logo
TEST - 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde gelişen bir tür değildir?
Doğru Cevap: "E" Şiir
Soru Açıklaması
2.
(I) Tanzimat edebiyatında yenilik denince akla ilk gelen Şinasi’dir. (II) Agah Efendi ile birlikte ilk yerli gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkardılar. (III) İlk yerli tiyatro olan, Şair Evlenmesi’ni de Şinasi yazmıştır.  (IV) Bununla birlikte ilk yerli öykü olan Letaif-i Rivâyât adlı eseri yazan Şinasi bu alanda büyük başarı göstermiştir. (V) Atasözleriyle ilgili çıkardığı Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eseri de ünlüdür.

 

Yukarıda numaralanan yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “I. Dönem Tanzimat” sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Divan edebiyatı nazım şekillerini bırakarak, hayran oldukları Batı edebiyatının nazım şekillerini kullandılar.
Soru Açıklaması
4.
“Halk için sanat” ilkesiyle yazan sanatçı; eserlerinde sade bir dil kullanmaya özen göstermiş, Divan edebiyatının süslü nesir anlayışını yıkmış, nesri düşüncenin yayılmasında bir araç olarak görmüştür. Fransız klasiklerinin etkisinde kalmış olan sanatçı, şiire ve şiir kitabına ilk defa isim veren sanatçı olmuştur. Müntehebat-ı Eş’ar adlı kitabında seçtiği şiirlerini yayınlamıştır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbrahim Şinasi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Namık Kemal’e ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Biçim ve dil açısından Divan edebiyatı geleneğine büyük bir darbe vurmuş ve yeni edebiyatın temellerini atmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Türk edebiyatına roman çeviri yoluyla girmiştir. Eski edebiyatta bu tür daha önce kullanılmamışken Tanzimat edebiyatıyla bu türde büyük gelişmeler olmaya başlar. Türk edebiyatındaki ilk çeviriyi Yusuf Kamil Paşa yapar. Fenelon’dan çevirdiği ----- adlı eser ilk çeviri romanımızdır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Telemak
Soru Açıklaması
7.
Edebiyatımızda ilk olarak halk kaynaklarından yararlanır; dil ve folklor çalışmaları yapar. Şiirde biçim olarak Divan edebiyatı nazım biçimlerine bağlı kalsa da birtakım değişiklikler yapar. Divan edebiyatındaki parça güzelliği anlayışına karşı bütün güzelliği, konu birliği görüşünü savunur. Halk, millet, vatan kavramlarını ilk olarak o kullanır. Türk şiirini söz oyunlarından kurtarır, şiirimize konuşma dilini getirir, şiirde kompozisyon bütünlüğü onunla başlar. Şiiri mecazlardan arındırıp yalın bir dil kullanır. Soyutluktan vazgeçer, somut bir anlatımı yeğler.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbrahim Şinasi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatıyla Tanzimat edebiyatının ortak özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" İçerik bakımından birbirine benzeyen bu edebiyatlarda genelde aşk konusu işlenmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Fikirleriyle yenilikçi; eserleri ve yaşantısıyla eskiye, eski edebiyata bağlıdır. Bu tezat ve ikilik, onun hem yaşantısına hem eserlerine yansımıştır. Doğu kültürüyle yetişmiştir. Şiirlerini Divan şiiri üslubuyla yazmıştır. Oldukça başarılı, lirik şiirleri vardır. Hece ölçüsüyle yazdığı bir türkünün dışında bütün şiirlerinde aruzu kullanmıştır. Türk edebiyatında terkib-i bent ve terci-i bent türlerinin en önemli sanatçılarındandır. Batı uygarlığını tanımadan önceki şiirleri Divan şiiri tarzın­dadır. Bu şiirleri oldukça başarılıdır, dili süslü ve sanatlıdır. Özdeyiş (vecize) haline gelmiş dizeleri vardır. Lirik sayılabilecek gazelleri vardır, kasideler yazmıştır. Sade dili beğenir, takdir eder; ama Arapça, Farsça tamla­malarla yüklü bir dil kullanır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Paşa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tiyatro türünde yazdığı bir eser değildir?
Doğru Cevap: "E" Cezmi
Soru Açıklaması
Cezmi romanı Türk edebiyatındaki ilk tarihi roman olup Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
logo
TEST - 4
11.
Tanzimat edebiyatı, Divan Edebiyatı’nın tersine olarak, seçkin kişiler için değil, halk için meydana getirilen bir edebiyat düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bu görüşü benimseyen Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat, özellikle makale, tiyatro, anı, kısmen de olsa roman türlerinde eserler vermişlerdir. Tanzimat edebiyatının ikinci devrinde yetişen Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, başta olmak üzere bazı edebiyatçılar ise bu amaçtan uzaklaşmış görünmektedirler.

