logo
TEST-2
1.
Anlamı güçlendirmek için, söze ayet ve hadislerden, büyük adamların sözlerinden, tanınmış şair veya yazarların eserlerinden parçalar alma, alıntı yapma sanatıdır.

Erişdi cânib-i Hak’tan kulağına nâgâh

Nidayı “Eşhedü en lâilâhe illallah”

Yukarıda açıklaması ve örneği verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İrsal-i Mesel
Soru Açıklaması
2.
Aynı varlığın, olayın, durumun… birbirine karşıt iki yönünü bir arada belirtmeye ya da birbirine karşıt kavramlar arasında ilgi kurmaya “tezat” denir.

Aşağıdakilerin hangisinde “tezat” sanatına başvurulmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Uçtuk Mohaç ufkundan görünmek hevesiyle
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde “açık istiare” sanatı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler.
Soru Açıklaması
4.
Haberin var mı taş duvar,

Demir kapı, kör pencere

Yastığım, ranzam, zincirim

Haberin var mı?

Görüşmecim yeşil soğan göndermiş

Karanfil kokuyor cigaram

Dağlarına bahar gelmiş memleketimin…

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Tezat (Zıtlık)
Soru Açıklaması
5.
I. Söylenen bir sözü, düşünceyi inandırmak ve pekiştirmek amacıyla atasözü ve deyimleri kullanma sanatıdır. (İrsal-i Mesel)

II. Birden fazla anlamı olan sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamının kast edildiği sanattır. (Tenasüp)

III. Herhangi bir olayı, gerçek sebebinin dışında, hayali, daha güzel bir sebebe bağlayarak yapılan sanattır. (Hüsn ü Talil)

IV. Aralarında anlam ilgisi bulunan sözcükleri, bir sıra gözetmeksizin bir arada kullanma sanatıdır. (Tevriye)

V. Bir duygu ya da anlamı pekiştirmek için cevap isteme amacı gütmeksizin şairin soru sorma ve yöneltme sanatıdır. (İstifham)

Yukarıda ayraç içinde verilen söz sanatlarından hangileri yer değiştirilirse yapılan bilgi yanlışlığı düzeltilmiş olur?
Doğru Cevap: "B" II. ve IV.
Soru Açıklaması
6.
A benim bahtı yârim

Gönülde tahtı yârim

Yüzünde göz izi var

Sana kim baktı yârim

Söylenmesi kolay görüldüğü halde, benzerinin yazılması güç olan söz sanatıdır.

Yukarıda örneği ve açıklaması verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sehl-i Mümteni
Soru Açıklaması
7.
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

Açıklama:

Ey göz! Gönlümdeki içimdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma ki, bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda vermez.

Yukarıdaki beyitte, açıklama göz önüne alınarak, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" İstifham
Soru Açıklaması
8.
Sev seni seveni hâk ile yeksân ise
Sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultân ise

 

Yukarıdaki beyitte olduğu gibi, bir şiirde ya da düz yazıda ahenk yaratmak amacıyla aynı ses ya da hecenin yinelenmesine ------ denir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Aliterasyon
Soru Açıklaması
9.
Haylice vakit oldu
Ben bu yerde yanalı
Binme nâmert atına
Ya mıhı düşer ya nalı

Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" Bir evde dü zen olsa/ Ol evde düzen olmaz.
Soru Açıklaması
10.
Bir düğün havası eserdi mahallemizde
Kayısı ağaçları gelin olunca

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" Ey sevgili sen bu ilden gideli Yaprak döktü ağaçlar, soldu gökyüzü.
Soru Açıklaması
logo
TEST-2
11.
Aşağıdakilerin hangisinde Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) yoktur?
Doğru Cevap: "C" Ağladıkça inci döker gözünden Gülüverse on dördünde ay gibi
Soru Açıklaması
12.
I. Barış umutları yeşerdi.

II. Serin ama tatlı bir ilkbahar akşamıydı.

III. Olaylara bir de bu gözle bakmalısın.

IV. Yeni idarecimizin davranışları hamdı.

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili kelimelerde kullanılan mecazi anlatımın ifade ettiği bir anlam yoktur?
Doğru Cevap: "A" Seviyeli anlamında
Soru Açıklaması
13.
Yalnız bu katta mümkün olur dâimî uçuş

Her hamlesiyle rûh, o çelikten kanatlı kuş

Ufkunda bir dakika görünmeksizin

Hür gökte, hür denizde uçar hür ufuklara

Yukarıdaki dörtlükte kendisine benzetilen öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çelikten kanatlı kuş
Soru Açıklaması
14.
Mecaz anlamlı kelimeler; sözcük, deyim, argo ve atasözü düzeylerinde görülebilirler.

I. Onun ne zamandır kırdığı ceviz kırkı aşıyordu zaten.

II. Seni görünce kirişi kırdı tabii.

III. Borsada kaybedince kafayı yedi.

IV. Her işte kılı kırk yarardı.

V. Ateş düştüğü yeri yakar.

 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim düzeyinde mecaz sanatı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" I. ve IV.
Soru Açıklaması
15.
(I) Dünyanın güzelliği senden arta kalandır; seni sevmekten gayrı, her ne varsa yalandır. (II) Her aşkın sonunda gözyaşı vardır, akar damla damla sel olur gider. (III) Yanılıp derdime derman katasın, dünya sele gitti gözüm yaşından. (IV) Köyün girişinde karşılamak için beni, dizilmiş sıra sıra köyün tüm selvileri. (V) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır, bugün posta günü canım sıkılır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “mübalağa” sanatına baş vurulmamıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti