logo
TEST - 2
1.
Aşağıda verilen Servet-i Fünun şiiriyle Tanzimat şiirinin karşılaştırmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Servet-i Fünuncular, nesir alanında Parnasizm ve sembolizmden etkilenmişlerdir. Tanzimatçılar ise, romantizm akımının etkisinde kalmışlardır.
Soru Açıklaması
2.
(I) Tanzimat edebiyatında romanda konular genellikle güncel hayattan ve tarihten alınırken, Servet-i Fünun’da İstanbul’da yaşayan aydın kesimin yaşamı ele alınmıştır.

(II) Tanzimat romanında olayın akışında rastlantılara sıkça yer verilirken; Servet-i Fünuncular, rastlantılara yer vermemişlerdir.

(III) Tanzimatçılar olay ve kişileri açıklamak için çevre tasvirlerine önem verirken; Servet-i Fünuncular ise, tasvirleri eseri süslemek için kullanmışlardır.

(IV) Tanzimatçılarda sanat toplum içindir anlayışına uygun olarak eserlerde halkı bilgilendirmeye çalışmışlardır. Servet-i Fünuncular ise, böyle bir çaba içine girmemişlerdir.

(V) Tanzimatçılar romanda tekniğe gereken önemi verememişlerdir; ancak Servet-i Fünuncular teknik bakımından son derece başarılı eserler kaleme almışlardır.

Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
3.
I. Maupassant tarzı hikâyede asıl unsur olayken; Çehov tarzı hikâyede, hikâye olaya dayanmaz.

II. Maupassant tarzı hikâyede olay örgüsü kişi, zaman ve mekâna bağlıdır. Çehov tarzı hikâyede ise, bu unsurlar önemsenmez.

III. Maupassant tarzı hikâyede abartılmamış gerçekler anlatılırken; Çehov tarzı hikâyede ise, hikâye beklenmedik bir sonla biter.

IV. Maupassant tarzı hikâyede olaylar serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun olarak verilirken; Çehov tarzı hikâyede bu bölümler bulunmaz.

V. Maupassant tarzı hikâyenin en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Çehov tarzı hikâyenin en önemli temsilcileri ise Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal’dır.

Yukarıda numaralanan bilgilerden hangisi Maupassant tarzı hikâye ile Çehov tarzı hikâyenin farklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
4.
Garipçiler ile II. Yeni hareketinin karşılaştırmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Garip hareketi, şiirde nükteli, şaşırtmacalı bir anlayışa karşı çıkarken; II. Yeni hareketi şiirin temeline nükteli anlayışı yerleştirmişlerdir.
Soru Açıklaması
5.
Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fıkra ve makale de öne sürülen düşüncenin ispatlama zorunluluğu vardır.
Soru Açıklaması
6.
I. Yaban

II. Doludizgin

III. Toz Duman İçinde

IV. Küçük Ağa

 

Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tema olarak Kurtuluş Savaşı’nı konu almaları
Soru Açıklaması
7.
Aşkı Memnu romanıyla Eylül romanı arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Olayların sonunda kadın karakterler intihar eder.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdatlı Ruhi ile Ziya Paşa’nın ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Terkib-i Bent nazım biçimini kullanmaları
Soru Açıklaması
9.
I. Döneminin bağımsız şairleri arasında yer almaları

II. Manzum öykü tarzında şiirler kaleme almaları

III. Aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamaları

IV. Nazmı nesre yaklaştırmaları

V. Saf şiirin en önemli temsilcileri olmaları

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri Yahya Kemal ile Mehmet Akif’te ortak özelliklerdir?
Doğru Cevap: "A" I. ve III.
Soru Açıklaması
10.
(I) Makalede ispat esastır, fıkrada ispat zorunluluğu yoktur. (II) Makalede ciddi bir dil kullanılır. Fıkrada ise, dil sade alaycı ve konuşma diline yakındır. (III) Makalede bilgi vermek amaçlanır. Fıkrada ise düşündürme asıl amaçtır. (IV) Makale dergiyle, fıkra ise gazeteyle ortaya çıkmıştır. (V) Makale nesnel, fıkra ise özneldir.

 

“Makale” ile “fıkra” arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
Aşağıda ayraç ( ) içinde verilen yazarlardan hangisinin açıklaması kendisine ait değildir?
Doğru Cevap: "C" 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile geniş okur kesimi tarafından tanındı. Bunu iki yıl ara ile yayımlanan Bit Palas ve İngilizce olarak yazdığı Araf adlı kitapları izledi. (Buket Uzuner)
Soru Açıklaması
12.
Cumhuriyet döneminde gelenekten faydalanan ve şiirlerinde Divan edebiyatı unsurlarını taklitçiliğe düşmeden yeni şiir anlayışlarıyla birleştirerek eser veren isimler vardır.

 

I.Yahya Kemal Beyatlı

II.Behçet Necatigil

III.Asaf Halet Çelebi

IV.Attila İlhan

V.Yusuf Ziya Ortaç

 

Yukarıda numaralandırılmış şairlerden hangisi bu parçada belirtilen unsurlara göre şiir yazmamıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
13.
I. Gölge oyununda Karagöz cahil halk tipini, Hacivat ise yarı aydın, laf ebesi insan tipini temsil eder.

II. Türk edebiyatında esir ticaretini işleyen ilk roman Samipaşazade Sezai’nin yazdığı Sergüzeşt’tir.

III. İçinde konuşma olmayan, tamamen jest ve mimiklere dayalı seyirlik oyuna pandomima denir.

IV. Tanzimat döneminde Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, töre komedyası türünde yazılmıştır.

V. Şiirleri elimizde bulunan ilk Türk şairi 8. yüzyılda Göktürklerin ilk döneminde şiirler yazan Aprınçur Tigin’dir.

 

Aşağıda yapılan düzeltmelerden hangisi yapılırsa yukarıda verilen bilgi yanlışlığı düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "E" V. cümlede Göktürklerin yerine Uygurların getirilerek.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti