logo
TEST - 1
1.
Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeden Ahmet Celal’in, kendi emir eri olan Mehmet Ali’nin köyüne giderek Yunan ordusunun köyü işgaline kadar köylülerle yaşadığı olaylar anlatılır.  Özellikle aydın-köylü çatışmasını anlatması bakımından önemli olan bu romanda diğer önemli karakterler Emine, Salih Ağa ve Şeyh Yusuf’tur.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen romanımız ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yakup Kadri – Yaban
Soru Açıklaması
2.
Karartma Geceleri adlı eserde kahramanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mustafa’nın karısıdır. Derleme müdürlüğünde çalışan bir memurdur. Rahat bir hayatı tercih eden biridir.(Ayten)
Soru Açıklaması
3.
Bu romanda kişi kadrosu son derece geniş olup olaylar iç içedir. Eserde Doğu-Batı çatışması ele alınmıştır. Yazar yanlış Batılılaşmayı eleştirmiş ve bunu gerçekçi bir şekilde anlatmıştır. Romanda Doğu ile Batı arasında kalan ve Batılılar gibi yaşamaya merak salan Neriman adlı karakterin başından geçen olaylar anlatılır. Bu romanda dikkati çeken en önemli özelliklerden biri de, Doğu ve Batı kavramlarının sembolleştirilmesidir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen romanımız aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aşk-ı Memnu
Soru Açıklaması
4.
I. Bihruz - Araba Sevdası

II. Feride - Çalıkuşu

III. Yosturoğlu - Karabibik

IV. Ahmet Cemil - Mai ve Siyah

Aşağıda verilen romanlardan hangisini yukarıda verilen karakterlerle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "A" Yaban
Soru Açıklaması
I. Bihruz

II.Feride

III.Yosturoğlu

IV.Ahmet Cemil
5.
Naim Efendi II. Abdülhamit döneminde emekli olmuş bir bakandır. Gelenek ve göreneklerine son derece bağlı olan Naim Efendi, bu gelenek ve görenekleri önemsemeyen torunları Cemil ve Seniha’yı sürekli eleştirir. Naim Efendi’nin kızı olan Sekine ise, babası ve kızları arasında kalmış çaresiz bir kadındır. Türk edebiyatında kuşak çatışmasının sembol romanlarından biri olan bu roman, kuşaklar arasındaki anlaşmazlığı son derece güzel bir şekilde göstermesi bakımından son derece önemlidir.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen romanımız aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kiralık Konak
Soru Açıklaması
6.
Bir gün Mahmut’u Kalafat Ahmet Usta, Halil Usta’nın dükkânına çağırmıştı. Ahmet Usta; “A Mahmut, araya girip sana şunu bunu şöyle böyle nasihat etmeye memur edildik. Sana söyleyeceklerimizi de karşı tarafta biliyor. Kalafat Ahmet Ustanın söylemek istediği şey Mahmut’un Ayşe ile evlenip evlenmeyeceğiydi. Ancak bunu kabul etmesi içinde Mahmut’un denizcilik sevdasından vazgeçmesi gerekmekteydi. Mahmut bu ikilem içerisinde çok sevdiği denizcilikten vazgeçmeyi kabul etmişti. Ancak kafasının bir köşesinde deniz, diğer köşesinde ise denizde hayatını kaybeden amcası Serdümen Davut vardı.

Yukarıda parçada ele alınan olay aşağıdaki romanlardan hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "C" Aganta Burina Burinata
Soru Açıklaması
7.
Süreyya, beş yıldır evli olduğu karısı Suad ile birlikte, babasının Bakırköy'deki şehre uzak bir bağ evinde oturmaktadır. Fa­kat hayatından memnun değildir. Suad kendi babasına bir mektup yazar. Ondan gelen parayla Boğaz'da güzel bir yalı kiralar. Süreyya'nın sevinç ve saadetine sınır yoktur, he­men taşınırlar. Hem akrabaları, hem de dostları olan Necip de bir müddet sonra yalıya gelir. Sandal gezintileri, yelken ve balık âlemleri Süreyya'nın vazgeçemediği zevki olmuş­tur. Süreyya denizdeyken Necip'le Suad piyanonun başına geçerler. Necip'le Suad'ın baş başa geçirdikleri bu uzun yaz saatleri tesirini göstermekte gecikmez. Necip dost olarak gördüğü Suad’a âşık olur. Ama bu aşk Necip'in buhranlar içinde kalmasına sebep olur. Tek kurtuluş yolu yalıdan uzaklaşmaktır. Giderken Suad'ın eldiveninin bir tanesini hatıra olarak götür­mekten kendisini alamaz. Bir müddet sonra Necip hasta­lanır. Hastalığı sırasında hep bu eldiveni sayıklamaktadır. Suad bunu duyunca eldiveninin diğer tekini de verir. Böyle­ce her iki tarafın da birbirine duyduğu aşk açığa vurulmuş­tur. Kış gelince yine konağa taşınılır. Sonunda bir yangın çıkar ve Suad içeride kalmıştır. Necip onu kurtarmak için evin içine atılır ve Suat'la birlikte yanarak ölürler.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mehmet Rauf – Eylül
Soru Açıklaması
8.
İzmir’in işgali sırasın­da kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe, İstanbul'a, akrabası Peyami'nin yanına gelir. Ayşe, Peyami ve Peyami'nin arkadaşı Binbaşı İhsan, Anadolu'ya geçerler. Amaçları Kuvayı Milliye'ye katılmaktır. Bu arada hem Peya­mi, hem de ihsan hemşire Ayşe'ye âşık olur. Bu aşk her ikisi için de bir ateşten gömlek olmuştur. Ailesi Yunanlılar tarafından öldürülen köylü kızı Kezban da karşılık görmese, de İhsan’ı sevmekte ve Ayşe'yi kıskanmaktadır. Savaşta Ayşe ile İhsan ölür; yaralanan Peyami ise, Ankara'da Cebeci hastanesinde ölür.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ateşten Gömlek
Soru Açıklaması
9.
II. Abdülhamit dönemi İstanbul’unun bir semtini anlatan bir romandır. Türk edebiyatındaki ilk töre romanı olarak kabul edilir. Olaylar, İstanbul’un Aksaray semtinde geçer. Mahalle imamının kızı Emine, aynı mahallede otu­ran karagözcü ve ortaoyuncu Tevfik ile babasının muhale­fetine rağmen evlenir. Tevfik, ortaoyununda zenne (kadın) rolüne çıktığı için "Kız Tevfik" diye anılmaktadır. Emine'nin babası, Tevfik ile evlendiği için kızı Emine'yi evlatlıktan red­deder. Bir müddet sonra Emine, kocasıyla geçinemez ve babasının evine döner. Tevfik, bir oyunda karısının taklidini yaptığı için İstanbul'dan sürgün edilir.

Yukarıdaki parçada verilen içerik aşağıdaki romanlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Sinekli Bakkal
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Yaprak Dökümü adlı romanın karakterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Servet Bey
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "D" Şık
Soru Açıklaması
Saf ve alafrangalığa düşkün olan Şatırzade Şöhret Bey adında bir karakterin başından geçen olayların anlatıldığı bir romandır. Romanda Şöhret Bey Madam Potiş adında ahlak bakımın­dan düşkün bir kadınla düşüp kalkar. Parasız kalınca da onunla beraberliğini sürdürebilmek için annesinin küpesini çalar ve satar. Modadan da uzak kalmayan Şöhret Bey metresiyle lokantaya yemek yemeye gider­ken de modaya uyarak yanına bir köpek alır. Köpek başla­rına bela açar. Köpek lokantanın altını üstüne getirdiği için yanındaki paranın hepsiyle köpeğin açtığı zararı ödemek zorunda kalır. Madam Potiş'i de eskiden tanıdığı bir serseri götürür. Şöhret Bey, sokakta dolaşırken arkadaşı Maşuk Bey'e rastlar. Maşuk, Şöhret'i evindeki bir eğlenceye götürür. Şöhret Bey, o eğlencede de abuk sabuk konuşunca ora­dan da kapı dışarı edilir; ancak Şöhret Bey bu kez ayrılırken ar­kadaşlarının bazı değerli eşyalarını da almıştır. Ertesi gün ise, Tepebaşı'nda polislere yakalanır ve hapse atılmaktan kurtulamaz.

Yukarıda özet halinde verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan Huzur romanı; olay ve karakter romanı olmaktan çok, karışık ruh hallerini betimleyen bir yaşantı romanı olan eser, dört bö­lümden oluşmaktadır. Her bölüm romanın belli başlı dört kahramanından birinin adını taşır:……………………..

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "C" Peyami
Soru Açıklaması
13.
I. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatan bu romanda, olaylar, Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Orhan Bey, Şeyh Edebali ve Yunus Emre gibi tarihî şah­siyetlerin etrafında geçmektedir. Bu romanın en önemli özelliği Osmanlıların aşiretten devlet durumuna geçişini anlatan önemli bir kaynak olmasıdır.

 

II. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan önemli romanlarımızdandır. 1919 yılı baharında Akşehir'e Mehmet Reşit Efendi adlı bir imam gelir. Halk ara­sında İstanbullu Hoca diye tanınacak olan Mehmet Reşit Efendi'nin görevi padişaha bağlılığı sağlamaktır.

 

III. Bir kadının vatanı için yaptığı fedakârlıklar anlatılır. Roman, köy öğretmeni Aliye, çete kumandanı Tosun Bey ve köy imamı Hacı Fettah Efendi arasında geçer. Romanda Aliye’nin yaptıklarının yanlış anlaşılması ve Anadolu insanının bağnaz, sabit fikirli olmaları anlatılır.

 

IV. Bu romanda mütareke yıllarının İstanbul’unun ahlak bozuklukları ele alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız, İngiliz kuvvetleri İstanbul’a yerleşirler ve romana konu olan Sami Bey ve ailesi başta olmak üzere birçok Türk ailesi ve aydını kurtuluşu bu ülkelerin mandası olmakta görürler.

 

Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda numaralandırılmış açıklamalardan biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "B" Ateşten Gömlek
Soru Açıklaması
I. Devlet Ana

II. Küçük Ağa

III. Vurun Kahpeye

IV. Sodom ve Gomore
14.
Aşağıda verilen kahraman-roman-yazar eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bihruz – Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil
Soru Açıklaması
15.
Romanın başkahramanı Meftun kalabalık bir ailenin oğludur. Bir köşkte annesi, ninesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Parasızlık nedeniyle zengin Ka­sım Efendi'nin kızı Edibe'yle evlenmek ister. Tek isteği Kasım Efendi'nin servetine konmaktır. Arkadaşı Ferhan'la birlikte çevirdikleri çeşitli entrikalar sonucu Kasım'ın kızı Edibe ile evlenir. Meftun'un kız kardeşi Lebide ise Kasım'ın oğlu Mahirle evlenir. Meftun Mahir'i kullanarak Kasım'ın servetini ele geçirmeye uğraşır. Ka­sım, oğlu Mahir'in yaptıklarını öğrenince onu evlatlıktan reddeder. Meftun suçlanacağını anlayınca Paris'e ka­çar. Edibe ve Lebibe kocalarının yaptıklarına dayana­mayıp mutluluğu başkalarında aramaya başlarlar.

 

Yukarıda özet halinde verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şıpsevdi
Soru Açıklaması
16.
Bu romanında İlkokul öğretme­ni olan Zehra adlı bir kadının yaşadıkları anlatılmakta­dır. Zehra annesi ve anneannesiyle büyümüştür. Bu yüzden babasına karşı onların yönlendirmesiyle kin duymaktadır. Ona karşı hiçbir iyi duygusu yoktur. Zeh­ra görevine bağlı; ama duygusuz, katı bir genç kadın olur zamanla. Memur olan babası Mürşit Efendi'nin çok hasta olduğunu öğrendiğinde bile "Benim babam yok." diye karşılık vermiştir. Buna rağmen içten içe bir üzün­tü duymuştur. İzin alıp İstanbul'a gelmiştir; ama babası çoktan ölmüştür. Zehra yaşlı adamın bıraktığı anı def­terini sabaha kadar okur ve gerçeği anlar. Bu deftere göre asıl hatalı olan babası değil annesidir. Ancak an­nesi olanları taraflı olarak Zehra'ya anlatmıştır. Annesi­nin yaptığı yanlışlar yüzünden babası Zehra'yı öğret­men okuluna vermiştir. Zehra şimdi onu anlar ve baba­sının açılarıyla kalan hayatını sürdürür. Artık bağışla­mayı ve acımayı öğrenmiştir.

 

Yukarıda sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reşat Nuri Güntekin – Acımak
Soru Açıklaması
17.
Romanın başkahramanları Handan, Neriman, Refik Cemal ve Nazım'dır. Refik Cemal, Neriman'ın eşidir. Handan ve Neriman kardeş çocuklarıdır. II. Abdülhamit döneminde ihtilalcı gençlerden olan Nazım ile evlen­mek ister. Handan kabul etmez, Hüsnü Paşa adlı biriy­le evlenir. Bu arada Nazım tutuklanmış, Handan'a iki mektup bırakarak intihar etmiştir. Handan kocasıyla Londra'da bulunmaktadır. Bu arada Refik Cemal kon­soloslukla Londra'ya gider, orada Handan ile tanışır ve ona âşık olur. Handan beyin hummasına tutulur. Refik Cemal onun başından ayrılmaz, Handan bir çocuk da­ha dünyaya getirir sonrasında hastalıktan kurtulur. İyi­leşince Refik Cemal'e sevgisini belli eder; ancak çekti­ği vicdan azabından ölür.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halide Edip Adıvar
Soru Açıklaması
18.
Eserin başkahramanları İrfan Galip ve Feriha'dır.

İrfan Galip; batılılaşma meraklısı, kadınlardan nefret eden, utangaç birisidir. Batılı düşüncelerini çevresinde­kilere anlatmaya çalışır. Çevresindeki bütün insanları cahil görür ve kimseyi kendisiyle evlenmeye layık gör­mez. Feriha ise kendisine güvenen, modern, eğitimli, kültür­lü bir genç kızdır. Eserin teması insanları korku içinde bırakan bir olaya dayanır. İstanbul'da herkes bu durumu ko­nuşur. Halk, korku ve panik içindedir. İrfan Galip kendi­sini bilgili bir kişi olarak gördüğü için panik içindeki ma­halleyi bilgilendirmek amacıyla bir konuşma yapar. Bu konuşmanın sonunda bir mektup alır. Mektubu okuyun­ca yazanın bilgili biri olduğunu anlar. Mektubu yazan Feriha'dır, Aradığı kızın o olduğuna inanır. Onu evlen­meye layık görür.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Soru Açıklaması
19.
Bir ve­zirin oğlu olan Bihruz Bey, yarım yamalak bir öğrenim görmüş, yirmi üç, yirmi dört yaşlarında bir gençtir. Ba­bası ölünce, annesiyle kendisine büyük bir servet kalır. Bu paranın bitmeyeceğini sanarak-yazları Çamlıca'da, kışları Süleymaniye'de oturur. Bütün merakı gezmek, gösteriş yapmak, Türkçe cümleler arasında Fransızca sözcükler kullanmaktır. Bir gün Çamlıca'da dolaşırken güzel bir kıza âşık olur. Bu kızın iyi bir aileden geldiğini zanneder. Oysa o, Periveş adlı düşkün bir kadındır.

 

Yukarıdaki parçada hangi romanın içeriğinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Araba Sevdası
Soru Açıklaması
20.
Siyasi inançları yüzünden değil de, vaktiyle kendisini çekemeyen bir komiserin mevki sahibi olduktan sonra taşıdığı kin yüzünden, emekliye ayrılıp başka bir yere gitmek zorunda kalan, alaydan yetişme Yüzbaşı Hilmi Efendi, karısını ve kızı Seher'i öylece bırakarak, Beyrut'a gelir. Bir süre sıkıntı Çeker, sonra aynı şehre gelen Osmanlı şehzadelerinden Keramettin Efendi'nin yanında yaşar. Şehzade bir süre sonra Mısır'a gidince Hilmi Efendi zor durumda kalır, Şam'a gider, orada tanıdığı, gizli teşkilât adamı Gözlüklü İhsan'dan, karısıyla kızının durumunu öğren­mesini rica eder. Öğrendiği bilgilere göre, karısı Karahisar'a gitmiş, kızı Seher de gezgin bir tiyatro kumpan­yası oyuncusu Kâni'nin metresi olmuştur. Bu haber Hil­mi Efendi'yi sarsar. Seher Halep'te bir kahvede şarkı söylemeye başlar. Hilmi Efendi, Seher'in devlet reisi ile olan ilişkisini öğrenince kalp krizi geçirir ve ölür.

 

Bu parçada özetlenen romanın adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Refik Halit Karay – Sürgün
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
21.
Aşağıdakilerden hangisi “yaban” romanı için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Romanda Kurtuluş Savaşı’nda bir kolunu kaybeden Ahmet Celal’in yaşamı anlatılır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti