logo
TEST - 2
1.
Biz erenler gerçeğiyiz

Has bahçenin çiçeğiyiz

Hacı Bektaş köçeğiyiz

Edep erkan yol bizdedir

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Şiirin son dörtlüğüdür.
Soru Açıklaması
Aşık edebiyatında şiirin son dörtlüğüne Tapşırma denir. Bu şiirde Hacı Bektaş'a atıfta bulunulmuştur. şiir Hacı Bektaş tarafından yazılmadığı için son dörtlük değildir.
2.
Karac'oğlan sırrın kime danışır
Siyah zülfü mah yüzüne kıvrışır
Ayrılanlar elbet bir gün kavuşur
Ağlama sevdiğim gül dedi bana

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Semai nazım şekliyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
Semai nazım biçimi 8'li hece ile yazılır. Bu dörtlükte 11 hece vardır. Yani koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.
3.
Akıldan çok, duygulara, hislere seslenen insanlarda güzellik hissi uyandırmayı amaçlayan aşk, ayrılık, hasret ve özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai gibi nazım biçimleri bu türe girer. Divan Edebiyatında Fuzuli, Baki, Nedim; Halk Edebiyatında Yunus Emre, Karacaoğlan; Yeni Türk Edebiyatında da Yahya Kemal, Ahmet Haşim bu türde şiir yazan önemli şairler arsında sayılabilir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lirik Şiir
Soru Açıklaması
4.
Mani Örneği

Çıktım da talime kar diyemedim

Yakasız gömleğe dar diyemedim

Azrail gelmiş ki canım ala

Sılada sevdiğim var diyemedim

 

I. Maniler yedili hece ölçüsüyle yazılırlar

II. Manilerde genellikle yarım kafiye kullanılır.

III. aaxa şeklinde kafiyelenir.

IV. Anlatılmak istenen son iki dizededir.

V. İlk iki dize doldurma sözlerdir.

 Yukarıda numaralanmış “mani”nin özellikleriyle “mani örneği”ni karşılaştırırsak yukarıdaki maninin hangi özellikleri bu dörtlük için geçerli değildir?
Doğru Cevap: "A" I. ve II.
Soru Açıklaması
5.
Bir gülün çevresi dikendir hardır

Bülbül har elinden ah ile zardır

Ne olsa da kışın sonu bahardır

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Yukarıdaki dörtlükte kullanılan kafiye türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam kafiye
Soru Açıklaması
zar - dır

bahar - dır

har - dır

-ar: tam kafiye

-dır: redif
6.
Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği

Yukarıdaki dizelerde de olduğu gibi aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge ----- denir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Asonans
Soru Açıklaması
Asonans, ünlü harflerin tekrarıyla oluşan ahenk türüdür. Aliterasyon ise, ünsüz harflerin tekrarıyla oluşmaktadır.
7.
Sonsuzluk Kervanı, istemem azat

Köleniz olmakmış gerçek hürriyet

Ölmezi bulmaksa biricik niyet

Bastığımız yerde ebedî hasat

Yukarıdaki dörtlükte görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sarmal uyak
Soru Açıklaması
abba şeklinde kafiyelenen şiirlerde sarmal uyak kullanılır.
8.
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli

Bu ezanlar -ki şehâdetlerin dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

Yukarıda dörtlükte aşağıdakilerden hangileri vardır?
Doğru Cevap: "D" Düz uyak–Zengin uyak–Aruz ölçüsü–asonans
Soru Açıklaması
aaaa şeklinde kafiye şeması olduğu için düz uyak vardır.

-eli: Zengin uyak

-e sesiyle asonans yapılmıştır.
9.
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı pür-neva sizin

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin 

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Satirik Şiir
Soru Açıklaması
10.
-------- : Bir kişinin, çoğunlukla bir çobanın ağzından yazılan kır yaşamının güzelliğinden
ve çobanıl aşktan söz eden pastoral şiirdir.

---------: Çobanların kendi yaşamları, kır yaşamları ve doğal güzelliği üzerine karşılıklı olarak yaptıkları konuşmalardan söz eden pastoral şiirdir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" İdil – Eglog
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
I. Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasına (zihaf) denir.

II. Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine (kafiye) denir.

III. Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesine (aruz) denir.

IV. Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasına (şiir) denir.

V. Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimine (beyit) denir.

Yukarıdaki ayraç ( ) içinde verilen terimlerin hangilerinin tanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I. ve II.
Soru Açıklaması
I. Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasına (imale) denir.

II. Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine (redif) denir.
12.
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,

Bizim diyârımız da bin bir bahârı saklar!

I. Dağda geçen ayaklar.

II. Kolumuzdan tutarak

III. Sen istersen bizi çek,

IV. İncinir düz caddede

Yukarıda numaralanmış sözlerim tümü kullanılarak çapraz kafiye düzenine göre bir dörtlük oluşturulmak istenirse, aşağıdaki kullanımların hangisi son iki düzeyi oluşturur?
Doğru Cevap: "B" II. ve III - IV. ve I
Soru Açıklaması
13.
Şu bakır zirvelerin ardından

Bir süvâri geliyor kan rengi

Başlıyor şimdi melûl akşamdan

Son ışıklarla bulutlar cengi…

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" I. ve III. dizelerde zengin kafiye kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “epik şiir” türünde verilen bir beyit değildir?
Doğru Cevap: "E" Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut Sende eller gibi adımı unut
Soru Açıklaması
Epik şiir, kahramanlık temasını işleyen şiirlerdir.
15.
Epik şiir türünün ilk örneği olarak Homeros’un derlediği ------ ve ----- destanları kabul edilir. Epik, geleneksel hikâyeciliğin gelişmiş şeklidir. Gelişmesi boyunca, kahramanlar ve işleri, insanlar arasındaki şöhretleri yüceltme gayesiyle seçilmiştir. Şairin gücü, yeni bir hikâye meydana getirmeye değil, meşhur bir hikâyeden epik şiir çıkarmaya yöneliktir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Gılgamış – Ramayana
Soru Açıklaması
İlyada ve Odisea Yunan destanlarıdır ve Homeros tarafından yazıya geçirilmiş doğal destanlardandır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Şiir bilgisi test soruları