• Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim (BEP) Planı

    İNDİRME LİNKİ EN ALTTADIR. T.C ………………….. Valiliği ………………… Lisesi Müdürlüğü Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrencinin A...

İNDİRME LİNKİ EN ALTTADIR.

T.C

………………….. Valiliği

………………… Lisesi Müdürlüğü

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

Öğrencinin Adı Soyadı:  
Eğitsel Performans:  
Türk Dili ve Edebiyatında Yazma Kazanımını Bilir  
Uzun Dönemli Amaç: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş Kazanımlarını Kavrar  
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatına Girişi Bilir Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir.Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini be- lirler ve ayırt edici özelliklerini değerlendirir.Türkçenin tarihî gelişimini dönemlere ayırır.Dildeki coğrafi, siyasi ve kültürel özellikler- den kaynaklanan farklılıkları belirler. Bilim ve sanatı doğası, amaç ve yöntemleri bakımından karşılaştırır. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini değerlendirir. Edebiyatın, bilim dallarıyla ilişkisini belirler. Metni, edebî eser yapan özellikleri belirler.Türk edebiyatını dönemlere ayırır.   09.09.2019 24.01.2020
Uzun Dönemli Amaç: Türk Dili ve Edebiyatında Okuma Kazanımlarını Kavrar  
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi
Metni Anlama ve Çözümlemeyi Bilir Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler.Metnin tema ve konusunu belirler.Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirler.Metindeki açık ve örtük iletileri belirler.Metnin tür özelliklerini belirler. Metin türlerinin ortaya çıkması ve çeşitlenmesinde etkili olan unsurları belirler.Metnin türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimini kavrar. Edebî türlerin Türk ve dünya edebiyatındaki önemli eserlerini tanır. Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini be- lirler.Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel ve mitolojik unsurları belirler.Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler.Metnin üslup özelliklerini belirler.Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler ve bunların şiire katkısını değerlendirir. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler. Şiirin şekil özelliklerinin içerikle ilişkisini belirler.Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatların işlevlerini belirler. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler. Öyküleyici metinler de olay örgüsünü belirler.  Öyküleyici metinlerde şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Öyküleyici metinlerde zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Öyküleyici metinler de çatışmaları belirler. Öyküleyici metinlerde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Öyküleyici metinlerdeki anlatım teknikleri ve ögelerinin işlevlerini belirler. Haber metinlerindeki bilgi ve yorumları ayırt eder. Haber ve reklam metinlerinde yazılı ve görsel unsurların kullanımını değerlendirir. Reklam metinlerinde kullanılan ikna ve yönlendirme tekniklerini değerlendirir. Haber ve reklam metinlerinin farklı hedef kitleler üzerindeki etkilerini değerlendirir.   09.09.2019 24.01.2020
Eleştirel Okumayı Bilir Metnin gelenek içindeki yerini değerlendirir. Edebiyat ve fikir akımları ile edebî toplulukların sanat anlayışlarının metne etkilerini değerlendirir.Metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirir.Metnin kurmaca dünyası ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.Metinle yazar/şair arasındaki ilişkiyi değerlendirir.Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendirir.Metnin tutarlılığını sorgular. Metni başka metinlerle karşılaştırır. Metinle ilgili eleştirileri değerlendirir.Metni, kendi hayatı veya çevresindeki olay ve durumlarla karşılaştırır.Metindeki değerleri, içinde yaşadığı toplumun değerleriyle karşılaştırır.Öyküleyici metinlerde öne çıkan yapı unsurlarının kurgudaki işlevini değerlendirir.Okuduğu haber metinlerindeki bilgilerin güvenilirliğini değerlendirir.   09.09.2019 24.01.2020
  Uzun Dönemli Amaç: Türk Dili ve Edebiyatında Yazma Kazanımlarını Kavrar
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatında Yazma Kazanımını Bilir Yazacağı metnin konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler. Yazısında kullanacağı olay, düşünce ve bilgileri belirler.Yazma konusuyla ilgili araştırmalar yapar. Yazısının konusunu sınırlandırır. Yazısının ana düşüncesini belirler. Yazısında kullanacağı yardımcı düşünceleri belirler.Yazılarında düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır.Metin türlerinin özelliklerini dikkate alarak yazar.Yazacağı metni planlar.Yazma planından hareketle taslak metin oluşturur.Duygu ve düşüncelerini farklı cümle yapılarını kullanarak yazar.Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ifade eden paragraflar yazar. Yazılarını cümle ve paragraflar arasındaki ilişkileri dikkate alarak yazar.Metin türüne uygun anlatım tür ve tekniklerini kullanır.Yazılarında farklı kaynaklardan etik kurallar çerçevesinde yararlanır. Taslak metni geliştirir. İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikleri dikkate alarak yazar. Metni içerik açısından düzeltir.Metni biçim özellikleri açısından düzeltir.Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir.   09.09.2019 24.01.2020
  Uzun Dönemli Amaç: Türk Dili ve Edebiyatında Sözlü İletişim Kazanımlarını Kavrar
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatında Konuşma Kazanımını Bilir İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişim- de dilin işlevini belirler. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.Konuşma metnini planlar. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.Konuşmasına uygun sunu hazırlar. Konuşma provası yapar. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır.Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır.Konuşmasında süreyi verimli kullanır.Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.   09.09.2019 24.01.2020
Türk Dili ve Edebiyatında Dinleme Kazanımını Bilir Dinleme amacını belirler.Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.Dinlediği konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini tespit eder.Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.Dinlediklerini özetler. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular.   09.09.2019 24.01.2020

Öğrenci Velisi                                    Sınıf Rehber Öğretmeni                     Branş Öğretmeni          

İmza                                                   İmza                                                   İmza

Rehber Öğretmen                  Birim Başkanı

İmza                                       İmza

YORUMLAR