logo
TEST-4
1.
Seyranî söyledi bu doğru sözü

Haddeden çekilmiş doğrudur özü

Şehre gelin gitse bir köylü kızı

Lâ’lü Güher ister mercan beğenmez

 

I. Kafiye düzeni aaab şeklindedir.

II. Zengin kafiye kullanılmıştır.

III. 6+5 = 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

IV. Redife yer verilmemiştir.

V. Taşlama nazım şekliyle yazılmış bir dörtlüktür.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen numaralandırılmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" II. ve IV.
Soru Açıklaması
zz-kız= Yarım uyak

söz-ü-öz-ü-kız-ı= Redif
2.
Saç tel tel, örtüler hep tül tül düşer

Gözünün değdiği yere gül düşer

Sonunda sana da bir gönül düşer

Gönlümün şimdiki duygusu gibi

Dörtlükte kullanılan kafiye türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam kafiye
Soru Açıklaması
tül düşer

gül düşer

gönül düşer

-ül: Tam uyak

düşer: Redif

 
3.
Hani ey gözlerim bu son vedada

Yolunu kaybeden yolcunun dağda

Birini çağırmak için imdada

Yaktığı ateşi yakmayacaktın

Dörtlükte kullanılan kafiye türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam kafiye
Soru Açıklaması
veda -da

dağ -da

imdad -a

Redif aynı eklerden oluşur. Bu şiirde farklı ekler kullanıldığı için bunlar kafiyeye dönüşür. Bundan dolayı da -da eki tam uyaktır.
4.
I. Şu dağları kara duman bürüdü

Üç yüz atlı, beş yüz yayan yürüdü

II. Kendini bilenler bilir dostluğu

Bir selamla sana açar musluğu

III. Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan

Gözletme yolları gel deyi yazmış

IV. Dağda dolaşırken yakma kandili

Fersiz gözlerimi dağlama gurbet

V. Yazık olsun Telli doru şanına

Eğil bir bak mor cepkenin kanına

Yukarıda numaralanmış beyitleri, şiir türlerine göre ikişerli gruplandırırsak hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
I. Epik

II. Didaktik

III. Lirik

IV. Lirik

V. Epik
5.
Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak

Serpilen aydınlıkta dalların arasından

 

I. Büyülenmiş bir ceylan gibi

II. Bir yerde yaprak yaprak

III. Bakıyor zaman

IV. Sessizlik dokunuyor

Yukarıda numaralanmış sözlerim tümü kullanılarak "sarmal kafiye" düzenine göre bir dörtlük oluşturulmak istenirse, aşağıdaki kullanımların hangisi son iki düzeyi oluşturur?
Doğru Cevap: "C" I. ve III. / IV. ve II.
Soru Açıklaması
6.
Acep insaf eder mi

Söylesem yâre derdim

Bir münâsip yâr olsa

Kendime yâr ederdim

Yukarıdaki dörtlüğün II. ve IV. dizelerinde görülen kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cinaslı kafiye
Soru Açıklaması
Yazılışları aynı anlamları farklı olan uyak türüne cinaslı kafiye denir.

Bu şiirde;

yâre derdim

yâr ederdim sözcükleri yazılış bakımından aynı olmasına rağmen anlamları farklıdır.
7.
Önde yalın kılıç Türkmen başbuğu,

Ardından Oğuz’un elli bin tuğu

Andırır Altay’dan kopan çığı

Budur Peygamber’in övdüğü Türkler

Ya Allah… Bismillah… Allahuekber!

Yukarıdaki parça şiir türlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Epik Şiir
Soru Açıklaması
Epik şiir kahramanlık konularının işlendiği şiir türüdür.
8.
   I. Dörtlük                             II. Dörtlük

Döne, Ayvaz bunun adı      Köroğlu der al kanları
Geldi bu meydanın tadı     Yere serer çok canları
Köroğlu'nun bir evladı       Eğri kılıç düşmanları
Gelir zorlayı zorlayı            Kırar parlayı parlayı...

I.Tekrir sanatı kullanılmıştır.

II. 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

III. Tam kafiye ve redif kullanılmıştır.

IV. Şiirlerin son dörtlükleridir.

V. Güzelleme nazım şekliyle yazılmışlardır.

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi verilen dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
Güzelleme değil, koçaklama şeklinde yazılmışlardır.
9.
Karac`oğlan der ki: Ölüp ölünce,
Ben de güzel sevdim kendi halımca;
Varıp gurbet ile vasıl olunca,
Dostlardan haberim al, melil melil.

I.11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

II. Semai nazım türüyle yazılmıştır.

III. Tekrir sanatına yer verilmiştir.

IV. Bir şiirin son dörtlüğüdür.

V. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.

 Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen numaralandırılmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" II. ve V.
Soru Açıklaması
Semailer hecenin 8'li kalıbıyla yazılırlar. Mazmun Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış ifadelerdir.
10.
İnsanlığa dürüst davran

İnsan küçük büyük evran

İnsanlara hakça davran

Koltuk sana bâki değil

Yukarıdaki şiir, şiir türlerinden hangisinin özelliklerini göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Didaktik Şiir
Soru Açıklaması
logo
TEST-4
11.
Bu geçit pek korkuludur

Öğrenmezsek yolu, izi

Yolda kurtlar kapar bizi

Okumalı, oynamalı

Hiç işsiz oturmamalı

Yukarıdaki şiir, şiir türlerinden hangisinin özelliklerini göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" Didaktik Şiir
Soru Açıklaması
12.
Toplum hayatındaki aksayan yönlerinin, düzensizliklerin, insanların çeşitli konulardaki zayıflıklarının zekice, ince bir alay tarzı ile kişileri ve olayları eleştiren şiirlerdir. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda yergi denir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Satirik Şiir
Soru Açıklaması
13.
Ay doğar elek gibi
Gün doğar melek gibi
Şu Karaman kızları
Turfanda kelek gibi

Yukarıdaki şiirde kullanılan kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zengin kafiye
Soru Açıklaması
14.
I. Aşk ehline derman sordum âlemde
II. Ne Eflâtun bilir ne Lokman yazar
III. Erbâb-ı aşk olan kalır matemde
IV. Anların ahvâlin perişan yazar

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" I. ve III. dizelerde zengin kafiye kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
alem - de

matem - de

-em: Tam uyak  -de: Redif
15.
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Göklere erişti figânım âhım

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Yukarıdaki şiir, şiir türlerinden hangisinin özelliklerini göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Lirik Şiir
Soru Açıklaması
16.
Girdab-ı mihnette kapandın kaldın
Vermedin bir yandan ses, kara bahtım!

I. Anladım gafilsin,

II. Deli poyraz gibi es

III. Kara bahtım

IV. Uykuya daldın

Yukarıda numaralanmış sözlerim tümü kullanılarak "çapraz kafiye" düzenine göre bir dörtlük oluşturulmak istenirse, aşağıdaki kullanımların hangisi son iki düzeyi oluşturur?
Doğru Cevap: "C" I. ve IV. / II. ve III
Soru Açıklaması
17.
Aslı mervan olan ummana dalmaz
Küfre meyledende aşıklık olmaz
Müminin suali ahrete kalmaz
Dünyada cevabın verebilirsen

Yukarıdaki şiirde kullanılan kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yarım kafiye
Soru Açıklaması
ol-maz

dal-maz

kal-maz
18.
Girdab-ı mihnette kapandın kaldın
Vermedin bir yandan ses, kara bahtım!
Anladım gafilsin, uykuya daldın
Deli poyraz gibi es, kara bahtım! 

Yukarıdaki dörtlükte II. ve IV dizelerde görülen kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "B" Tam kafiye
Soru Açıklaması
19.
Dadaloğlu'm hile yoktur işimde
Yiğit olan yiğit görür düşünde
At dördünde güzel on beş yaşında
Severim kır atı bir de güzeli

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
iş - imde

ş - ünde

yaş - ında

-ş yarım uyaktır.
20.
Canım Kırat, gözüm Kırat
Kaçıp çekilip gidelim
Her yanında çifte kanat
Uçup çekilip gidelim 

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" II. ve IV. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
kaç - ıp çekilip gidelim

uç - up çekilip gidelim

-ç: Yarım kafiye

-ıp/up çekilip gidelim: Redif
logo
TEST-4
21.
Ağacın eyisi özünden olur
Yiğidin eyisi sözünden olur
İl için ağlayan gözünden olur
Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" 4+4+3 şeklinde duraklanmıştır.
Soru Açıklaması
22.
Keteni bez edeyim
Hangi yol gözeteyim
Kara gözlü yarimi
Kimlere benzeteyim

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Türkü nazım biçimidir.
Soru Açıklaması
Mani şeklinde yazılmıştır. 7'li hece ölçüsü ve aaxa kafiye düzeni kullanılmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Şiir incelemesi, kafiye ve redif bulma, şiir türleri ile ilgili test soruları