logo
TEST - 2
1.
“Talat ve Fıtnat’ın Aşkları” adını taşıyan eser, edebiyatımızdaki ilk yerli romandır. Teknik bakımından zayıf olup acemice yazılan bu romanda romantizm akımının derin etkileri görülür. Romanda, görücü usulü bir evliliğin sakıncaları anlatılmaktadır. Dil ve anlatım bakımından dönemine göre sade bir dille yazılmıştır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Şemsettin Sami
Soru Açıklaması
2.
Şiirlerinde hüzün ve elem vardır. Piraye, Emcet ve Nijat adlı üç çocuğunun ölümünü görmesi ona içli ve üzüntülü şiirler yazdırmıştır. Şiirleri sanat açısından pek güçlü değildir. “Sanat için sanat” ilkesiyle yazmış, “kulak için kafiye” görüşünü benimsemiştir. Servet-i Fünûn dergisinin başına Tevfik Fikret’i getirerek Servet-i Fünûn akımının hazırlayıcısı olan şair, yenilikçi gençleri kendi etrafında toplayarak eski edebiyatın karşısında sağlam bir şekilde durmuştur.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Recaizade Mahmut Ekrem
Soru Açıklaması
3.
Tanzimat sanatçıları Divan şiirini iyi bildikleri halde onu yıkmaya çalışmışlardır. Çünkü Divan şiiriyle halka ulaşamayacaklarını ve topluma faydalı olamayacaklarını dile getirmişlerdir. Bu yüzden Tanzimatçılar Batı’ya yönelmiş ve sonradan öğrendikleri Batı edebiyatının felsefi düşüncesini eserlerinde kullanmaya çalışmışlardır. Ancak gelenek ile Batılı değerler arasında kalan bu sanatçılar, ikilem yaşamışlar ve eski-yeni tartışmalarının ortasında kalmışlardır.

 

Yukarıdaki parçadan hareketle Tanzimat sanatçılarının Divan şiirine karşı çıkmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanat, sanat içindir anlayışını benimsemeleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "D" Teknik açıdan kusurlu olan tiyatroların en başarılı örnekleri Namık Kemal’in yazdığı Gülnihal ve Çok Bilen Çok Yanılır adlı eserlerdir.
Soru Açıklaması
5.
Tanzimatçılar arasında Batı edebiyatını en çok tanıyan ve en iyi anlayan sanatçısıdır. Eserlerinde çok hızlı değişikler yapan sanatçı, büyükelçilik göreviyle hem Doğu hem de Batı devletlerinde görev yaptığından, eserlerinde bu iki kültürün derin etkileri görülür. Şekilde ve söyleyişte belli kurallara bağlı kalmak, onun isteyip başaramadığı en önemli şeydir. Sanatçıda biçim ve üslup kaygısı ikinci plana bırakılmıştır. Şiirde tezada, şaşırtmacaya yer veren sanatçı döneminde Şair-i Azam (en büyük şair) olarak ün yapmıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdülhak Hamit Tarhan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi II.Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eserlerin dili gayet sadedir. Bu özelliklerinden dolayı Servet-i Fünun Edebiyatının hazırlayıcısı olmuşlardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanıyla getirilmek istenen yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dini mahkemeler kurulacak ve Osmanlı halkının tamamı bu mahkemelerde yargılanacak
Soru Açıklaması
8.
William Churchill adlı bir İngiliz tarafından 1840 yılında çıkarılan yarı resmi bir gazetedir. Bu gazetede, günlük olaylar ve ilanlar yer almıştır. Gazetede;  tiyatro özetleri, Avrupa gazetelerinden alıntılanan magazin türü haberler, ahlak, vatan sevgisi ile ilgili makaleler de yayımlanmıştır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen Tanzimat dönemi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ceride-i Havadis
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi I. dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yeni ürünler ortaya konmasına karşılık teknik açıdan sağlam ürünler kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
10.
İlk dönem Tanzimat edebiyatı, 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlar, 1876’ya kadar devam eder.

 

Aşağıdakilerden hangisi “I. dönem Tanzimat” edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Samipaşazade Sezai
Soru Açıklaması
logo
TEST - 2
11.
Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla parça parça yapılan yenilikler derli toplu bir duruma getirilir. Hemen belirtmek gerekir ki bütün bu girişimler eskiyi, eski kuruluşları tamamen değiştirmiş değildir. Eski kuruluşlar varlığını sürdürürken bunların yanlarına yenileri getirilir. Örneğin medreseye ilişilmez, ama onun yanına üniversite, ilk ve orta okullar kurulur. Bir yandan İslamcılık görüşü, bir yandan Osmanlılık düşünüşü sürdürülür. Bu da ister istemez Osmanlı toplum yapısında bir ----- yol açar.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilebilir?
Doğru Cevap: "C" İkileşmeye
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tanzimat Dönemi şairleri içerikten çok biçim güzelliğine önem vermişlerdir.
Soru Açıklaması
13.
(I) Batı’ya yönelen Türk edebiyatının bilinçli öncüsü ve XIX. yüzyıl başından beri görülen yenileşme hareketlerinin en önemli temsilcisi olan Şinasi İstanbul’da doğmuştur. (II)  Mustafa Reşit Paşa’nın himayesiyle Avrupa’ya gönderilen ilk öğrencilerdendir. (III) İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesini Agah Efendiyle beraber çıkarmıştır. (IV)  Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmıştır.(V) Noktalama işaretlerini edebiyatımızda ilk defa Tercüme-i Manzume adlı eserde kullanmıştır.

 

Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
14.
1860’ta Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazetedir. Batı etkisinde Türk edebiyatının ilk yayın organı olan bu gazete, Türk kültür tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu gazetenin çıkarılması, Tanzimat edebiyatının da başlangıcı olmuş ve düşünce gazeteciliğinin yolunu açmıştır. Bu gazetede, resmi görüşün dışındaki konulara da değinerek halkın sorunları dile getirilmiş, zamanla okuyucu mektuplarına ve ansiklopedik bilgilere de yer verilmiştir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen Tanzimat dönemi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tercüman-ı Ahval
Soru Açıklaması
15.
Tanzimat’tan sonra elçilik gibi siyasi görevler dışında, öğrenim için Avrupa’ya gönderilen gençler, burada edebiyat çevrelerine girmiş; Batılıların edebiyat türlerini tanımış ve bu türleri ülkeye taşımışlardır. Bu konuda en önemli örnek Şinasi’dir. Maliye öğrenimi için Paris’e gönderilen Şinasi, burada edebiyatla da ilgilenmiş ve yurda döndüğünde Fransız klasik ve romantik şairlerinden örnekleri içeren ----- adlı eseri yayımlanmıştır. Bu eser, Batı edebiyatından Türkçeye yapılan ilk şiir çevirileridir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tercüme-i Manzume
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aydınlarının birçok alanda değişiklik yapmak istemelerinin en büyük nedenidir?
Doğru Cevap: "B" Devletin bekasını sağlama ve gerilemiş kurumlarını düzeltme
Soru Açıklaması
17.
Ahmet Mithat Efendi’ye göre , “Hikaye, roman okumaktaki maksat, sadece olay örgüsü içinde yer alan kişilerin başlarından geçenlerle kah üzülüp kah sevinerek vakit geçirmek değildir. Hikaye veya roman irdelenerek okunduktan sonra herkesin ortak bir hükme ulaşması, bu amaçların en önemlisidir.”

 

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bir eserde öğreticilik, ders verme yanının bulunması gerektiği
Soru Açıklaması
18.
Tanzimat Döneminde kendi çabasıyla yetişen sanatçılarından biridir. Türk kültürüne önemli katkılar veren sanatçı; sözlük, ansiklopedi ve dil üzerindeki çalışmalarıyla döneminde taktir edilmiştir. Orhun Abideleri’ni ve Kutadgu Bilig gibi Türk kültürünün önemli eserlerini Türkçeye çevirmiştir. Bu çalışmalarıyla Türkçülük düşüncesinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şemsettin Sami
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuyla Tanzimat tiyatrosunun farklı yönlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kahramanlar geleneksel Türk tiyatrosunda “karakter” özelliği gösterirken Tanzimat tiyatrosunda “tip” özelliği gösterir.
Soru Açıklaması
20.
Ziya Paşa’nın bu eseri, edebiyatımızda mülakat türündeki ilk eserdir. Karşılıklı konuşmalar biçiminde yazılmış olan bu eserde yazar çocukluk anılarını anlatmıştır. ayrıca yine bu eserde Sadrazam Ali Paşa’yı eleştirmiş ve onun kötü bir yönetim göstermesinden ötürü görevden alınması gerektiği üzerinde durulmuştur.

 

Yukarıdaki parçada Ziya Paşa’nın hangi eseri hakkında bilgi verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Rüya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Tanzimat edebiyatı genel testleri