logo
TEST - 1
1.
I. Deneme yazarının kendisiyle konuşuyormuş gibi bir an­latımı varken; sohbette ise, yazarın okuyucuyla konuşuyor­muş gibi bir anlatımı vardır.

II. Denemelerde ele alınan konunun çeşitli yönleri hakkında bilgi verilmek istenirken, sohbette ise amaç, o dönemde gerçekleşen olayları değerlendirmektir.

III. Denemelerde dil göndergesel işlevde kullanılırken; sohbetlerde genellikle dil, dil ötesi işlevde kullanılır.

IV. Denemeler edebî bir dille yazılırken; sohbette ise, yalın bir anlatım vardır, dil günlük konuşma dili gibidir.

Deneme ile sohbet türlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I. ve IV.
Soru Açıklaması
2.
Parnasizm ile sembolizm akımlarının karşılaştırmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Parnasyenler şiirlerinde genellikle serbest nazım biçimleri kullanmışlardır. Sembolistler ise; şiirlerinde sone nazım biçimini kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
3.
I. Şiirlerde duygu yoğunluğu ön plana alınmıştır. Okuyucuyu etkileme çabası içindeyken; Mensur şiirlerde ise öğreticilik ön plana alınmıştır.

II. Şiirin temel birimi dizeyken, Mensur şiirin temel birimi cümledir.

III. Şiirler ölçülü olarak yazılırken, Mensur şiirler ölçülü olarak yazılmaz.

IV. Şiirin değişik biçimleri vardır. Mensur şiirlerin tek biçimi vardır.

V. Şiirlerde kafiye vazgeçilmez unsurken; Mensur şiirde sadece secilere yer verilmiştir.

Yukarıda mensur şiir ile şiir arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
4.
I. Türk’ün Ateşle İmtihanı

II. Bugünün Saraylısı

III. Saatleri Ayarlama Enstitüsü

IV. Sokaktaki Adam

V. Vatan yahut Silistre
Yukarıda verilen eserler Türk edebiyatının farklı dönemlerine mensup sanatçılar tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserleri dönemlerine göre ikişerli gruplandırırsak hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
5.
(I) Ömer Seyfettin ile Sait Faik iki ayrı öykü türünün Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir. (II) Ömer Seyfettin, Maupassant yani olay hikâyeciliğinin önemli temsilcisi iken; Sait Faik, Çehov yani durum hikâyesinin önemli bir temsilcisidir. (III) Ömer Seyfettin Milli edebiyat anlayışını uygun hikâyeler yazmıştır. Sait Faik ise, daha çok modernizmi esas alan hikâyeler kaleme almıştır. (IV) Ömer Seyfettin, öykülerini şaşırtıcı şekilde bitirmeyi amaç edinmiştir. Konu bakımından da çok çeşitlilik gösterir. Sait Faik ise, gerçeküstücü öğelerle kişinin yalnızlığını ve bunun oluşturduğu acıları ele almıştır. (V) Ömer Seyfettin Yeni Lisan anlayışına uygun sade, yalın bir dil kullanmış; Sait Faik ise, şiirsel bir dile yakın bir anlatımla yazmıştır. (VI) Ömer Seyfettin edebiyata şiirle başlamış ve sonra sadece hikâye türünde eserler kaleme almıştır. Sait Faik ise, hikâyenin yanında roman türünde de eserler yazmıştır.

İki sanatçı arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" VI
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “Romantizm” ile “Klasisizm” akımları arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Klasisizm akımında tasvir önemliyken, romantizm akımında insan ruhu önemlidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla Halk edebiyatının ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her ikisi de anonim olarak gelişmiş ve günümüze kadar gelmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Servet-i Fünun edebiyatıyla Milli edebiyat arasında yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "C" Servet-i Fünun döneminde dilde sadeleşme yoluna gidilmiş, ancak başarılı olunamamıştır. Milli edebiyat döneminde ise, konuşma dili ile yazı dili arasında hiçbir ayrım kalmamıştır.
Soru Açıklaması
9.
I. Milli edebiyat sanatçıları ülke sorunlarını ele alırken; Garipçiler, günlük hayat ve halkın yaşamını ele almıştır.

II. Milli edebiyatçılar konu dili ile yazı dilinin birleştirmesi için çaba harcamış ve başarılı da olunmuştur. Garipçiler ise, günlük konuşma dilini kullanmışlardır.

III. Milli edebiyatçılar Halk edebiyatı nazım birimi olan dörtlüğü ve koşma nazım biçimini kullanırken; Garipçiler, serbest müstezat nazım biçimini kullanmışlardır.

IV. Milli edebiyatçılar hece ölçüsünü kullanmışlardır. Garipçiler ise, ölçü ve kafiyeye karşı çıkmışlardır.

 

Yukarıda “Milli edebiyat” ile “Garipçiler” arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi veya hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması
10.
I. Saf şiirde, her türlü ideolojik düşünceler bir kenara bırakılarak okuyucuda estetik haz uyandırmaya çalışırken; Toplumsal gerçekliği dile getiren şiirler ideolojik içerikli şiirlerdir ve şiirde savunulan bir görüş vardır.

II. Saf şiirde şiirler anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazılırken; Toplumcu şiirler ise, geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek amacıyla yazılmıştır.

III. Saf şiirde dil heyecana bağlı işlevde kullanılırken; Toplumcu şiirde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

IV. Saf şiirde genel olarak sembolizm ve parnasizm akımının etkisiyle yazılırken; toplumcu şairler ise, realizm ve natüralizm akımının etkisinde kalmışlardır.

V. Saf şiirde ölüm, aşk, tabiat sevgisi, ruh gibi temalar yoğun olarak işlenirken, toplumcu şiirde, emekçilerin sorunları, köycülük, halkçılık, insan, toplum ve üretim ilişkileri gibi temalar işlenir.

Yukarıda yapılan karşılaştırmalardan hangisi Saf(Öz) şiir ile Toplumcu-gerçekçi şiirin farklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
I. Masallar tamamen hayal ürünüdür. Destanlar ise toplumlarda iz bırakan olaylardan doğar.

II. Masallar evrensel nitelikler içerirken, destanlar Ulasal özellikler gösterirler.

III. Masallarda iyi-kötü karakterler vardır, Destanlarda ise kahramanlar vardır.

IV. Masallar nazım ile yazılırken destanlar nesir ile yazılmıştır.

V. Masallarda temalar tüm insanları ilgilendirirken, destanlarda ise sadece ait olduğu ulusu ilgilendirir.

Destan ile masal arasında verilen farklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
12.
I. Okurla konuşur gibi yazılmaları

II. Güncel olayları konu etmeleri

III. Öznel yargılar içermeleri

IV. Bilimsel konulan islemeleri

V. Ele aldıkları düşünceleri kanıtlamaları

 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, "deneme" ve "fıkra"nın ortak özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
13.
Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel Türk tiyatrosunda bir senaryo yani yazılı bir metin vardır, modern Türk tiyatrosunda ise bu tamamen doğaçlamadır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Fecr-i Ati” edebiyatıyla “Yedi Meşaleciler” topluluğunun ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şiirde hecenin yerine aruzu kullanmaları
Soru Açıklaması
15.
(I) Trajediler konularını tarihten ve mitolojiden alırken, komediler ise, konularını günlük yaşamdan alırlar. (II) Trajedilerde üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlıyken, komedilerde üç birlik kuralı kullanılmaz. (III) Trajedilerin ciddi ve seçkin bir anlatımı varken, komedilerde, üslupta soyluluk aranmaz. (IV) Trajedilerde üzüntü veren olaylar sahnede gösterilmezken; komedilerde her türlü olay sahnede canlandırılır. (V) Trajedilerde bir kahramanın yaşadığı kederli olaylar ele alınırken; komedilerde insanların, olayların gülünç ve aksayan yönleri ele alınır.

 

Trajedi ile komedi arasında yapılan karşılaştırmadan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Türk edebiyatında dönemler, şairler, edebi türlerle ilgili karşılaştırmaların yapıldığı test sorularıdır.