 

Yukarıdaki parçada Tanzimat edebiyatının ikinci devrinde yetişen sanatçılar I. dönemde savunulan hangi amaçtan uzaklaşmışlardır?
Doğru Cevap: "B" “Sanat, toplum içindir” anlayışından uzaklaşmak
Soru Açıklaması
12.
(I) Ahmet Vefik Paşa;  Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk büyük temsilcisidir.                 (II) Moliere komedilerinden yaptığı 16 çeviri ve uyarlamayla, Türk tiyatrosuna önemli hizmetler vermiştir. (III) Tiyatroyu Anadolu’ya ilk taşıyan kişi olması bakımından önemlidir.  (IV) Lehçe-i Osmani ve Kamus-i Türki adlı sözlükleriyle beraber, Şecere-i Türki adlı tarih türünde çalışmasıyla ünlenmiştir. (V)  Moliere’den Zor Nikah, Meraki, Azerya, Zoraki Tabib gibi adaptasyon çalışmaları da yapan sanatçı devletin yüksek kademelerinde yönetici olarak da çalışmıştır.

 

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
13.
‘Güzel olan her şey, şiirin konusu olabilir’ ve ‘şiir, ahlaka hizmet etmek zorunda değildir’ düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Şiirlerinde romantizmin etkisinde olan sanatçı, eserlerinde realist bir tutum izlemeye çalışır. Sanatçının eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmaları ünlüdür. Servet-i Fünuncuları bir araya toplayarak Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir. Sanat için sanat anlayışına bağlı olan sanatçının dili yabancı sözcük ve tamlamalarla doludur.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Recaizade Mahmut Ekrem
Soru Açıklaması
14.
Edebiyatta batılılaşmanın gerçek manada ihtilâlcisidir. Şair-i Azam olarak bilinir. Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu ve batı şiirini işlendikleri yerlere giderek öğrenmiştir. Sanatında romantik etkiler vardır. Zengin bir lirizm bulunan şiirlerinde vezne, kafiyeye, söze, dile pek önem vermemiştir. Taşkınlık ve yücelik, söyleyişteki tezat onun şiirinin önemli özellikleridir. Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihî konular önemli bir yer tutar. Soyut kavramlar, hayat, tabiat, ölüm, insan, onun işlediği konulardır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Abdülhak Hamit Tarhan
Soru Açıklaması
15.
Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yetişen ------ ile ------ akımlarının etkisi altında kalmaya başlayan yazarların eserlerinde, gözleme önem verilmiş, nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmış, olağanüstü olaylar ve kişiler bırakılmış, anlatılan her şeyin olabilir izlenimini bırakmasına dikkat edilmiştir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Realizm – Natüralizm
Soru Açıklaması
16.
Edebiyatın her alanında eser vererek ve bunları halk diliyle yazıp halk seviyesine ve halk zevkine göre düzenleyerek halk için çok faydalı bir edebi hareket yapmayı başarmış ansiklopedi gibi bir yazardır. Okuyan bir halk kitlesinin oluşmasını sağlayan yazarın eserleri teknik açıdan kusurludur. Yer yer  ev dili, mahalle dili ve bu dillere ait halk deyimleri, eserlerine ayrı bir tat verir. Yazarın en çok sevdiği tür, hikaye ve romandır. Eserlerde abartılı bir Romantizm görülür. Olması mümkün gözükmeyen olayların hikaye edildiği bu eserler sürükleyiciliği yönüyle kendini okutmuştur.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Mithat Efendi
Soru Açıklaması
17.
Çağdaş Türk tiyatrosuna ilk önemli adım 1860'ta yapılan Gedikpaşa Tiyatrosu'yla atılmıştır. 1861'de bu tiyatroyu kiralayan ------, 1868'de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurarak Türk yazarlarına ve Türkçe oyunlara yöneldi.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Güllü Agop
Soru Açıklaması
18.
Tiyatro edebiyatımıza Tanzimat’la birlikte giren bir türdür. 1844 yılına kadar çok ciddi bir gelişme göstermeyen tiyatro da sadece azınlıkların ve yabancıların yürüttüğü tiyatro faaliyetleri ve  kendi dillerinde devam eden çalışmarıyla mevcuttu. 1844 yılından itibaren ilk yerli piyes yazılmaya başlanmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan’ın babası olan Hayrullah Efendi’nin yazdığı ------ adlı dram yazılan ilk oyundur; fakat tam bir modern tiyatro örneği sayılmamaktadır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Hikaye-i İbrahim Paşa be-İbrahim-i Gülşeni
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki şair veya yazarlardan hangisi Tanzimat döneminde şiirle ilgilenmeyip Moliere’den yaptığı adaptasyonlarla (uyarlama) tanınmıştır.
Doğru Cevap: "D" Ahmet Vefik Paşa
Soru Açıklaması
20.
Tanzimat ve II. Meşrutiyet döneminin gazeteci ve fikir adamı yönüyle tanınan düşünür, çıkardığı gazetesiyle özdeşleşmiş ve hemen bütün kaynaklarda bu gazete adıyla anılmıştır.

"Turfanda mı yoksa Turfan mı" romanı, Cezayir'de büyümüş, Fransa'da eğitim görmüş ve tıp eğitimini tamamladıktan sonra devletine hizmet etmek için İstanbul'a gelmiş bir gencin, Mansur'un romanıdır. Roman devrinin bütün çarpıklıklarını eleştirir. Devlet dairelerinin durumu, yöneticilerin beceriksizliği, ahlakî bozulmalar, eğitimsizlik eserde işlenen temalardır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mizancı Murat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti