Gece Sesleri isimli romanı ile Doğu illerimizde yaşanan dramın kökenleri ve Cumhuriyet tarihi içindeki nedenlerini ele aldı.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda verilen yazar-eser ve konularına göre roman eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Halit Ziya – Aşk-ı Memnu – Duygusal roman
Soru Açıklaması
19.
I. Vesiletü’n Necat

II. Mizanü’l Hak

III. Sakiname

IV. Su Kasidesi

V. Garipname

 

Yukarıda verilen eserlerden hangileri naat türünün en önemli eserleridir?
Doğru Cevap: "B" I. ve IV.
Soru Açıklaması
20.
İslamiyet Öncesi ürünler genellikle sözlü gelenekten gelen ürünler olduğu için genellikle halk ağzından derlenerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İslamiyet’ten önce oluşan sözlü ürünleri derleyerek günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Kaşgarlı Mahmut
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
21.
İşte, kökü bizde olmayan çok çetin ve çetrefil bir edebiyatın güçlülüğü yüzündendir ki, pek haklı olarak, bugünün genç şairlerinden bir takımları bambaşka bir yol tutturmuşlardır; bunlar bambaşka bir edebî esintinin önüne düşerek yuvarlanıp gidiyorlar.  Şu halde korkunç bir felâket karşısında bulunduğumuzu bilmeliyiz. Yine, ulusal olmayan bir kaynaktan sızıp gelen bu akıntı yarın sel halini alacaktır. Bence o küf kokan edebiyatı okullarda okutmaya çalışmak, gençleri bu sele doğru sürüklemekten başka bir işe yaramaz. Bugün yeni edebiyat, yeni şiir adına gördüğümüz tartısız, ölçüsüz, kafiyesiz, manasız şeyler hep eski edebiyatın milli olmaması yüzünden çıkmış ve az çok yayılmıştır.

Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek olabilir?
Doğru Cevap: "C" Eleştiri
Soru Açıklaması
22.
İslamiyet öncesi Türk şiirinin, şairi bilinen ilk örneklerine hangi dönemde karşılaşmaktayız?
Doğru Cevap: "B" Uygurlular döneminde
Soru Açıklaması
23.
– Kişisel duygu ve düşünceler verilir.

– Asıl amaç okuyucuyu etkilemek değil, konuşmacının kendisini anlatmasıdır.

– Konuşmacı, hayata bakışını, dünya görüşünü anlatır.

– Özel mektuplarda ve lirik şiirlerde sıkça kullanılır.

– Ben ve biz zamirleriyle sıfatlar ve zarşar sıkça kullanılır.

Yukarıda verilen özelliklerin tümü aşağıda verilen dilin işlevlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Heyecana bağlı işlev
Soru Açıklaması
24.
Konularını çoğunlukla İstanbul’un kenar mahallelerindeki balıkçı kahvehanelerinden alan sanatçı, öykülerinde insanların karakterleri üzerinde durmuş ve hakları yenilen insanların kötü insanlar karşısındaki savunucusu olmuştur.  İstanbul hikâyecisi olarak anılan sanatçı, öykülerinde olaya önem vermemiş; sadece insanların yaşadıkları ve onların üzerinde derin etki bırakan dramatik olaylara yer vermiştir.

Bu parçada sözü edilen öykücümüz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sait Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti